Detyrimet e importit janë detyrimet doganore dhe taksat e tjera që paguhen për importimin e mallrave në territorin doganor.