Radio stacion gjerman që bën propagandimin e vlerave të kulturës gjermane. Ndër të tjera transmeton emisione në shumë gjuhë, midis të cilave edhe në gjuhën shqip.