Feti Lazam Mehdiu (Zajaz, 20 janar 1944) është akademik, orientalist dhe përkthyes shqiptar. Prej tij është realizuar një përkthim i plotë i Kur'anit në gjuhën shqipe.[1][2]

Biografia

Redakto

Feti Mehdiu u lınd me 20 Janar 1944 në Zajaz të Kërçovës, Mbretëria Shqiptare (sot Republika e Maqedonisë). Në vendlindje ka kryer katër klasë te shkollës fillore. Në vitin 1959 shkone në Prishtinë dhe vazhdon mesimet e shkolles se plotë fillore në Medresen e ulet, e pastaj ketu vazhdoi edhe medresen e mesme Alauddin. Në vitin shkollore 1967-1968 regjistron studimet në Fakultetin e Filologjisë në Beograd, në degen e Filologjisë Orientale (gjuhë arabe dhe gjuhë turke). Diplomoi ne vitin 1971 dhe mori titullin Akademik Profesor i Filologjisë Orientale. Ketu i vazhdoi edhe studimet pasuniversitare drejtimi i gjuhësisë. Në qërshor të vitit 1977 mbrojti temën e magjistraturës Srpskohrvatski prevod Kur'ana, qe me vonë është botuar në revistat shkencorë të Fakultetit Filozofik në Prishtinë dhe Studia Humanistika dhe Buletini. Ne vitin shkollor 1975-1976 ka specializuar gjuhën arabe ne Universitetin e Kairos, ndersa doktoratën e ka mbrojtur në Prishtinë, Fakulteti i Filologjisë në temën "Perkthimet e letersise arabe ne gjuhen shqipe", 1922 - 1982, e cila pjeserishte eshte botuar ne vitin 2008 me te njejtin titull. Dhe u shpall Libri me i mirë i vitit nga AIITC në Tiranë. Punimet e tij u botuan edhe neper revistat shkencore "Gjurmime Albanologjike", "Filologji dhe studime Orientale".

Feti Mehdiu në vitin 1973 e filloi punen në Entin e Historisë - tashe Instituti i Historisë se Kosovës, në Prishtinë. Në Mars të vitit 1974 angazhohet si asistent i gjuhës arabe, në Fakultetin Filozofik - Dega Orientalistike dhe nga 1 tetori i vitit 1974 zgjedhet asistent për lenden gjuhë arabe. Pas mbrojtjes se titullit Magjister i Filologjisë zgjedhet ligjerues për ketë lende, kurse pas mbrojtjes se Doktoratës në vitin 1990, në vitin 1991 zgjedhet Docent i gjuhës arabe: Fonetik - Morfologji. Pastaj profesor Inordinar në vitin 1977 dhe në vitin 2003 - Profesor Ordinar ne degen e Orientalistikes për lenden e përmendur.

Jeta Shoqerore - kulturore

Redakto

Feti Mehdiu në vitin 1964 si nxenes i Medreses Behet anetar i LRBSH, në Prishtinë. Ne vitin 1965 ishte kryetar i Shoqatesd se nxenesve të Medreses Alauddin. Ishte themelues dhe udheheqes i biblotekës se Medreses. Ne vitin 1970 ishte sektretar i shoqates se studenteve shqiptare PERPJEKJA, në Univerzitetin e Beogradit dhe anetar i redaksise se revistes se studenteve te Orientalistikës EL- EMEl, ne Beograd. Ne vitin shkollor 1974-1975 ishte sekretar i Deges se Orientalistikes ne Fakultetin Filozofik, te cilin funksion e ka ushtruar disa mandate. Ne vitin 1990, zgjedhet anetar i Keshillit te Vakfit në Prishtinë. Në vitin 1994 mbajti mesime te gjuhës arabe në Universitetin e Tetovës, kurse në vitin 2002-2004 në Fkultetin e Shkencave IslameShkup, ka mbajte leksion nga lenda Orientalistika dhe Orientalistet. Ka qenë anetarë i redaksisë DITURI ISLAME, BASHKIMI PAQESOR, Filologji - Prishtine si dhe anëtar i redaksisë PERMBLEDHJE E PUNIMEVE SHKENCORE, FAKULTETI I SHKENCAVE ISLAME në SHKUP. Eshtë Kryetar i Shoqatës se Orientalistëve të Kosovës. Kryeredaktor i revistes Studime Orientale nr. 1, 2, 3, - 2001-2012, nga viti 2002 është anetarë korespondent i Akademis Arabe të Shkencave në Damask. Eshte perkthyesi i pare i Kur'ani Qerimit ne gjuhen shqipe- komplet, 1985, 1999, 2015. Prishtine - Shkup - Stamboll. Sahihu - l- Buhari ne gjuhen shqipe: 3, 4, 6, 9, 10, 11 ,12 - 1994-2014.

Botime të veçanta - 1979 – 2023

Redakto
                    I  
                1. Nga fusha e gjuhes arabe
   
  

1 - Gjuhë arabe – dispencë për vitin e parë . (Arabic language for students ) – Prishtinë- 1979-f.60. 2 - Poezi arabe, ( Arabic poetry ) – Shkup -1983, f.124. 3 - KUR”AN – i, ( The Holy KUR”AN ) – Prishtinë, 1985, f.886. Perktheu Feti Mehdiu. Botoi Kryesia e Bashkësisë Islame- Prishtinë. Botimi i dytë-1999- Shkup – Stamboll 1230 faqe, botimi it retë – Prishtinë,- 2015 4. - Ahmed Di’dat , Kur’ani mrekullia më e përsosur, ( Al Qur’an th ultimate Miracle ),Shkup, 1986 . fq. 86. 5 – Flasim arabisht, ( We speak Arabic ) Prishtinë, 1987,fq90. 6 – Gjuhë arabe , I – II. Fonetikë – Morfologji, ( Arabic language : Phonetic – Morfology ) – Prishtinë, 1991, fq.214. 7 – JASIN –i me 20 sure tjera me trasnkriptim dhe përkthimë në gjuhën shqipe, ( Sura Yasin with 20 other suras : with transcription and translation in the Albanian language ) – Prishtinë, 1992, fq.62. 8 - Kur’ani Kryevepër , ( The Holy Kur’an ) – Prishtinë,1992, fq. 184. 9 – Nga tematika e Kur’anit, ( From the themes of Qur’an ), Shkup, 1993, fq.130 10 – Sahih – al -Buhari në gjuhën shqipe ,libri 3, ( Sahihu-l- Buhari in the Albanian language, book-3) Prishtinë,1994, fq.526. 11 - Sahih – al - Buhari në gjuhën shqipe, libri 4, ( Sahihu-l- Buhari in the Albanian language, book 4.) Prishtinë, 1994, fq.354. 12 – Përkthimet e Kur’anit në gjuhën shqipe , ( Translation of the Holy Qur’an into Albanian ) Shkup , 1996, fq.130. 13 – Kur’ani dhe hija e Tij Shqip –( Xhuz’i Amme (30) , “ The Qur’an and its Alabanian shadow “, Prishtinë,1996,fq 80. 14 – Nedimu-l-Xhisr, - Besimi në Allahun në dritën e Kur’anit, shkencës dhe filozofisë. (Faith in All-llah in the light of the Qur’an , science and philosophy )Prishtinë,1997, fq.290. 15 – Kur’ani dhe hija e tij shqip,- Shkup – Istambul – 1999, fq 1280. Botimi i dytë i plotësuar. ( The Qur’an and Its Albanian shadow – second edition .) 16. – Sahihu-l Buhari në gjuhën shqipe , libri – 6. ( Sahihu-l Buhari in the Albanian language, - book – 6), Prishtinë – 2000, fq - 460. 17 – Për letërsin arabe ,( Study on Arabic literature ) – Prishtinë ( SHORK ), 2005- Fq.-240. 18 – Sahihu-l Buhari në gjuhën shqipe – 9, (Sahihul Buhari into Albanian, book – 9 ), Prishtinë – 2006 , pp – 154. 19 – Përkthimet e letërsisë arabe në gjuhën shqipe, ( Translations of Arabic literature in the Albanian language ), Prishtinë , ( Zëri ynë), 2008, pp.266. 20. – Sahihu-l Buhari në gjuhën shqipe , libri – 9 .( Sahih al Buhari into Albanian, book – 9 ) ( SHORK ), Prishtinë – 2014, pp.452. 21 – Sahihu-l Buhari në gjuhën shqipe , libri – 10 . ( Sahih al Buhari into Albanian, book – 10 ) (SHORK ) , Prishtinë – 2014, pp-578. 22 – Sahihu-l Buhari në gjuhën shqipe , libri – 11 . ( Sahih al Buhari into Albanian, book – 11 ) ( SHORK ), Prishtinë – 2015, pp.412. 23 – Sahihu-l Buhari në gjuhën shqipe , libri – 12. ( Sahih al Buhari into Albanian , book -12 ) Prishtinë, (SHORK ), - 2015 . pp.708 . 24 – Tergematu – l – Kur’an ila lugati – l – Balkan ve musahamat uhra. ( SHORK), Prishtinë, f.2017, pp.146. 25 – Fjalor shqip – arabisht për të gjithë. Prishtinë , ( SHORK ), 2019, fq.214. 26 – Al – adab al – arabiyya fil – lugati – l – albaniyya, Amman, 2022, pp.200.

        2 – Nga fusha e gjuhes turke :

1 – Sami Frashëri – Vepra – 7, ( The 7 book ) Prishtinë -1984, f.- 186 ( Kamus al- a’alam – pjesë të zgjedhura nga Enciklopedia ). 2 – Rexhep Vokë Tetova ,- Mendime , ( Thought )- Tetovë,- 1991, fq.46 ( Trasnkriptim dhe përshtatje në gjuhën e sotme shqipe – Feti Mehdiu ). 3 – Salih Gjuhë Dukagjini, - Shkrolaria e shqypes , - Prishtinë, -1991, fq.188 ( koautor ) Translated from Turkish – Ottoman. 4 – Nga Kërçova për Kërçovën, ( From Kërçova about Kërçova ) Kërçovë, 1995, fq. 200. 5 – Hyrje në filologji orientale , ( Introduction to oriental philology ) Prishtinë (SHORK) , 2004, f. 240. 6 – Maturantët e parë të Medreses Alaudin. ( The first generation of Alaudin Medresah in Prishtina ). Prishtinë , ( SHORK ), @007, pp.116 7 – Kërçovarët për Kërçoven , ( Kërçovars for Kërçova ) , Shkup, 2009, pp.258. 8 – Hafizët tanë gjatë historisë , Lexikon , Prishtinë , ( SHORK ) , 2010 , f. 344. 9 – Të burgosurit politik shqiptarë të Kërçovës 1944 – 1994 , ( Albanian political prisioners of Kërçova , 1944 – 1994 ) Prishtinë 2011 f. 216. 10 – Reflektime të luftës së shqiptarëve për pavarësi 1389 – 1999 , në burime orientale , ( SHORK ) , Prishtinë , 2012 , f. 248 11 – Kërçova në Histori , - Kërçovë, ( SHORK ), 2013, f.280. 12 – Feja e shqiptari është Musliman e të Krishterë , Prishtinë, 2016, pp.208. 13 – A – Beja shqip ( Rexhep Voka ) , Tetovë, ( MT) , 2018, fq.68. 14 – Në detin brengave .- Prishtinë.2019, pp.100. 15 – Dashuri dhe qëndres – Përzgjedhje nga letërsia arabe . Prishtinë, ( ISO ) 2019, pp.176. 16 – Izabrani radovi , Prishtinë – ( ISO ), 2020 , pp.246. 17– Kontributi për bibliografi kombëtare – 1 , Prishtinë , ( ISO ), 2021, pp. 104. 18 – Xhemilja e Algjerisë , Prishtinë, 2020 , pp. 264 19 – Hasan Kaleshi , vepra 1, Prishtinë , 2022 , pp. 20 – Hasan Kaleshi , vepra 2, Prishtinë, 2022, pp. 21 – Hasan Kaleshi, vepra 6, Prishtinë , 2022, pp.

Veprat e Akademik Dr. Feti Mehdiut nëpër biblioteka

Biblioteka Kombëtare e Kosovës – Prishtinë , - 35- zëra. Biblioteka Kombëtare - Tiranë….? Biblioteka popullore Pencab , Labore – 10- zëra TASAM – iSTANBUL ? - 17- zëra Millet kytyphane , Istanbull ,- 8 – zëra Biblioteka Nacionale , Paris – 12 -zëra Biblioteka Hivzi Sylejmani , Prishtinë – 27 – zëra Biblioteka e qytetit , Kërçovë – 32 – zëra Biblioteka e Fakultetit të Studimeve Islame, Prishtinë – 28 – zëra Bibloteka e Fakultetit të Studimeve Islame Shkup – 22 – zëra Biblioteka e Institutit Albanologjik , Prishtinë – 30 – zëra Bibloteka e Fakultetit Filologjisë, Prishtinë – 30 – zëra Sveucilisna Biblioteka , Zagreb – 15 – zëra Biblioteka Orientalnog Instituta , Sarajevo – 16 – zëra


      Bıblıografıa  kronologjıke  : 1970 – 2015
  Në gjuhën shqipe 

1970 1. Dr. Nexhati Oner ; Pasqyr e shkurtër e aktivitetit shkencor në fenë Islame gjer[ në shekullin 19 ( XIX ), Buletini ,. Tetor – dhjetor, Prishtinë . ( Boton : Shoqata Ilmije për RSS – Prishtinë ) fq. 5-9 .

1971 2. Kamil al – Buhi, Letërsija arabe para dhe pas vitit 1952, Jehona , nr. 6 , Shkup. 3. Mahmud Tejmur , ( prozë arabe ) nën rrotat e trenit , FV , dt. 7.11. Shkup . ( Sh-nime për autorin ) 4. Anonim , Letër sovranit , ( Poezi arabe ) FV , dt. 24.11 , Shkup 5.Ku venë bursat e Orientalistikës ? FV, 26.11. Shkup 6. Të huajt për Islamizmin , Kur’anin dhe Muhammedin a.s. , Edis, nr.3, fq. 31 – 39.


1972

7. Orientalizmat, hyrja dhe përdorimi i tyre në gjuhën shqipe , FV, dt.13.02, fq.17 8. Ibrahim al – Mazimi , Eksperimienti i çuditshëm , ( proz arabe ) FV, dt.13.02. fq.17. 9. Reshat Nuri Gyntekin , Feridja , ( prozë turke ) FV, dt.27.02.. Shkup . 10. Mao Ce Dun , Nëntë poezi , ( poezi kineze ) FV , dt. 2.02, fq. 15 . Shkup . Disa nga këto poezi janë botuar edhe Bota e Re 1977 11. Të huajt për Muhammedin a.s. Edis. Nr.4 , fq.21 – 26.


1973

12. Poezija arabe para islamike dhe as –hab al – mual – lakat , FV, dt. 24.08. fiq.9.

   * * * dt. 26.08, fq.9 
  * * * dt. 29.08, fiq.9 

13. Fjalë të urta nga Kërçova , Jehona , nr. 3 dhe nr. 5 , Shkup. 14. Aziz Nesin , Qentë pa bishta ,( proze turke ) Fjala , nr. 7 – Prishtinë. 15. ( Rec.) Mevludi sheriff, prej H. Ali Ulqinakut ( me rastin e botimit të tretë ) Eis , nr.7, fiq. 47 . Prishtinë. 16. Jo polemic por fjalë e lexuesit, Br,nr. &3 – 74, fiq. 16. ( 1974

17. Kosova në Kamus al – a ‘lam të Sami Frashërit , Kosova – nr. 3, fq. 473 -486 . Rezymeja në gjuhën frënge. 18. Kënga e Emin Mixhës, Jehona , nr.5, Shkup. 19. ( Rec ) Anali Gazi – Husrevbegove Biblioteke, I , 1972,s. 160, Sarajevo. Edis , nr. 9 – 10 , fq. &4 – 78 . 20 . Abde – l – Vehab Bejjati, T’im birë Aliut , një kën[gë e re, ( poezi arabe ) FV , dt.10.02, Shk. 21. Sadi jusufi , Abde – l- Vehab al – Bejjati, ( poezi arabe ) FV , dt.4.12. Shkup 22. ( Intr.) Ndriçimi i rrethanave kulturore në të kaluarën e Kososvës, Rilindja , dt. 31.07, fq.11. 23. Në Flakën e revolucionit , libri it retë , Prishtinë, f.320, FV, dt.22.02 . Shk. 24. Simpoziumi i IV për historinë e Kosovës , FV, dt.5.06 . Shkup


1975

25. Abdel – l – Vehab al- Bejjati , Liri dhe lule Suadit, ( Poezi arabe ) ZR , dt.1.01. Prishtinë 26. Tavfik Avvad , Pritje , ( proz arabe ) , Fjala, dt.15.11. Prishtinë 27. Nazik al – Malaike, Qyteti i dashurisë , Fv,dt.25.06. Shkup. 28. Xhubran Halil Xhubran , Dje , sot , neseër, ( poezi arabe ) Flaka ….dt.5.09. Shkup. 29. Nazim Hikmet, Ditën e pestë të një greve urije, ( Poezi turke ) Rilindja , dt.15.05. Prishtinë


1976

31. Ca të dhëna të shtypit arab për Lëvizjën kombëtare shqiptare, Kosova , nr. 5, fq. 177 – 200. Rezymeja në gjuhën frënge . 32. ( Rec.) Filip Hiti , Istoria arapa, Drugo izdanje , Sarajevo, 1973, pp.600, kosova, nr.5. fq. 345 – 348 . 33 . Pasqyrë e shkurtër mbi veprimtarinë e medresës “ Alauddin “ në Prishtinë. ( me rastin e 20 vjetorit ) Edis, nr. 15 – 16. Fq. 73 – 107


1977

34. ( Rec ) Dr Mahmud Fehmi Hixhazi , Ilmu – l – lugati – l – arabijjati , Kuvajt, 1973. Pp.380, Sh, III , fwq. Prishtinë 35. Abdul – l – latif al – Arnaut , Pendimi, ( prozë arabe ) Rilindja , dt. 30.08. Prishtinë. 36. Abdul – l – latif al – Arnaut , Gjethi i vetmuar , ( proz arabe ) Pioneri, nr.9 . Prishtinë. 37. Gizele Halimi , Xhemilja ( fragment ) Rilindja , dt. 18.08. Prishtinë 38. Shoqata e shkencëtarëve të heshtur ( Letërsi popullore arabe ) , Thumbi , nr.77. Prishtinë 39. Ismail Haveriq , Bibla dhe mish ii derrit, Edis, nr. 19, fq 25 – 28 . 40. Reshat Nuri Gyntekin , Feridja ( prozë turke ) , Br, nr,21. Prishtinë

1978

41. Abdu – l – latif al – Arnaut,Princi i vogël , ( proz arabe ) Rilindja, dt.17.01. Prishtinë. 42.Abdu – l – Kader Arnaut,Varri im , ( poezi arabe) Rilindja, dt.16.02. prishtinë 43. Një hap më afër poezisë arabe, Arapka poezija, Beograd, 1977. FV, dt.26.02. fq. 14 – 15. 44. Mbi drejtshkrimin e emrave arabë në shtypin tone. Fjala, dt.15.04, fq.2 45. Përkthimi i parë i Kur’anit në Jugosllavi, Edis , nr. 22, fq. 15-18 46. Lidhja e Prizrenit në “ terxhuman – i shark “ FV, dt.25.06. fq,14. 47.Thabit Niman Ferizaji nuk “ hartoi ‘ alphabet , FV, dt.25.07. fq.8 48.Poezia maqedonase në arabisht , FV,dt.16.04, fq.10 49.Për një diskutim më shkencorë, FV, 3.09. 50.Aziz Nesim,Shakagjinjët, ( porzë turke ) Rilindja, dt.21.09.fq.11. 51. Mahmud Dervishi, Thirrje nga varri, FV, dt,17.09. fq.11 52. Më shumë kujdes përkthimit të sinonimeve , Br,dt.15.10, fq.16 53. Orientalizmat , hyrja dhe përdorimi i tyre në gjuhën shqipe, Jehona, nr.7, Shkup. 54.( interv ), Kurrë nuk Është vonë ….FV , tetor . 55. Abdu –l – Kader Arnaut, Shpërngulja ,fv,dt.16.04.fq.10. 56.Prezantimi i Sami FRashërit në gjuhën serbokroate. Seminari ndërkombëtar[ për gjuhën , letërsinë dhe kulturën shqipatre. Nr.5, Prishtinë ( sep ) 57. Gjeneza e disa këngëve vendëse të Zajazit, gjal – Fet, nr.IX , ( sep). Rezymeja në gjuhën frënge. 58. Mbi përkthimet e poezisë dhe prozës artistike nga gjuha arabe dhe në gjuhën arabe . BR, nr 3-4. Fq. 20. 59. Ca të dhëna të periodikut Jugosllav për veprën e Sami Frashërit, Rilindja , dt. 2.06, fq.13. 60. Abdu – l – latif al – Arnauti, Miu i fushës dhe zhaba, ( prozë arabe ) Rilindja.dt. 7.08. 61. Sami Frashëri – leksikografi më i mad hi Ballkanbit, BR, nr.10-11, 62. Sami frashëri – figure markante e kulturës dhe shkencës, Rilindja , dt.2.06. fq.13.

1980

63. Disa veçori fonetike dhe morfologjike të së folmës së Kërçovës ,BFF, XV, ( sep.) 64. M.A. Al- Hamsheri – Poet arab me origjin shqiptare , Br,nr.15.fq.14.. 65. Abdu- l- latif al – Arnaut, Semiri dhe motra e tij, ( prozë arabe ) , Rilindja dt.26.08. 66. Prizreni në Enciklopedin e S. Frashëri , BR, nr. 3-4. 67. Disa fjalë për një analogji, Rilindja , dt. 6.12 . 68. Ali Abu Harara , Largimi ,BR, nr.8. 69. Fadil Sibai , Famë dhe dashuri , (roz arabe ) ZR , nr 49, Prishtinë. 70. Gizele Halim, Xhemilja (proza arabe – fragment ) , Koha , nr.6, Titograd. 71. Abu Verda , Porosi e nje vullnetari, ( poezi arabe ) FV, dt.9.03. Shku 72. * * * BR , 15 prill. 73. Hasan Kaleshi , Kur’ani kryevepër e letërsisë arabe, Edis, nr.27, fq.64 – 75.

   * * * Edis, nr 28,fq.27
   * * * Edi snr.29 

74 ( Rec . ) J. Hammer, Historia Osmanskog Carstva , 1,2,3, Zagreb – vepër kapitale historiografike , BR,nr.9,fq. 17. 75. Fjalori i Sami Frashërit Kamusi turki ,Istambul, 1978, Rilindja, dt. 6.9., fq. 12 – 13.


1981

76. ( Rec.) A.J. Arbery , Arabic poetry.Cambridge University Press , pp.176, SPH , nr.1 -2 , Prishtinë (sep ). 77. Lidhja Shqiptare e Prizrenit në “ Terxhuman – i shark “ Konferenca shkencore e 100 vjetorit të Lidhjës Shqiptare të Prizrenit , Vëllimi i I , Prishtinë , fq. 405 – 415 ( sep ). 78 – Nga Kur’ani : Kaptina – Suratu ash – Shuara, Edis, nr. 31 – 32. Fq. 10 – 18. 79. ( Rec. ) Sherifi Ahmeti, - Akaid për klasën e II të Medresesë së mesme “ Alaudin “ , Edis . nr. 31 -32. Fq. 76 -77. 80.( Rec. ) sheriff Ahmeti, Akaid për klasën e III të Medresës së ,mesme “ Alauddin “ , Edis. 31-32-, fq. 77 – 78 . 81. ( Rec. ) Savremena poezija arapskog zapada ( priredio i progovor napisao Rade Bozoviq ) Krushevac, MCMLXXX, str.96. Dituria, nr. 1-2, fq.199 – 210. 82.dr. Jovan Trifunovski , Kuçevska kotlina , Seoska naselja I stanovnistvo, Skopje, 1968, str.138, GjalFet , nr,XI , fq.207 -212. 83. ( Rec ) Sh. Sami Frashëri , Kamu-i turki , Istambul, 1978,pp. 1574 + 16, GjalFil, Nr XI, fq.180 – 183. 84. ( Rec.) Ilaz Rexha , Lidhja e Prizërenit në dokumentet Osmane , Prishtinë, 1978 , fq.310. GjalHi , nr .XI, fq 293 -294. 85. * * * Fjala, nr. 4, dt.15.2. fq. 15. 86. Ilija Abu Madi, Hajmalitë ,( poezi arabe ) Koha, nr.6, Titograd. 87. Beshara Ferhan ,Takimi që nuk përsëritët, ( poezi arabe ) Koha, nr.6, Titograd. 88. Nizar Kabbani, Guvernatori dhe zogu , (poezi arabe ) Koha , nr. 6. Titograd. 89. Kur’ani Kryevepër e letërsisë arabe , Edis. Nr. 30, fq. 66 – 72. 90. ( Rec.) Muhamed Fehmi Hixhazi ,…. POF , 31, pp. 231 – 233.

1982

91. Organet qeverisëse të sanxhakut të Manastirit kah fundi i shekullit të kaluar sipas Salnames të vitit 1314 ( 1896 ), VAK , nr, XIV – XV. 92. Vilajeti i Shkodres në Kamus al – alam të Sami FRashërit, Vak, nr. XII – XIII , fq. ( sep ). 93. Vilajeti i Janinës në Enciklopedinë e Sami Frashërit, Gjal – Hi, nr. XII, fq. ( sep ) Rezymeja në gjuhën fringe . 94. Zuhur Venisi , Fatimja , ( prozë arabe ) , Kosovarja, nr.6, fq, 22 – 23. 95. Sami Frashëri , Gjuhët Izolative , Br, nr. 12, fq. 19. 96. Aisha Sha’bi , Rrëfimi për Rashidin , (prozë arabe ) , Fjala, nr.7.


1983

97. Zëvendësimi i disa fjalëve turke me fjalët shqipe, Gj.Sh, nr.1. 98. Vilajeti i Manastirit në Kamus al – a’alam , Gjal – Hi, nr.XIII, ( sep.) Rezymeja në gjuhën frënge. 99. Kaptina XXI , suretu al – Anbija , Glasnik VIS – a , nr.4, fq. 503 – Sarajevo. 100. Kaptina XXII, suretul al – Haxh , Glasnik VIS – a, nr.5, fiq . 631 – Sarajevo. 101. Kaptina XXIII , suretu al – Mu’minun, Glasnik VIS – a , nr.6, fq.763 – Sarajevo. 102. Sami Frashëri , Formimi i fjalëve dhe përcaktimi i emrave , Dituria, nr.1. 103. Sami Frashëri , Gjuhët agglutinative – Gjuhët e Afrikës, Fjala, dt.1.10. 104. Riti i prezheshkës dhe disa rite tjera të motmotit në anën e Zajazit, Trashëgimia dhe transformimi i kulturës popullore , Prishtinë , fq. 121 – 112. 105. Ibrahim al – Mazini , Eksperimenti i çuditshëm , prozë e sotme arabe , Prishtinë, 1983 ( botoi Rilindja ) , fq.51 – 53. 106. Gizel Halimi , Xhemilja ( fragment ), po aty , fq. 106 - 119 107. Zuhur Venis , Fatimja , po aty , fq. 120 – 126. 108. Fahri Ku’var , Pavlla , po aty , fq. 142 – 144. 109. * * * Ndalohet loja e shahut , po aty , fq. 145 – 147 . 110.. Tavfik Avvad , Pritje, Po aty, fq. 148 – 150. 111.. Aisha Shabi , Rashidi, po aty , fq. 162 – 171.


1984

112. Drejtëshkrimi i disa emrave arab në gjuhën shqipe , GJ. SH, nr.1. Prishtinë. 113. Hidronimia e Zajazit të Korçës , Dituria , nr. 1 – 2. 114. Kaptina XXIV , suretu al- Nur ,Glasnik Vis – a , nr.2. fq. 125 – Sarajevo. 115. Kaptina XXVII, suretu al – Naml, Glasnik VIS – a, nr.1, fq. 1 – Sarajevo.


1985

116. AL – Xhahiz, Nga libri i udhëpërshkrimeve ( Prozë arabe – fragment ), Koha , nr.2 , Titograd.


1986

117. Edhe profet edhe pejgamber është njëlloj , Edis , nr. 46 – 47. Fq. 85 – 8. 118.. Ahmet Didat , Dëshmitë e kolosëve të literatureës , Dis, nr.1, fq.21 119. Imam Vehbi Ismaili , Muhamedi profeti islam, Prishtinë , 1985, Dis , nr.2. fq.26. 120. Malik Ibn Nebi , vlera sociologjike e idesë së Kur’anit , Dis , nr.3. fq.25.

Takvim – Kalendar , Shkup, fq. 79 – 86.


1987.

121. Malik Haddad, Zerot sillen në rreth, JR., nr.5. fq . 122. Kur’ani për femrat – kontribut për shqyrtim përimtues, 123. Pas dy deceniesh edhe njëher së bashku, Dis , nr.6, fq. 33. 124. Për Kur’anin me Kur’an, Takvim 1407 , Kalendar 1987, fq. 133 – 152. ( përgjigje shkrimit në Takvimin e vitit 1986 ). 125. Njëzetvjetori i maturantëve të parë të Medresës “ Alauddin “, Dis ,nr. 4- 5, fq . 35.


1988

126. Dorëshkrimet orientale pasuri e rrallë, BR,dt.25.05. 127.Zëvendësimi i disa fjalëve arabe me fjalë shqipe, GJ.SH, nr.1. 128. Nerkez Smailagiq, Karakteristikat e përgjithëshme të Kur’anit, El – Hilal, nr.8, fq.5. 129. Dhjetvjetori i fryteve të Orientalistikës në Prishtinë, Rilindja , dt. 7.01.1988, fq.10.


1990

130. ( Rec.) Muhammed Hamidullah , Hyrje në Islam , Shkup , 1985. Dis, nr.17. fq.20. 131.( Rec ) Ahmet Didat , Kur’ani mrekullia më e përsosur , Shkup, 1986, Dis, nr17, fq.20. 132. Nga tematikat e Kur’anit , Kur’ani për meshkujt, dis,17.fq 3-6. 133. Nerkez Smailagiq , Kur’ani dhe bashkëkohësia Islame, Elif, nr.1. fq.11. Titograd. 134. Husni Ferizi , Pa titull , ( poezi arabe ), Shkëndija, nr.14, fq.1. Prishtinë. 135. Riorganizimi që obligon, Dis, nr.19. fq.4. 136. Tash dihet se kush duhet ti prij popullit, Dis,nr.19.fq.4. 137. Katër përkthime të Kur’anit në gjuhën shqipe . Dis, nr.19.fq.44. 138. Kush ku është ! Dis, nr.20. fq.4 – 139. Kur’ani për astronomin dhe detarinë, Dis, nr.20, fq. 5 140. Malik ibn Nebih, Metafora Kur’anore, Edis, nr.51-52, fq. 16-18.

1991

141. Kur’ani për institucionin e kurorës – nikahit , Dis, nr.21.fq.5. 142 Zgjedhja e Reis –l – ulema, Dis, nr. 22 – 23, fq.3 143. Kur’ani për shkurorizimin – Divorcin , Dis , nr. 22 – 23 , fq .8. 144. ( Rec. ) Abu Ala al – Mavdudi, Feja Islame, Dis, nr. 22-23, fq.52. 145. ( Rec. ) Imam Vehbi Ismaili, Studime Islame, Dis, nr. 22 – 23, fq.52. 146. ( Rec .) Mustafa Mahmud , Dialogu me mikun ateist, Dis, nr. 22 – 23. Fq. 52. 147. Kur’ani për fëmijët, Dis , 24, fq.6. 148. Mendime të arta , Dis , nr.24, fq.47. 149. Mbi përkthimet e Kur’anit në gjuhën shqipe, Elif, nr.7. Titograd. ( Kumtesa e lexuar në Simpoziumin ndërkombëtar ….. në Stamboll, mars , 1986 ). 150. Kur’ani për familjën ,Dis, nr.25, fq.7. 151. Imami dhe detyra e tij, Dis , nr.25. fq.20. 152. Për bajram dajak për shqiptarët, Dis , nr.25.fq.31. 153.Populli shqiptarë me dy kultura fetare, Dis , nr.26, fq . 59 – 60. 154. Kur’ani për prostitucionin, Dis , nr.27.fq.5. 155.Islamizëm. Ç’ është ky ? Dis, nr.32.fq.12.


1992

156. Pyetje për kryeministrin Klusev ,Zëri , nr.1441, dt.29 shkurt, fq.7 , Prishtinë. 157.Bashkimi i paqës , pse i paqës ? BP, nr,1. Fq.2. 158.Zekati obligim me rëndësi shoqërore ,BP, nr.1. 159.Mevludet në Shqipëri, BP, nr. 2- 3, fq. 8 -9. 160. ( Rec. ) Fajd el - Amrusi , Ebu Bekr es – siddiku , Shkup, 1991, BP, nr. 4 – 5. 161. ( Rec.) Ebu Ala al- Mavdudi ,Studentët muslimanë, Shkup, 1991, BP, nr. 4 – 5. 162. ( Rec ) Shehid Hasan el – Benna ,Porosia Islame, Shkup , 1991, BP, nr. 4 – 5. 163. U mbajtë simpoziumi “ Feja , kultura dhe tradita islame ndër shqiptarët .” BP, nr. 6 – 7 , fiq. 13. 164. Shqiptarët me dy libra të shenjt[, BP, nr.8, fq. 8 -9. 165.( ku dhe si më tej ? “) Dis, nr.33, fq.4. 166. Përkthimet e Kur’anit në gjuhën shqipe ,Dis, nr.36,fq. 18 – 20

                *  *  *  Dis, nr.37, fq 26-27.
                *  *  *  Dis, nr.38. fq. 24 – 25.
                *  *  *  Dis, nr.39.fq. 17 - 18.

167. Çka duhet të dimë ? Dis, nr.37.fq.16. 168 .Nedimul l – Xhisr, Mrekullia – Muxhizeja , Edis , nr.55 (I), fq.53-66. 169. ( Rec.) I. Vehbi Ismaili , Tregime nga Historia Islame , Michigan, 1987,fq.60, Edis, nr.55 (I) fq. 124 – 125. 170. ( Rec.) Teufik El - Hakim, Muhamedi Profeti njeri, Michigan , 1992 ? fq. 298, Edis, nr.55 (I)fq. 125 – 126. 171.Të përgaditet tereni për punësim në vendet e orientit , Hapi, nr.1, Cyrih. 172. Shqipëria në fund të shekullit të XIX sipas enciklopedisë Osmane Kamus al –a’alam,Zëri, dt.9.05. Prishtinë, fq. 18 – 20. 173.Ne nuk kemi akademi shqiptare të shkencave , Zëri , dt.22.08. 174. Shqiptarër – Palestinezët – Libanezët as palestinezët as libanezët, HR , nr 34. 175. * * * Dis. 176. Përkthimet e Kur’anit në gjuhën shqipe ( kom) , HR, nr. 40 -41, fq.9.

    *   *   *  HR. nr.42, fq.9.
     *   *   *  HR, nr. 43, fq. 9.
    *   *   *  HR, nr. 44, fq. 9.
    *   *   *  HR, nr.45, fq .9.

177. Ardhmëria e shqiptarëve në Ballkan është në dështimin e komunizmit pansllavis, Dis, nr.34, fq. 8. 178. Ampulat konytraceptive si ndihmë humanitare, humanizëm i thënçin, Dis, nr.34, fq.4..


1993

179.Përkthimet e Kur’anit në gjuhën shqipe ( kom) , HR, nr.46, fq.9.

   *   *   * Hr, nr.47.fq.9.

180. Propozime që duhet jetësuar , HR, nr.47, fq.4. 181. Propozime që duhet jetësuar – verzioni i plotë, Dis, 46.fq.32. 182. Edukimi islam në diaspor[, Dis, nr.48.fq 32. 183. Aktualiteti i veprës “ Mendime “ të Rexhep Vokë Tetovës, Dis, nr.50. fq. 40 -42. 184. Literatura Islame shqiptare jashtë Shqipërisë politike , HR, nr. 48,fq.22.

   *   *   *  HR,nr.49, fq.22.
   *   *   *  HR,nr .50, fq.22.
   *   *   *  HR, nr,51, fq.22.
   *   *   *  HR,nr,52, fq, 22.

185.Tri xhamiat më të vjetra në anë të Kërçovës ,( K]ërçovç – 1396 , Zajaz – 1720, Pllasnicë – 1570 ), HR, dt.1.06. 186. Objektet islame të vendit tonë : Sërbicë , Tuhin , HR, nr.61. 187. Objektet islame të vendit tone : Lagjet , Llapkidoll, HR, nr.62. 188. Shqipëtarët të ndarë por jo të përçarë, Drita Islame, nr.14, Tiranë.

1994

189. Një xhematë një xhami por……Vepra, Shkup. 190. Mbi përkthimin e Kur’anit në gjuhën shqipe , Itifak, ( Nëntor) Prishtinë, fq.3. 191. Arsimimi i shqipëtarëve të Kërçovës para dhe pas Luftës II Botërore,Shqipëtarët e Maqedonisë , Shuk, fq. 465 – 478. ( sep.) ( Rezyme në gjuhën angleze ). 192. ( Rec. ) Haxhi hafiz Ismet Dibra, A ka dyshim në Qeninen e Zotit , Dis,nr.59, fq.37.

1995

193. Të kontribojmë për studimin e histories sonë kombëtare, ( intr.) Ittifak, ( mars ) Prishtinë, fq.6. 194. Një artikull që nuk i bën nderë askujt, Bujku , dt.29.05. Prishtinë,fq.11 . 195. * * * ( version i plotë ) , Dis, nr . 67 – 68 , fq .37. 196. Literatura islame shqiptare jashtë Shqiperisë Londineze pas luftës II Botërore, Feja, Kultura dhe tradita Islam ender shqiptarët, Prishtinë, fq. 559 – 574. 197. Faik Konica përkthyes i parë i librit 1001 netë në gjuhën shqipe, Rilindja , ( shtator) – Tiranë. 198. Jaser Arafat, Ardhmeria e Palestinës, Edis, nr. 56, fq. 113 – 124.


1996

199.Fillet dhe fat ii shtypit islam , Dis, nr .78, fq.37. 200. ( Rec.) J. Hamer , Istoria Osmanskog Carstva , I , II, III , Zagreb, 1977. Kosova , nr. 18 – 19 , Prishtinë f. 269 – 273, ( 8.01.03, 03h.) 201. Nedimu –l – Xhisr, Ebu l – ala al Ma’rr –rri filozof apo vetëm poet, Edis , nr. 58 – 59, fq. 127 – 135. 202. Nedimu – l – Xhisr, Filozofët anticë dhe besimi në një Zot ,Dis, nr.80, fq.17. 203. * * * Dis, nr. 81 -82, fq, 14. 204. N.Xhisr, Ç’thonë stoikët dhe epikurejasit, Dis , nr.83,fq.24. 205.Maurice Bucaille, Kur’ani, hadithi dhe shkenca bashkëkohore, Dis.nr.84, fq 43.


1997

206. Përkthimet e poezisë së re arabe në gjuhën shqipe, ( Algjeri ), Gjal – Fi,

    93 -106 . ( Rezyme në gjuhën angleze ).

207. Përkthime e poezisë arabe në gjuhën shqipe ( Irak), Filologji, nr.4. fq 159 – 173. Sep.)

     ( Rezyme në gjuhën angleze ).


1998

208. Kosova ( Shqiptarët ) në prag të fitorës, Dis, nr.101, fq.6. 209.Përkthime të poezisë arabe në gjuhën shqipe. ( Kuvajt), Filologji, nr.5, Prishtinë, fq.

    173 – 182. ( sep) ( Rezyme në gjuhën angleze).

210. Poetët Palestinezë më të përkthyer në gjuhën shqipe, Filologji, nr.6, Prishtinë, fq.

    109 – 126. ( Rezyme në juhën angleze )
211.Abu – l – Kasim Mensur – Firdevsi ,Rustemi dhe Suhrabi , ( Hyrje ) Perla, nr.4,
    1998, Tiranë, fq. 149 – 150.

212. Simpoziumi i dytë ndërkombëtar kushtuar përkthimeve të Kur’anit…..

    KD, 30, maj.8. 

1999

213. Të vdekurit që ecin mbi tokë, Flaka , 8-9,maj. Shkup,fq.6. 214. Dual gramatikal dhe përdorimi i saj në gjuhën arabe,Filologji, nr.7. Prishtinë, fq. 69-76

    ( Rezymeja në gjuhën angleze).

215. Ngulitja e disa persizmave dhe evoluimi i tyre në gjuhën shqipe,Perla, nr.1.

     Tiranë : 47 – 57. ( Rezymeja në gjuhën angleze ).

216. Kur’ani – bosht i literatureës Islame,( intervistë) , Flaka,dt.11.12. Shkup.


2000

217. Sugar është fjalë arabe, Bota sot, dt.4.09, Prishtinë. 218.Në Meke filloi misionin e profetësisë, Flaka…dt.3.07, Shkup. 219.Porosija e Profetit : Atdheu është pjesë e besimit , Flaka….dt.4.07.Shkup. 220.Agjerimi – obligim individual, Flaka…dt.8.12.Shkup. 221.Agjerimi i ramazanit është obligim individual, Dita, dt.8.12. Shkup. 222. Universiteti është Universitet,Fakti,dt.5.07. Shkup. 223.Haxhi është Haxh ,Epoka e Re, dt.2.03. Prishtinë. 224. Medreseja “ Alauddin “ gjysmë shekulli në shërbim të edukimit dhe arsimit Islam,

    Frymëzimi, nr.2. Gjakovë.

225. Dezintegrimi kombëtarë nën moshën e fees në prag të shekullit XX, Bota Sot. 226. Dezintegrimi kombëtarë nën maskën e fees në prag të shekullit XX , (verzioni i plotë),

    Frymëzimi , nr.6, Gjakovë.

227. Quo vadis Bim, Flaka….dt,12.02. Shkup. 228. Orientalistika shqiptare në shërbim të kulturës kombëtare,Fakti, dt.24.06. Shkup. 229. * * , Rilindja, dt.4.07. fq.14. Prishtinë. 230. Hafiz Ali Korça – pararoja e kombit , Rilindja , 4.11. Prishtinë. 231. Tolstoi dhe tradita Islame,Rilindja, dt.25.11. Prishtinë. 232. Reflektime të literatureës orientale në veprën e Naim Frashërit ,Flaka…dt.26.10. Shkup. 233. * * * Rilindja, dt.14.10.2000, fq.11. Prishtinë. 234. Dualizmi në kulturë dhe qytetrim – ardhmëri e popullit shqiptarë, Perla, nr.1. Tiranë, fq.

    40 – 50.( rezyme në gjuhën angleze ).

235. Emrat arab dhe drejtshkrimi i gjuhës shqipe . SNGJLKSH , nr.19, Prishtinë, fq.333.


2001


236.Institucionet edukativo arsimore Islame në Kosovë dhe Maqedoni ,Perla , nr.1-4,

    Tiranë, fq. 80 – 90. ( rezymeja në gjuhën angleze).

237.Rinjohje me Hoxhë Kadri Prishtinën,Dis, 129-130, fq. 59-60. 238. Reflektimi i literatureës orientale dhe islame në veprën e Naim Frashërit,

    SO, nr.1, Prishtinë, fq.23 – 32. ( Rezyme në gjuhën angleze).

239. Letërsija arabe në “ Jeta e Re: 1949 – 1989”, SO, nr.1. Prishtinë, fq.199 – 208. 240.( Recenzim.) World Bibliography of the Translation of the Holy Qur’an….1415 – 1980,

    Instambul, 1986 So, nr.1, fq 251 – 255.

241.( Rec.) World Bibliography of Translation of the Holy Qur’an in manuscript form, I ,

     ( Turkish , Persian and Urdu translation excluded ) Istambul, 2000. Pp. LIV + 209,
    SO, nr.1. Prishtinë, fq. 256 – 260.

242. Profeti Muhammed a.s. në poezin shqipe, Dis, nr.133, fq.38. 243. Një jubilee që duhet kujtuar ,Dis, nr.131, fq. 62- 63. 244. Prapë për përkthimin e Kur’anbit asgjë të re, dis, 133. Fq. 46 – 48. 245. Dy jubile të kulturës Islame në KOsovë, Edis, nr.65, fq. 9 – 14. 246. Formula e ndërtuar në tre faktorë, Tribuna e Drejtësisë, nr.1. Prishtinë. 247. DR. Muhamed M. Arnaut, Kosova bu’retu –n-nizai-l-alhanijji-s-serbijji fi karni – l –‘

    Ishrin, Al – Kahire, 1998, pp.160, DS, nr.3. fq. 490 – 493.

248. I tillë ishte Hasan Efendija, Dis, nr.136, fq. 55-56.


2002


249. Gjinija gramatikore e foljes në gjuhën arabe dhe në gjuhët e Ballkanit,

    SNGJLKSH, nr.21.2002.

250. Sulejman Mashoviq , Qasje bashkëkohore edukimit islam, Edis, nr.67,

    Prishtinë, fq. 135 – 140. 

251. Poezia arabe nga Siria dhe Sudani të përkthyera në gjuhën shqipe, SO, 2, Prishtinë,

   Fq. 73 – 87.

252. Hafizët tanë …..Myftinia e Tetovës dhe Malit të Zi , SO, nr.2, Prishtinë,fq. 203 – 212. 253. Kur’an so prevod , prevede Hasan Xhilo, Medina, 1998, pp,nr.1, Shkup, fq. 187 – 190. 254. Sanxhaku i Dibrës në fund të shekullit XIX….Gjal – Hi, nr.30.


2003

255. Institucionet arsimore e shëndetësore në vilajetin e manastirit dhe organet qeveritare në

   sanxhakun e Dibrës kah fundi i shekullit XIX (19), Gjurmime alb. Seri historike ,
    nr.30 – 2000,  Prishtinë, 2003, fq.211 – 224.

256. Hafizët tanë….( Hafizë të Shqipërisë), Këshilla, Tiranë, nr.2, 2003, fq.2. 257. Hafizët tanë gjatë histories : Gjilani, Presheva, Dardana,Edis, Prishtinë, nr. 71. 258. Hafizët tanë..…II: Prishtinë, Pejë, Gjakovë, Ferizaj, Podujevë, Edis , Prishtinë, nr.72, 259. Hafizët tanë.….III: Mitrovicë, Vushtrri, Jeni Pazar, Edis, Prishtinë, nr.73. 260. Hafizët tanë….IV ,Tiranë, Shkodër, Berat,Edis, Prishtinë, nr.74. 261. Hafizët tanë.….V, Tetovë, Edis, Prishtinë, nr.75. 262. Gjurmë të bindjës fetare në kulturën popullore shqiptare, Shtersimet e identitetit

    kulturor shqiptarë, Prishtinë, 2003, boton Zëri ynë.

263. Letër e Hapur Mark Sopit – Rexhep Bojës, Epoka e re, 17.06.2003.


2004

264. Hafizët tanë ….( Hfz. Të Shqipërisë,) Këshilla, nr.3, Tiranë, 2004. 265. Kërcënim- jo , drejtkuptim dhe drejtinterpretim – po, Epoka e re, 09.10.2004.


2005

266. Sami Frashëri autor i fjalorëve dygjuhësor, Seminari…24-1, Prishtinë, fq. 147 – 160. 267. Jubileu i përkthimit të parë në gjuhën shqipe ,ZD, Zëri ditor, 25,26 tetor…22.Prishtinë

   -  Dy vazhdime….

268. Jubileu i përkthimit……Gazeta Besa, nr.4,5……. 269. Mehmet Ali Pasha në disa botime në gjuhën shqipe …..Gazeta Besa, 14 – 2005……. 270. Hafizët tanë….VI, Kumanovë , Kërçov, Edis, Prishtinë, nr.76. 271. Për një terminologji islame……Terminologjia islame, Prishtinë , ( ASHAK ). 272. Reflektime të studimeve orientale…… Gjurmime Albanologjike, seria e shkencave

    Filologjike , nr. 34 – 35 – 2005, fq 150 – 162 . Prishtinë, 2006.
    Intervista në Mendimi Islam……. Prizëren…


2006

273. Intervistë…….. Argumenti , mars …nr.3 (48). 274. U bë tepër ,Epoka e re, maj, 10,fq.5. 275. Të dhëna për personelin e administrates islame sipas allnames ilmije të vitit 1334

    (1915) në pragë të Luftës parë Botërore , Vjetari i Kosovës, XXXV – XXXVI, Prishtinë
    2006, pp 369 – 379.

276. Hafizët tanë…..VII. Muftinia e Shkupit, Edis, Prishtinë, nr.78.fq. 279. 277. Hafizët tanë…. VIII, MUftinia e Shkupit ( me plotësime), Edis, Prishtinë , nr.79. 278. Hafizët tanë….IX , Muftinia e Gostivarit, Edis, nr.80. 279. Qasje e re….. Rec. F. Gylen…..Edis, Prishtinë, nr.79. 280. Kur’ani dhe sida në Kosovë, Gazeta Besa , 31 maj…… 281. Loja me identitetin fetar, Pavarësia News, dt.21 korrik, fq. 10. 282. Loja me lojëra , Pavarësia News, dt. 28 Korrik, fq.11. 283. Loja me lirinë, Pavarësoia News , dt. 7 gusht, fq.10. 284. Loja me xhaminë, Pavarësia News, dt. 12 gusht, fq.7. 285. Krimi – Librat e shenjt dhe shqiptarët ,Universi, nr 7 – 2006, Tiranë. 286. Dr. Hasan Kaleshi, najstariji vakafski dokumenti u Jugosllaviji na arapskom jeziku.

    Edukata islame, nr.81 – 2006, Prishtinë.

287. Nuk ka islam evropian, po evropian musliman ka, Pavarësia News, dt. 13 dhjetor 2006.

    Prishtinë.


2007

288. Loja me festën e Bajramit, Pavarësia News , dt. 4 janar 2007, Prishtinë – Epoka e re,

     Dt. 5 janar 2007, Prishtinë.

289. Marveshja absurd e paris islame ,Paqja , nr.2 – janar – 2007, Prishtinë. 290. Dallimi mes orientalistikës botërore dhe asaj shqiptare është shumë i qartë (interv.)

    Paqja, nr.3 – shkurt- 2007, Prishtinë.

291. Shpjegimi i kuptimeve të Kur’anit të lartë në gjuhën shqipe , Riad, 2000, fq.956,

     Edukata islame, nr.82- 2007, Prishtinë.

292. Muhammedi a.s. Pejgamber dhe figurë historike,Paqja, nr.5 – prill – 2007, Prishtinë. 293. Për një imitim të zgjedhur, Dituria islame, nr. 201 – 2007, Prishtinë edhe në Paqja

    Nr.6 – 2007, Prishtinë.

294. Tradita tre shekullore e hifzit dhe hafizët në hapësirën shqiptare, 1667 – 2007,

    Drita e Kur’anit , nr.1 – 2007 , Tiranë, fq. 140 – 149.

295. Translation of Arabic literature in the Albanian language ,Filologji , nr.15-2007,

     Prishtinë, pp. 29 – 34.

296. Mali i Zi në kamus al – a’lam të Sami Frashërit, Elif, nr.38 – shkurt – 2007, podgoricë. 297. * * * , 2, Elif, nr.39 – mars – 2007 , Podgoricë.


2008


298. Hasan A. Kaleshi, 1922 – 1976 , Fjalori Enciklopedik Shqiptarë, 2. Tiranë – 2008,fq.1095. 299. DR. Hasan Kaleshi , najstariji vakufski dokumenti u Jugosllaviji na arapskom jeziku,

    Edukata islame , nr. 81 – 2006, Prishtinë.

300.Nuk kai slam evropian, por evropian musliman ka ,Pavarsia News, dt.13.12.20006,

   Prishtinë.

301. Ndikimi i librave të shenjtë në dialogun ndërmjet qytetrimeve euro – aziatike,

    Edukata islame… nr. 85 – 2008, Prishtinë, fq. 291 – 300.

302. Bibliografia e dr. Hasan Kaleshit , Edis ….nr. 86 – 2008, Prishtinë, fq. 305. 303. Orientalistics and Albanian orientalists, Universi, nr.!0 – 2008, Tiranë. 304. Koegzistenca e tre librave të shenjtë dhe ardhmëria e tyre në Ballkan , Ura, nr.1-2008

    Tiranë.

305. Itervistë me dr. Feti Mehdiun, Përkthyesin e parë të Kur’anit në gjuhën shqipe,

    Drita e jetës, nr.3 , 4 – 2008, Gjilanë.

306. Kosova shpëtoi ! Por….., Epoka e Re, 29 prill 2008, Prishtinë.


2009


307. Roli historik dhe kulturor i disa shqiptarëve në sulltanatin Osman, 1. Uluslarararsi

    Balkanlarda Tarih ve Kultur Kongresi , 10 – 16 Mayis – 2009, Prishtinë – Istambul – 2009, 
    Fq. 837 – 843.

308. Më shumë kujdes për botimin e përkthimit dhe interpretimit të Kur’anoit në gjuhën

   Shqipe, Edis, nr. 90 – 2009, Prishtinë, fq. 77 – 102.

309. Gjendja arsimore në Kosovë në periudhën Osmane dhe Postosmane, Ura, nr. 2 – 20009,

    Tiranë.

310. Më shumë kujdes për botimin e përkthimit dhe interpetimit të Kur’anit në gjuhën shqipe,

   Drita e Kur’anit, nr. 1-2- 2009, Tiranë, fq. 157 – 179.

311.Edhe shpendët të tubuar, të gjithë Atij i drejtohen, Drita e Kur’anit, nr. 3 -4 – 2009,

   Tiranë, fq. 60 – 68.


2010


312. Hafizi dhe xhamia kulminacioni i poezisë lirike perse ( F. Bajraktareviq, përktheu

    Feti Mehdiu ) Edukata islame, nr. 92 – 2010, Prishtinë.

313. Roli i imamit për definimin e positës reale të mevludit te shqiptarët, Edis, nr. 93 – 2010,

    Shih edhe Mevludi tek shqiptarët , Prishtinë – 2010.

314. Strategjia vizionare e H. Sherifit ef. Ahmetit për publicistikën Islame të Kosovës,

    Haxhi Sherif ef. Ahmeti : jeta dhe vepra – 1920 -1998. Prishtinë – 2010.

315. Ngulitja e disa persizmave dhe evoluimi i tyre semantic në gjuhën shqipe,

    Perzismat në gjuhën shqipe dhe studimi i tyre, Tiranë – 2010.

316. Për Kur’anin me kur’an , Ura, nr.1 – 2010, Tiranë 317. Intervista Kur’ani bosht i literatureës islame , Ura, nr. 1 – 2010, Tiranë. 318. Intervista nr. 2 dhe intervista nr. 3 , Ura, nr. 1 – 2010, Tiranë.


2011


319. Etika islame dhe fjalët e urta popullore shqiptare , Edis, 95 – 2011, Prishtinë. 320. Reflekse Kur’anore në poezinë e Mehmet Akifit, Edis, nr.96 – 2011, Prishtinë. 321. E vërteta është ilaç i hidhur por shërues , Edis, nr. 96 – 2011, Prishtinë,

    Fq. 217 – 222 ; Shih edhe : Që historia shqiptare të mos mbesë në kurthin serbosllav ,
    Prishtinë – 2011.

322. Perla për Kosovën, kosova për Perlën, Perla, nr.2 – 59, Tiranë – 2011. 323. Dituria islame – pishtare e gazetarisë islame shqiptare, Perla, nr.2 -59 ,Tiranë-2011. 324. 12 shehidët e kryengritjës së Kosovës të vitit 1981, Perla , nr.2 -59, Tiranë. 325. Hrvatska krajem XIX ( 19) veka u Osmanskoj enciklopediji “ Kamus al-a’lami “

    Iv, Uluslararassı güney * doğu Avrupa turkolojısı sempozıyum bldirileri,- Prizren,2011.
   ( Referati sa IV Medjunarodnog turkoloskog simpozijuma Jugo – Istocne Evrope ) 
   str. 67 – 77.

326. Objektet më të vjetra islame në rajonin e Kërçovës, Ura, nr. 7 – 2011, Tiranë. 327. Një i madh i medresës së Madhe Kadri Halimi, Drita Halimi Statovci,

    Një jetë ndërmjet shkencës dhe atdhetarisë, libri i 5. Prishtinë – 2011.

328. Mësimet mbi fenë në institucionet publike të arsimit, Edukata islame, nr. 96 – 2011,

    Prishtinë, fq. 200 – 207.


2012


329. Dimenzioni etik dhe social i kryengritjës së Halil Patronës, Edukata islame, nr.99 – 2012,

    Prishtinë, fq. 315 – 323.

330. Pikat e Ivo Andriqit , Epoka e re, maj, 2012. 331.Anadoll – Rumeli, dy shkrimtarë një motiv, Bota sot, Prishtinë. Korrik – 2012. 332. Hafiz Ali Korça vizionar i ardhmërisë shqiptare , Epoka e Re, dt.17 – 18 tetor,

     2012, Prishtinë.

333. Në vigjilje të katërdhjet vjetorit të orientalistikës shqiptare. Studime Orientale , nr 3

    2012 , Prishtinë.

334. Shpjegim i kuptimeve të Kur’anit të lartë në gjuhën shqipe ( përmbledhur në një vëllim

    Nga dr. Muhamed Taki-ud-Din al – Hilali ……, SO, nr.3 – 2012. Prishtinë.

335. Vizioni real i Hafiz Ali Korçës për ndërtimin e shtetit kombëtar, Ura , nr. 8-9 , 2012, Tiranë 336. Hafizë të Kur’anit në shërbim të vatanit – dimenzioni patriotic i hafizëve të Kur’anit,

    Kontributi i prijësve muslimanë në formësimin e vetëdijës dhe identitetit kombëtar,
    ( 28 – 29 shtatorë, 2012 ), Tiranë, 2013, fq. 68-81.

337. Akademik Dr. Hasan Kaleshi dhe kontributet e botuara pas vdekjes së tij.

    Akademi shkencore për dijetarin eminent shqiptarë prof. Hasan Kaleshi . Kërçovë, 2012,
    Fq. 47 – 62. Botimi i 90 vjetori i Hasan Kaleshit , Kërçovë.

338. Muhafizët shqiptarë në 100 vjetorin……Drita e Kur’anit , nr.3 – 2012 , Tiranë, fq. 176-191. 339. Ali Huluku , Rabi’a va harif, Damask, Studime Orientale, nr.3, Prishtine fq. 208. 340. Isa Memishi, Fjalor arabisht-shqip ,I – II, Prishtine,2011, Studime Orientale, nr.3,

    Prishtine,fq.205.


2013


341. Lindja shqipëtare e Prizrenit, rec. Qemajl Morina, Ura, 10 – 11, 2013, Tiranë. 342. Përkthimi i Kur’ani Kerimit nga Hasan ef. Nahi dh eveçoritë e ribotimit të këtij

   Përkthimi ( në 20 vjetorin e vdekjes së H. Ef. Nahit ) ,Takvim, Prishtinë, 2013,
   Fq. 239 – 270.

343. Shqipëria e sotme në Sejahatnamen ( Udhëpërshkrimin ) e Evlija Çelebiut,

   Hikmet, nr.3-2013, Prishtinë, fq. 17 – 29.

344. Fille e fryte të Orientalistikës , Hikmet, nr.4 – 2013, Prishtinë, fq. 123 – 141. 345. Anadoll – Rumeli, dy shkrimtar një motiv, Monografia e degës së orientalistikës

    1973 – 2013, Prishtinë, 2013, fq. 74 – 78.

346. Mulla Sadri ef. Prestreshi – kultivues i fees dhe traditës islame në Kosovë,

    Sadri ef. Prestreshi – jeta dhe vepra, prishtinë, 2013, fq. 105 – 113.

347.Perkthimi i Kur’ani Kerim nga Hasan effendi Nahid dhe vecorit e ketij perkthimi ( ne 20 vjetorin e vdekjes se Hasan effendi Nahit ; Takvim , per vitin 2013, Prishtine, fq. 239-270. 348.Akademik dr. Hasan Kaleshi dhe kontributet e botuara pas vdekjes se tij, ( Akademi shkencore per dijetarin eminent shqiptare Prof.dr. Hasan Kaleshi per përvjetorin e lndjës ) Kërçov, 2012,fq. 47-48 349.Muhafizët shqiptarë…. Drita e Kur’anit, ……. Tiranë.


2014


350. Fillet dhe frytet e orientalistikës shqiptare ( 40 vjetori i themelimit 1973 – 2013 ),

    Ura, nr. 12 – 13, Tiranë, Fq. 89 – 101.

351. Vladimir Lukonin, Monedha e dinastisë sasanide : Bahrami dhe Narsehu, Perla, nr.3

     2014, Tiranë, fq. 133 – 136.
352. Vladimir Lukonin, Çështja kushame, Perla, nr.4, 2014, Tiranë.

353. Loja me Universitetin , Bota sot, 11 dhjetor 2014, fq.18, Prishtinë. 354. Terrorizmi nuk ka fe as komb ! Zëri , 4 tetor, 2014, Prishtinë.


2015

355. Hafiz Bajram Agani gjurmëlënës që obligon brezat, Myderriz Hafiz Bajrami ef. Agani

    Jeta dhe vepra 1894 – 1962, Prishtinë , 2015,

356. Muhamed Arkun, Si lexohet Kur’ani, Hikmet, nr. 9 – 2015, Prishtinë. 357. Vladimir lukonin, Merv dhe Niza (2) ,Hikmet, nr.9 – 2015, Prishtinë. 358 .Muhamed Arkun, Si te lexohet Kur’ani, Hikmet, nr.9. Prishtine. 359. Aktualiteti veprës se Sami Frasherit : Shqipëria ç’ka qenë, ç’është dhe ç’do të bëhet, Perla, nr:3-4, Tiranë fq.85. 360. Vladimir Lukonin , Merv dhe Niza , 2, Hikmet, nr.9, Prishtinë. 361. Al-mahtutat-l-arabiyya fi Albaniya va Kosova, AL”ILAKATU- LARABIYYA- BALKANIYYA,

     Doha,2015.

362. Specifiqnosti albanske orientalistike i uloga dr. Esada Durakoviqa u opstanku orientalistike u Pristini, Behar, br.119, 363. Drita e Kur’anoit, nr.4 , Tiranë, 2015. 364. Universiteti duhet te mbetet Universitet , Epoka e Re, 31 tetor, fq.12, Prishtinë. 365. Kosova ne Unesko , garanci e vlerave boterore, Epoka e re, dt. 5 nentor, fq. 12. Prishtinë. 366.Kosova jashte Uneskos, për Kosovën Mësim – për Europën mjerim, Epoka e Re, dt.17

   Nëntor ,fq.10, Prishtin[


   2016

367. Përkthimet e para integrale dhe përkthyesit e parë të Kur’anit ne gjuhën shqipe,

    Drita e Kur’anit ; 1,(36) 2016, Tiranë ,fq. 102 -106.

368. Hikmet, nr 12-2016, Prishtinë…


  2017

369. Perla……nr.2, 2017 370. Kontributi i prof. Ajetit dhe veprës ‘ Vehbije” për studimet albanologjike fq.18 …. 371. Rec. Muhamed Mufaku : Nga historia e shqiptarëve të Egjiptit gjatë shekullit XV – XX ,

    Prishtinë, 2016, Perla nr.2, 2017, Tiranë , fq. 133-136.

372.Brengat e Rexhep Vokas një shekull pas vdekjes së tij, Perla nr.4 -2017, Tiranë, fq. 57-66.


  2018 

373. Medresja Alaudin në funksion të ruajtjes dhe kultivimit të vlerave integruese tradicionale

    islame,Medresja Alaudin – e Prishtinës 65 vjetë në shërbim të arsimit fetar dhe kombëtar,
    Prishtinë, 2018, fq. 299-310.

374. Venerimet e mija për rrugën 30 vjeëare të Diturisë Islame, Revista Dituria Islame tri

    dekada jetë, punë, sfida dhe suksese, Prishtinë, 2018, fq. 337-342.

375. Zani i naltë, nr.19, Tiranë , ( Nekrolog , h. Ismail Rexhepi ). 376. Zani i naltë, nr…. Vjeshtë, 2018… Mendimet e Vokës… 377. in memoriam : Haxhi Ismail B. Rexhepi : 1947-2016, Edukata islame, nr.112, 2018, fq.267. 378. Mehmet kico, ( in memoriam ), 1949-2018, Studime orientale, 4, Prishtinë, fq. 79-83.


  2021 

379. Kur’an - Këndimi i Ilo Mitkë Qafzezit ne burime të shkruara – prej Xhevdet Korçës deri te Ramadan Shkodra , Studime, 1, Prishtinë, 2021, fq.219-229.

 2022

380. Mustashrik Kosova asdara 43 kitaban bayna ta’lif ve targama va tahkik , Hamzat wassk,

     nr 12-13 oktobar, 2022, s.6-8, Sharika , Intervistet i priu Ali al- Amiri)	

381. Meet the scholar behind the Qur’an’s Albanian translation, Hamzat vassl, nr,12,

    13- oktobar, 20022,s. 22-23, Sharjah ( intervistes i priu : Xhumana Fraije).

382. Drejtëshkrimi i disa emrave arab në gjuhën shqipe , propozime për drejtëshkrimin

   ( 1976 – 2014), II, Shkup,2022,fq.327-330.	

2023

383. Xhemilja e Algjerisë shkruar nga Simone de Beauvoir – Gizele Halimi , Përkthyer nga

     Dr. Feti Mehdiu - 03.12.2022 … 2023


         Shkrimet në gjuhë të tjera : arabe , serbokroate, turke dhe angleze.

384. Srpsko- hrvatski prevodi Kur’ana, SH,IIII, str,(sep) Pristina, 1977. 385. Dr. Hasan Kaleshi ( in memorian ) POF, XXV, Sarajevo,1978. 386. O albanskim prevodima Kur’ana, AGHB, V-VI, Sarajevo , 1978. 387. ( Rec.) DR. Hasan Kaleshi, Akdam al – vathaik al – vakfija bi – l- lugati – l arabijja

  Fi Jugoslavija, Al – Marifa, mart – april, Damask, 1978.

388. Shair ve kasidetani fi Kosova, Al – Bejan, nr.152, Al – Kuvajt, 1978,pp.40-41. 389. O prevodu Kur’ana na srpskohrvatski jezik u odnosu na arpski tekst, ZFF, XIV, Pristina

  1980, (sep.)

390. Arnavut dilinde birkaç türkçe sözcüğünü kullanılışı , POF, XXX , Sarajevo, 1980, (sep). 391. Srphrvat dilinde Sami Frashıri , Çevren, nr. 35, 1982, Priştine . 392.Kur’ani kod albanaca , Glasnik VIS –a, nr.1., str.29, Sarajevo, 1984. 393. ( Rec.) Bibliografia prevoda Kur’ana , World bibliography of Translations of the Meanings

   of the Holy Qur’’an , Istambul. 1986, pp…..kultur Istoka, nr.9, Beograd, 1986.

394. * * * Glasnik VIS-a, Sarajevo, 1986. 395. Medunarodni naucni skup posvecen prevodenju Kur’ana, preporod, nr.8, dt. 15.04.

    Sarajevo – 1986.

396. Targamatu – l – Kur’an ila – l – lugati – l - albanijjati , Istambul – Tripoloi, 1986. 397. Targamat al – Kur’an al – Kerim fi Jugasllavija, Al – Turath al – Arabi , nr.37 – 38.

   Dimishk – 1990.

398. Hecegovina krajem XIX veka prema podacima u Kamus al –a ‘ alam , IM, nr. 134, str.

   36 – 37. Sarajevo – 1990.

399. Prilog bibliografiji jugoslovenske orientalistike 1966 – 1990 – Arabistika na albansko,

   Jeziku u Jugoslaviji, POF, 40, str. 414 – 432, Sarajevo, 1990, (sep.).

400. islamska etika i albanske poslovice , Zbornik, Zagrebacke dzanije , Zagreb , 1991. 401. Kako ce albanci u Evropu, MGB , nr.43, Sarajevo, 1992. 402.Nekoliko arapskih rukopisa bosanskog porekla sacuvanih u Pristini, aghbb, XVII – XVIII

    ,  p  163 – 169, Sarajevo, 1996.

403. Islam kod albanaca u svijetlu rukopisnih djela, Zbornik ( sa simpozija ) Zagrebacke

     damije  Zagreb, 1997.

404. Shehadat anit – tergemti –l- Kur’ani –l- Kerim ila-l-lugati-l-albanijjati,

    Am – man – Mafrak, 1999.

405. Kosovada Oriyentalistikanın geleceği ve oriyental eğitimi Demokrasi Ufuğu nrç1ö 2001

   Prıştineö sç6ç2001 ( Şefkat Derneği )ö

406. Davru kismi –l – istishrak fi xhamiati Prishtina fitta rif bitturathi –l – arabijji –l- islamijj

  Fi –l-lugati al – banijjati ( Sahihu-l- Buhari numudhixhen, Tahki – kut- turathi – arr’a ji va-l- 
  afak, 99, almugjal-laduth-thani, Amman, 2006.

407. Translations of Arabic literature in the Albanian language, Filologji , nr.15, 2007,

   Prishtinë, pp.29-34.

408. Orientalistics and Albanian orientalists, Universi, nr.10 – 2008, Tiranë. 409. Hrvatska krajem XIX (19) veka u Osmanskoj enciklopediji “ Kamus al-a’alam “,

    Referati sa IV , Medunarodnog Turlkoloskog Simpoziuma Jugoistocne Evrope,
     Zagreb – 2007, Prizren- 2011 str. 67 – 77.

410. “ Lahuta e Malsis “ Arnavut Tarihi Destaninda Istambul,

    Dünya edebiyatında Istambul sempozyumu, 6-7 mayıs 2010  Istambul 2012 , 519 527

411. Rexhep Voka, 1847 1917 , TDV- Islam Ansıklopedisi, cilt, 43, Istambul,2013, s.

    122- 123.

412. ( Rec.) Fjalor Arabisht - Shqip , ( Isa Memishi ) Anali Gazi Husrev-begove Biblioteke,

    Nr.35, Sarajevo – 2014.


            Veprate e Feti Mehdiut ne biblotekat boerore
      Nje numer sish jane katalogizuar ne Bibloteken e Kongresit ne Washington 

D.C. Library of Congres Online Catalog, ne Isam - Kütüphanesı * Istambul , Oupen Librari, Penjab public Library – Lahor.

YOU SEARCHED : Author Creator Keyword = Feti Mehdiu SEARCH RESULTS : Displaying I through 11 of 11.


                    Botime të veçanta - 1979 – 2022
            
                    I  
          – Nga fusha e gjuhës arabe  :
  

1 - Gjuhë arabe – dispencë për vitin e parë . (Arabic language for students ) – Prishtinë- 1979-f.60. 2 - Poezi arabe, ( Arabic poetry ) – Shkup -1983, f.124. 3 - KUR”AN – i, ( The Holy KUR”AN ) – Prishtinë, 1985, f.886. Perktheu Feti Mehdiu. Botoi Kryesia e Bashkësisë Islame- Prishtinë. Botimi i dytë-1999- Shkup – Stamboll 1230 faqe, botimi it retë – Prishtinë,- 2015 4. - Ahmed Di’dat , Kur’ani mrekullia më e përsosur, ( Al Qur’an th ultimate Miracle ),Shkup, 1986 . fq. 86. 5 – Flasim arabisht, ( We speak Arabic ) Prishtinë, 1987,fq90. 6 – Gjuhë arabe , I – II. Fonetikë – Morfologji, ( Arabic language : Phonetic – Morfology ) – Prishtinë, 1991, fq.214. 7 – JASIN –i me 20 sure tjera me trasnkriptim dhe përkthimë në gjuhën shqipe, ( Sura Yasin with 20 other suras : with transcription and translation in the Albanian language ) – Prishtinë, 1992, fq.62. 8 - Kur’ani Kryevepër , ( The Holy Kur’an ) – Prishtinë,1992, fq. 184. 9 – Nga tematika e Kur’anit, ( From the themes of Qur’an ), Shkup, 1993, fq.130 10 – Sahih – al -Buhari në gjuhën shqipe ,libri 3, ( Sahihu-l- Buhari in the Albanian language, book-3) Prishtinë,1994, fq.526. 11 - Sahih – al - Buhari në gjuhën shqipe, libri 4, ( Sahihu-l- Buhari in the Albanian language, book 4.) Prishtinë, 1994, fq.354. 12 – Përkthimet e Kur’anit në gjuhën shqipe , ( Translation of the Holy Qur’an into Albanian ) Shkup , 1996, fq.130. 13 – Kur’ani dhe hija e Tij Shqip –( Xhuz’i Amme (30) , “ The Qur’an and its Alabanian shadow “, Prishtinë,1996,fq 80. 14 – Nedimu-l-Xhisr, - Besimi në Allahun në dritën e Kur’anit, shkencës dhe filozofisë. (Faith in All-llah in the light of the Qur’an , science and philosophy )Prishtinë,1997, fq.290. 15 – Kur’ani dhe hija e tij shqip,- Shkup – Istambul – 1999, fq 1280. Botimi i dytë i plotësuar. ( The Qur’an and Its Albanian shadow – second edition .) 16. – Sahihu-l Buhari në gjuhën shqipe , libri – 6. ( Sahihu-l Buhari in the Albanian language, - book – 6), Prishtinë – 2000, fq - 460. 17 – Për letërsin arabe ,( Study on Arabic literature ) – Prishtinë ( SHORK ), 2005- Fq.-240. 18 – Sahihu-l Buhari në gjuhën shqipe – 9, (Sahihul Buhari into Albanian, book – 9 ), Prishtinë – 2006 , pp – 154. 19 – Përkthimet e letërsisë arabe në gjuhën shqipe, ( Translations of Arabic literature in the Albanian language ), Prishtinë , ( Zëri ynë), 2008, pp.266. 20. – Sahihu-l Buhari në gjuhën shqipe , libri – 9 .( Sahih al Buhari into Albanian, book – 9 ) ( SHORK ), Prishtinë – 2014, pp.452. 21 – Sahihu-l Buhari në gjuhën shqipe , libri – 10 . ( Sahih al Buhari into Albanian, book – 10 ) (SHORK ) , Prishtinë – 2014, pp-578. 22 – Sahihu-l Buhari në gjuhën shqipe , libri – 11 . ( Sahih al Buhari into Albanian, book – 11 ) ( SHORK ), Prishtinë – 2015, pp.412. 23 – Sahihu-l Buhari në gjuhën shqipe , libri – 12. ( Sahih al Buhari into Albanian , book -12 ) Prishtinë, (SHORK ), - 2015 . pp.708 . 24 – Tergematu – l – Kur’an ila lugati – l – Balkan ve musahamat uhra. ( SHORK), Prishtinë, f.2017, pp.146. 25 – Fjalor shqip – arabisht për të gjithë. Prishtinë , ( SHORK ), 2019, fq.214. 26 – Al – adab al – arabiyya fil – lugati – l – albaniyya, Amman, 2022, pp.200.        2 – Nga fusha e gjuhes turke :

1 – Sami Frashëri – Vepra – 7, ( The 7 book ) Prishtinë -1984, f.- 186 ( Kamus al- a’alam – pjesë të zgjedhura nga Enciklopedia ). 2 – Rexhep Vokë Tetova ,- Mendime , ( Thought )- Tetovë,- 1991, fq.46 ( Trasnkriptim dhe përshtatje në gjuhën e sotme shqipe – Feti Mehdiu ). 3 – Salih Gjuhë Dukagjini, - Shkrolaria e shqypes , - Prishtinë, -1991, fq.188 ( koautor ) Translated from Turkish – Ottoman. 4 – Nga Kërçova për Kërçovën, ( From Kërçova about Kërçova ) Kërçovë, 1995, fq. 200. 5 – Hyrje në filologji orientale , ( Introduction to oriental philology ) Prishtinë (SHORK) , 2004, f. 240. 6 – Maturantët e parë të Medreses Alaudin. ( The first generation of Alaudin Medresah in Prishtina ). Prishtinë , ( SHORK ), @007, pp.116 7 – Kërçovarët për Kërçoven , ( Kërçovars for Kërçova ) , Shkup, 2009, pp.258. 8 – Hafizët tanë gjatë historisë , Lexikon , Prishtinë , ( SHORK ) , 2010 , f. 344. 9 – Të burgosurit politik shqiptarë të Kërçovës 1944 – 1994 , ( Albanian political prisioners of Kërçova , 1944 – 1994 ) Prishtinë 2011 f. 216. 10 – Reflektime të luftës së shqiptarëve për pavarësi 1389 – 1999 , në burime orientale , ( SHORK ) , Prishtinë , 2012 , f. 248 11 – Kërçova në Histori , - Kërçovë, ( SHORK ), 2013, f.280. 12 – Feja e shqiptari është Musliman e të Krishterë , Prishtinë, 2016, pp.208. 13 – A – Beja shqip ( Rexhep Voka ) , Tetovë, ( MT) , 2018, fq.68. 14 – Në detin brengave .- Prishtinë.2019, pp.100. 15 – Dashuri dhe qëndres – Përzgjedhje nga letërsia arabe . Prishtinë, ( ISO ) 2019, pp.176. 16 – Izabrani radovi , Prishtinë – ( ISO ), 2020 , pp.246. 17– Kontributi për bibliografi kombëtare – 1 , Prishtinë , ( ISO ), 2021, pp. 104. 18 – Xhemilja e Algjerisë , Prishtinë, 2020 , pp. 264 19 – Hasan Kaleshi , vepra 1, Prishtinë , 2022 , pp. 20 – Hasan Kaleshi , vepra 2, Prishtinë, 2022, pp. 21 – Hasan Kaleshi, vepra 6, Prishtinë , 2022, pp.


        Veprat e Akademik Dr. Feti Mehdiut nëpër biblioteka 


Biblioteka Kombëtare e Kosovës – Prishtinë , - 35- zëra. Biblioteka Kombëtare - Tiranë….? Biblioteka popullore Pencab , Labore – 10- zëra TASAM – iSTANBUL ? - 17- zëra Millet kytyphane , Istanbull ,- 8 – zëra Biblioteka Nacionale , Paris – 12 -zëra Biblioteka Hivzi Sylejmani , Prishtinë – 27 – zëra Biblioteka e qytetit , Kërçovë – 32 – zëra Biblioteka e Fakultetit të Studimeve Islame, Prishtinë – 28 – zëra Bibloteka e Fakultetit të Studimeve Islame Shkup – 22 – zëra Biblioteka e Institutit Albanologjik , Prishtinë – 30 – zëra Bibloteka e Fakultetit Filologjisë, Prishtinë – 30 – zëra Sveucilisna Biblioteka , Zagreb – 15 – zëra Biblioteka Orientalnog Instituta , Sarajevo – 16 – zëra


      Bıblıografıa  kronologjıke  : 1970 – 2015
  Në gjuhën shqipe 

1970 1. Dr. Nexhati Oner ; Pasqyr e shkurtër e aktivitetit shkencor në fenë Islame gjer[ në shekullin 19 ( XIX ), Buletini ,. Tetor – dhjetor, Prishtinë . ( Boton : Shoqata Ilmije për RSS – Prishtinë ) fq. 5-9 .

1971 2. Kamil al – Buhi, Letërsija arabe para dhe pas vitit 1952, Jehona , nr. 6 , Shkup. 3. Mahmud Tejmur , ( prozë arabe ) nën rrotat e trenit , FV , dt. 7.11. Shkup . ( Sh-nime për autorin ) 4. Anonim , Letër sovranit , ( Poezi arabe ) FV , dt. 24.11 , Shkup 5.Ku venë bursat e Orientalistikës ? FV, 26.11. Shkup 6. Të huajt për Islamizmin , Kur’anin dhe Muhammedin a.s. , Edis, nr.3, fq. 31 – 39.


1972

7. Orientalizmat, hyrja dhe përdorimi i tyre në gjuhën shqipe , FV, dt.13.02, fq.17 8. Ibrahim al – Mazimi , Eksperimienti i çuditshëm , ( proz arabe ) FV, dt.13.02. fq.17. 9. Reshat Nuri Gyntekin , Feridja , ( prozë turke ) FV, dt.27.02.. Shkup . 10. Mao Ce Dun , Nëntë poezi , ( poezi kineze ) FV , dt. 2.02, fq. 15 . Shkup . Disa nga këto poezi janë botuar edhe Bota e Re 1977 11. Të huajt për Muhammedin a.s. Edis. Nr.4 , fq.21 – 26.


1973

12. Poezija arabe para islamike dhe as –hab al – mual – lakat , FV, dt. 24.08. fiq.9.

   * * * dt. 26.08, fq.9 
  * * * dt. 29.08, fiq.9 

13. Fjalë të urta nga Kërçova , Jehona , nr. 3 dhe nr. 5 , Shkup. 14. Aziz Nesin , Qentë pa bishta ,( proze turke ) Fjala , nr. 7 – Prishtinë. 15. ( Rec.) Mevludi sheriff, prej H. Ali Ulqinakut ( me rastin e botimit të tretë ) Eis , nr.7, fiq. 47 . Prishtinë. 16. Jo polemic por fjalë e lexuesit, Br,nr. &3 – 74, fiq. 16. ( 1974

17. Kosova në Kamus al – a ‘lam të Sami Frashërit , Kosova – nr. 3, fq. 473 -486 . Rezymeja në gjuhën frënge. 18. Kënga e Emin Mixhës, Jehona , nr.5, Shkup. 19. ( Rec ) Anali Gazi – Husrevbegove Biblioteke, I , 1972,s. 160, Sarajevo. Edis , nr. 9 – 10 , fq. &4 – 78 . 20 . Abde – l – Vehab Bejjati, T’im birë Aliut , një kën[gë e re, ( poezi arabe ) FV , dt.10.02, Shk. 21. Sadi jusufi , Abde – l- Vehab al – Bejjati, ( poezi arabe ) FV , dt.4.12. Shkup 22. ( Intr.) Ndriçimi i rrethanave kulturore në të kaluarën e Kososvës, Rilindja , dt. 31.07, fq.11. 23. Në Flakën e revolucionit , libri it retë , Prishtinë, f.320, FV, dt.22.02 . Shk. 24. Simpoziumi i IV për historinë e Kosovës , FV, dt.5.06 . Shkup


1975

25. Abdel – l – Vehab al- Bejjati , Liri dhe lule Suadit, ( Poezi arabe ) ZR , dt.1.01. Prishtinë 26. Tavfik Avvad , Pritje , ( proz arabe ) , Fjala, dt.15.11. Prishtinë 27. Nazik al – Malaike, Qyteti i dashurisë , Fv,dt.25.06. Shkup. 28. Xhubran Halil Xhubran , Dje , sot , neseër, ( poezi arabe ) Flaka ….dt.5.09. Shkup. 29. Nazim Hikmet, Ditën e pestë të një greve urije, ( Poezi turke ) Rilindja , dt.15.05. Prishtinë


1976

31. Ca të dhëna të shtypit arab për Lëvizjën kombëtare shqiptare, Kosova , nr. 5, fq. 177 – 200. Rezymeja në gjuhën frënge . 32. ( Rec.) Filip Hiti , Istoria arapa, Drugo izdanje , Sarajevo, 1973, pp.600, kosova, nr.5. fq. 345 – 348 . 33 . Pasqyrë e shkurtër mbi veprimtarinë e medresës “ Alauddin “ në Prishtinë. ( me rastin e 20 vjetorit ) Edis, nr. 15 – 16. Fq. 73 – 107


1977

34. ( Rec ) Dr Mahmud Fehmi Hixhazi , Ilmu – l – lugati – l – arabijjati , Kuvajt, 1973. Pp.380, Sh, III , fwq. Prishtinë 35. Abdul – l – latif al – Arnaut , Pendimi, ( prozë arabe ) Rilindja , dt. 30.08. Prishtinë. 36. Abdul – l – latif al – Arnaut , Gjethi i vetmuar , ( proz arabe ) Pioneri, nr.9 . Prishtinë. 37. Gizele Halimi , Xhemilja ( fragment ) Rilindja , dt. 18.08. Prishtinë 38. Shoqata e shkencëtarëve të heshtur ( Letërsi popullore arabe ) , Thumbi , nr.77. Prishtinë 39. Ismail Haveriq , Bibla dhe mish ii derrit, Edis, nr. 19, fq 25 – 28 . 40. Reshat Nuri Gyntekin , Feridja ( prozë turke ) , Br, nr,21. Prishtinë

1978

41. Abdu – l – latif al – Arnaut,Princi i vogël , ( proz arabe ) Rilindja, dt.17.01. Prishtinë. 42.Abdu – l – Kader Arnaut,Varri im , ( poezi arabe) Rilindja, dt.16.02. prishtinë 43. Një hap më afër poezisë arabe, Arapka poezija, Beograd, 1977. FV, dt.26.02. fq. 14 – 15. 44. Mbi drejtshkrimin e emrave arabë në shtypin tone. Fjala, dt.15.04, fq.2 45. Përkthimi i parë i Kur’anit në Jugosllavi, Edis , nr. 22, fq. 15-18 46. Lidhja e Prizrenit në “ terxhuman – i shark “ FV, dt.25.06. fq,14. 47.Thabit Niman Ferizaji nuk “ hartoi ‘ alphabet , FV, dt.25.07. fq.8 48.Poezia maqedonase në arabisht , FV,dt.16.04, fq.10 49.Për një diskutim më shkencorë, FV, 3.09. 50.Aziz Nesim,Shakagjinjët, ( porzë turke ) Rilindja, dt.21.09.fq.11. 51. Mahmud Dervishi, Thirrje nga varri, FV, dt,17.09. fq.11 52. Më shumë kujdes përkthimit të sinonimeve , Br,dt.15.10, fq.16 53. Orientalizmat , hyrja dhe përdorimi i tyre në gjuhën shqipe, Jehona, nr.7, Shkup. 54.( interv ), Kurrë nuk Është vonë ….FV , tetor . 55. Abdu –l – Kader Arnaut, Shpërngulja ,fv,dt.16.04.fq.10. 56.Prezantimi i Sami FRashërit në gjuhën serbokroate. Seminari ndërkombëtar[ për gjuhën , letërsinë dhe kulturën shqipatre. Nr.5, Prishtinë ( sep ) 57. Gjeneza e disa këngëve vendëse të Zajazit, gjal – Fet, nr.IX , ( sep). Rezymeja në gjuhën frënge. 58. Mbi përkthimet e poezisë dhe prozës artistike nga gjuha arabe dhe në gjuhën arabe . BR, nr 3-4. Fq. 20. 59. Ca të dhëna të periodikut Jugosllav për veprën e Sami Frashërit, Rilindja , dt. 2.06, fq.13. 60. Abdu – l – latif al – Arnauti, Miu i fushës dhe zhaba, ( prozë arabe ) Rilindja.dt. 7.08. 61. Sami Frashëri – leksikografi më i mad hi Ballkanbit, BR, nr.10-11, 62. Sami frashëri – figure markante e kulturës dhe shkencës, Rilindja , dt.2.06. fq.13.

1980

63. Disa veçori fonetike dhe morfologjike të së folmës së Kërçovës ,BFF, XV, ( sep.) 64. M.A. Al- Hamsheri – Poet arab me origjin shqiptare , Br,nr.15.fq.14.. 65. Abdu- l- latif al – Arnaut, Semiri dhe motra e tij, ( prozë arabe ) , Rilindja dt.26.08. 66. Prizreni në Enciklopedin e S. Frashëri , BR, nr. 3-4. 67. Disa fjalë për një analogji, Rilindja , dt. 6.12 . 68. Ali Abu Harara , Largimi ,BR, nr.8. 69. Fadil Sibai , Famë dhe dashuri , (roz arabe ) ZR , nr 49, Prishtinë. 70. Gizele Halim, Xhemilja (proza arabe – fragment ) , Koha , nr.6, Titograd. 71. Abu Verda , Porosi e nje vullnetari, ( poezi arabe ) FV, dt.9.03. Shku 72. * * * BR , 15 prill. 73. Hasan Kaleshi , Kur’ani kryevepër e letërsisë arabe, Edis, nr.27, fq.64 – 75.

   * * * Edis, nr 28,fq.27
   * * * Edi snr.29 

74 ( Rec . ) J. Hammer, Historia Osmanskog Carstva , 1,2,3, Zagreb – vepër kapitale historiografike , BR,nr.9,fq. 17. 75. Fjalori i Sami Frashërit Kamusi turki ,Istambul, 1978, Rilindja, dt. 6.9., fq. 12 – 13.


1981

76. ( Rec.) A.J. Arbery , Arabic poetry.Cambridge University Press , pp.176, SPH , nr.1 -2 , Prishtinë (sep ). 77. Lidhja Shqiptare e Prizrenit në “ Terxhuman – i shark “ Konferenca shkencore e 100 vjetorit të Lidhjës Shqiptare të Prizrenit , Vëllimi i I , Prishtinë , fq. 405 – 415 ( sep ). 78 – Nga Kur’ani : Kaptina – Suratu ash – Shuara, Edis, nr. 31 – 32. Fq. 10 – 18. 79. ( Rec. ) Sherifi Ahmeti, - Akaid për klasën e II të Medresesë së mesme “ Alaudin “ , Edis . nr. 31 -32. Fq. 76 -77. 80.( Rec. ) sheriff Ahmeti, Akaid për klasën e III të Medresës së ,mesme “ Alauddin “ , Edis. 31-32-, fq. 77 – 78 . 81. ( Rec. ) Savremena poezija arapskog zapada ( priredio i progovor napisao Rade Bozoviq ) Krushevac, MCMLXXX, str.96. Dituria, nr. 1-2, fq.199 – 210. 82.dr. Jovan Trifunovski , Kuçevska kotlina , Seoska naselja I stanovnistvo, Skopje, 1968, str.138, GjalFet , nr,XI , fq.207 -212. 83. ( Rec ) Sh. Sami Frashëri , Kamu-i turki , Istambul, 1978,pp. 1574 + 16, GjalFil, Nr XI, fq.180 – 183. 84. ( Rec.) Ilaz Rexha , Lidhja e Prizërenit në dokumentet Osmane , Prishtinë, 1978 , fq.310. GjalHi , nr .XI, fq 293 -294. 85. * * * Fjala, nr. 4, dt.15.2. fq. 15. 86. Ilija Abu Madi, Hajmalitë ,( poezi arabe ) Koha, nr.6, Titograd. 87. Beshara Ferhan ,Takimi që nuk përsëritët, ( poezi arabe ) Koha, nr.6, Titograd. 88. Nizar Kabbani, Guvernatori dhe zogu , (poezi arabe ) Koha , nr. 6. Titograd. 89. Kur’ani Kryevepër e letërsisë arabe , Edis. Nr. 30, fq. 66 – 72. 90. ( Rec.) Muhamed Fehmi Hixhazi ,…. POF , 31, pp. 231 – 233.

1982

91. Organet qeverisëse të sanxhakut të Manastirit kah fundi i shekullit të kaluar sipas Salnames të vitit 1314 ( 1896 ), VAK , nr, XIV – XV. 92. Vilajeti i Shkodres në Kamus al – alam të Sami FRashërit, Vak, nr. XII – XIII , fq. ( sep ). 93. Vilajeti i Janinës në Enciklopedinë e Sami Frashërit, Gjal – Hi, nr. XII, fq. ( sep ) Rezymeja në gjuhën fringe . 94. Zuhur Venisi , Fatimja , ( prozë arabe ) , Kosovarja, nr.6, fq, 22 – 23. 95. Sami Frashëri , Gjuhët Izolative , Br, nr. 12, fq. 19. 96. Aisha Sha’bi , Rrëfimi për Rashidin , (prozë arabe ) , Fjala, nr.7.


1983

97. Zëvendësimi i disa fjalëve turke me fjalët shqipe, Gj.Sh, nr.1. 98. Vilajeti i Manastirit në Kamus al – a’alam , Gjal – Hi, nr.XIII, ( sep.) Rezymeja në gjuhën frënge. 99. Kaptina XXI , suretu al – Anbija , Glasnik VIS – a , nr.4, fq. 503 – Sarajevo. 100. Kaptina XXII, suretul al – Haxh , Glasnik VIS – a, nr.5, fiq . 631 – Sarajevo. 101. Kaptina XXIII , suretu al – Mu’minun, Glasnik VIS – a , nr.6, fq.763 – Sarajevo. 102. Sami Frashëri , Formimi i fjalëve dhe përcaktimi i emrave , Dituria, nr.1. 103. Sami Frashëri , Gjuhët agglutinative – Gjuhët e Afrikës, Fjala, dt.1.10. 104. Riti i prezheshkës dhe disa rite tjera të motmotit në anën e Zajazit, Trashëgimia dhe transformimi i kulturës popullore , Prishtinë , fq. 121 – 112. 105. Ibrahim al – Mazini , Eksperimenti i çuditshëm , prozë e sotme arabe , Prishtinë, 1983 ( botoi Rilindja ) , fq.51 – 53. 106. Gizel Halimi , Xhemilja ( fragment ), po aty , fq. 106 - 119 107. Zuhur Venis , Fatimja , po aty , fq. 120 – 126. 108. Fahri Ku’var , Pavlla , po aty , fq. 142 – 144. 109. * * * Ndalohet loja e shahut , po aty , fq. 145 – 147 . 110.. Tavfik Avvad , Pritje, Po aty, fq. 148 – 150. 111.. Aisha Shabi , Rashidi, po aty , fq. 162 – 171.


1984

112. Drejtëshkrimi i disa emrave arab në gjuhën shqipe , GJ. SH, nr.1. Prishtinë. 113. Hidronimia e Zajazit të Korçës , Dituria , nr. 1 – 2. 114. Kaptina XXIV , suretu al- Nur ,Glasnik Vis – a , nr.2. fq. 125 – Sarajevo. 115. Kaptina XXVII, suretu al – Naml, Glasnik VIS – a, nr.1, fq. 1 – Sarajevo.


1985

116. AL – Xhahiz, Nga libri i udhëpërshkrimeve ( Prozë arabe – fragment ), Koha , nr.2 , Titograd.


1986

117. Edhe profet edhe pejgamber është njëlloj , Edis , nr. 46 – 47. Fq. 85 – 8. 118.. Ahmet Didat , Dëshmitë e kolosëve të literatureës , Dis, nr.1, fq.21 119. Imam Vehbi Ismaili , Muhamedi profeti islam, Prishtinë , 1985, Dis , nr.2. fq.26. 120. Malik Ibn Nebi , vlera sociologjike e idesë së Kur’anit , Dis , nr.3. fq.25.

Takvim – Kalendar , Shkup, fq. 79 – 86.


1987.

121. Malik Haddad, Zerot sillen në rreth, JR., nr.5. fq . 122. Kur’ani për femrat – kontribut për shqyrtim përimtues, 123. Pas dy deceniesh edhe njëher së bashku, Dis , nr.6, fq. 33. 124. Për Kur’anin me Kur’an, Takvim 1407 , Kalendar 1987, fq. 133 – 152. ( përgjigje shkrimit në Takvimin e vitit 1986 ). 125. Njëzetvjetori i maturantëve të parë të Medresës “ Alauddin “, Dis ,nr. 4- 5, fq . 35.


1988

126. Dorëshkrimet orientale pasuri e rrallë, BR,dt.25.05. 127.Zëvendësimi i disa fjalëve arabe me fjalë shqipe, GJ.SH, nr.1. 128. Nerkez Smailagiq, Karakteristikat e përgjithëshme të Kur’anit, El – Hilal, nr.8, fq.5. 129. Dhjetvjetori i fryteve të Orientalistikës në Prishtinë, Rilindja , dt. 7.01.1988, fq.10.


1990

130. ( Rec.) Muhammed Hamidullah , Hyrje në Islam , Shkup , 1985. Dis, nr.17. fq.20. 131.( Rec ) Ahmet Didat , Kur’ani mrekullia më e përsosur , Shkup, 1986, Dis, nr17, fq.20. 132. Nga tematikat e Kur’anit , Kur’ani për meshkujt, dis,17.fq 3-6. 133. Nerkez Smailagiq , Kur’ani dhe bashkëkohësia Islame, Elif, nr.1. fq.11. Titograd. 134. Husni Ferizi , Pa titull , ( poezi arabe ), Shkëndija, nr.14, fq.1. Prishtinë. 135. Riorganizimi që obligon, Dis, nr.19. fq.4. 136. Tash dihet se kush duhet ti prij popullit, Dis,nr.19.fq.4. 137. Katër përkthime të Kur’anit në gjuhën shqipe . Dis, nr.19.fq.44. 138. Kush ku është ! Dis, nr.20. fq.4 – 139. Kur’ani për astronomin dhe detarinë, Dis, nr.20, fq. 5 140. Malik ibn Nebih, Metafora Kur’anore, Edis, nr.51-52, fq. 16-18.

1991

141. Kur’ani për institucionin e kurorës – nikahit , Dis, nr.21.fq.5. 142 Zgjedhja e Reis –l – ulema, Dis, nr. 22 – 23, fq.3 143. Kur’ani për shkurorizimin – Divorcin , Dis , nr. 22 – 23 , fq .8. 144. ( Rec. ) Abu Ala al – Mavdudi, Feja Islame, Dis, nr. 22-23, fq.52. 145. ( Rec. ) Imam Vehbi Ismaili, Studime Islame, Dis, nr. 22 – 23, fq.52. 146. ( Rec .) Mustafa Mahmud , Dialogu me mikun ateist, Dis, nr. 22 – 23. Fq. 52. 147. Kur’ani për fëmijët, Dis , 24, fq.6. 148. Mendime të arta , Dis , nr.24, fq.47. 149. Mbi përkthimet e Kur’anit në gjuhën shqipe, Elif, nr.7. Titograd. ( Kumtesa e lexuar në Simpoziumin ndërkombëtar ….. në Stamboll, mars , 1986 ). 150. Kur’ani për familjën ,Dis, nr.25, fq.7. 151. Imami dhe detyra e tij, Dis , nr.25. fq.20. 152. Për bajram dajak për shqiptarët, Dis , nr.25.fq.31. 153.Populli shqiptarë me dy kultura fetare, Dis , nr.26, fq . 59 – 60. 154. Kur’ani për prostitucionin, Dis , nr.27.fq.5. 155.Islamizëm. Ç’ është ky ? Dis, nr.32.fq.12.


1992

156. Pyetje për kryeministrin Klusev ,Zëri , nr.1441, dt.29 shkurt, fq.7 , Prishtinë. 157.Bashkimi i paqës , pse i paqës ? BP, nr,1. Fq.2. 158.Zekati obligim me rëndësi shoqërore ,BP, nr.1. 159.Mevludet në Shqipëri, BP, nr. 2- 3, fq. 8 -9. 160. ( Rec. ) Fajd el - Amrusi , Ebu Bekr es – siddiku , Shkup, 1991, BP, nr. 4 – 5. 161. ( Rec.) Ebu Ala al- Mavdudi ,Studentët muslimanë, Shkup, 1991, BP, nr. 4 – 5. 162. ( Rec ) Shehid Hasan el – Benna ,Porosia Islame, Shkup , 1991, BP, nr. 4 – 5. 163. U mbajtë simpoziumi “ Feja , kultura dhe tradita islame ndër shqiptarët .” BP, nr. 6 – 7 , fiq. 13. 164. Shqiptarët me dy libra të shenjt[, BP, nr.8, fq. 8 -9. 165.( ku dhe si më tej ? “) Dis, nr.33, fq.4. 166. Përkthimet e Kur’anit në gjuhën shqipe ,Dis, nr.36,fq. 18 – 20

                *  *  *  Dis, nr.37, fq 26-27.
                *  *  *  Dis, nr.38. fq. 24 – 25.
                *  *  *  Dis, nr.39.fq. 17 - 18.

167. Çka duhet të dimë ? Dis, nr.37.fq.16. 168 .Nedimul l – Xhisr, Mrekullia – Muxhizeja , Edis , nr.55 (I), fq.53-66. 169. ( Rec.) I. Vehbi Ismaili , Tregime nga Historia Islame , Michigan, 1987,fq.60, Edis, nr.55 (I) fq. 124 – 125. 170. ( Rec.) Teufik El - Hakim, Muhamedi Profeti njeri, Michigan , 1992 ? fq. 298, Edis, nr.55 (I)fq. 125 – 126. 171.Të përgaditet tereni për punësim në vendet e orientit , Hapi, nr.1, Cyrih. 172. Shqipëria në fund të shekullit të XIX sipas enciklopedisë Osmane Kamus al –a’alam,Zëri, dt.9.05. Prishtinë, fq. 18 – 20. 173.Ne nuk kemi akademi shqiptare të shkencave , Zëri , dt.22.08. 174. Shqiptarër – Palestinezët – Libanezët as palestinezët as libanezët, HR , nr 34. 175. * * * Dis. 176. Përkthimet e Kur’anit në gjuhën shqipe ( kom) , HR, nr. 40 -41, fq.9.

    *   *   *  HR. nr.42, fq.9.
     *   *   *  HR, nr. 43, fq. 9.
    *   *   *  HR, nr. 44, fq. 9.
    *   *   *  HR, nr.45, fq .9.

177. Ardhmëria e shqiptarëve në Ballkan është në dështimin e komunizmit pansllavis, Dis, nr.34, fq. 8. 178. Ampulat konytraceptive si ndihmë humanitare, humanizëm i thënçin, Dis, nr.34, fq.4..


1993 179.Përkthimet e Kur’anit në gjuhën shqipe ( kom) , HR, nr.46, fq.9.

   *   *   * Hr, nr.47.fq.9.

180. Propozime që duhet jetësuar , HR, nr.47, fq.4. 181. Propozime që duhet jetësuar – verzioni i plotë, Dis, 46.fq.32. 182. Edukimi islam në diaspor[, Dis, nr.48.fq 32. 183. Aktualiteti i veprës “ Mendime “ të Rexhep Vokë Tetovës, Dis, nr.50. fq. 40 -42. 184. Literatura Islame shqiptare jashtë Shqipërisë politike , HR, nr. 48,fq.22.

   *   *   *  HR,nr.49, fq.22.
   *   *   *  HR,nr .50, fq.22.
   *   *   *  HR, nr,51, fq.22.
   *   *   *  HR,nr,52, fq, 22.

185.Tri xhamiat më të vjetra në anë të Kërçovës ,( K]ërçovç – 1396 , Zajaz – 1720, Pllasnicë – 1570 ), HR, dt.1.06. 186. Objektet islame të vendit tonë : Sërbicë , Tuhin , HR, nr.61. 187. Objektet islame të vendit tone : Lagjet , Llapkidoll, HR, nr.62. 188. Shqipëtarët të ndarë por jo të përçarë, Drita Islame, nr.14, Tiranë.

1994

189. Një xhematë një xhami por……Vepra, Shkup. 190. Mbi përkthimin e Kur’anit në gjuhën shqipe , Itifak, ( Nëntor) Prishtinë, fq.3. 191. Arsimimi i shqipëtarëve të Kërçovës para dhe pas Luftës II Botërore,Shqipëtarët e Maqedonisë , Shuk, fq. 465 – 478. ( sep.) ( Rezyme në gjuhën angleze ). 192. ( Rec. ) Haxhi hafiz Ismet Dibra, A ka dyshim në Qeninen e Zotit , Dis,nr.59, fq.37.

1995

193. Të kontribojmë për studimin e histories sonë kombëtare, ( intr.) Ittifak, ( mars ) Prishtinë, fq.6. 194. Një artikull që nuk i bën nderë askujt, Bujku , dt.29.05. Prishtinë,fq.11 . 195. * * * ( version i plotë ) , Dis, nr . 67 – 68 , fq .37. 196. Literatura islame shqiptare jashtë Shqiperisë Londineze pas luftës II Botërore, Feja, Kultura dhe tradita Islam ender shqiptarët, Prishtinë, fq. 559 – 574. 197. Faik Konica përkthyes i parë i librit 1001 netë në gjuhën shqipe, Rilindja , ( shtator) – Tiranë. 198. Jaser Arafat, Ardhmeria e Palestinës, Edis, nr. 56, fq. 113 – 124.


1996

199.Fillet dhe fat ii shtypit islam , Dis, nr .78, fq.37. 200. ( Rec.) J. Hamer , Istoria Osmanskog Carstva , I , II, III , Zagreb, 1977. Kosova , nr. 18 – 19 , Prishtinë f. 269 – 273, ( 8.01.03, 03h.) 201. Nedimu –l – Xhisr, Ebu l – ala al Ma’rr –rri filozof apo vetëm poet, Edis , nr. 58 – 59, fq. 127 – 135. 202. Nedimu – l – Xhisr, Filozofët anticë dhe besimi në një Zot ,Dis, nr.80, fq.17. 203. * * * Dis, nr. 81 -82, fq, 14. 204. N.Xhisr, Ç’thonë stoikët dhe epikurejasit, Dis , nr.83,fq.24. 205.Maurice Bucaille, Kur’ani, hadithi dhe shkenca bashkëkohore, Dis.nr.84, fq 43.


1997

206. Përkthimet e poezisë së re arabe në gjuhën shqipe, ( Algjeri ), Gjal – Fi,

    93 -106 . ( Rezyme në gjuhën angleze ).

207. Përkthime e poezisë arabe në gjuhën shqipe ( Irak), Filologji, nr.4. fq 159 – 173. Sep.)

     ( Rezyme në gjuhën angleze ).


1998

208. Kosova ( Shqiptarët ) në prag të fitorës, Dis, nr.101, fq.6. 209.Përkthime të poezisë arabe në gjuhën shqipe. ( Kuvajt), Filologji, nr.5, Prishtinë, fq.

    173 – 182. ( sep) ( Rezyme në gjuhën angleze).

210. Poetët Palestinezë më të përkthyer në gjuhën shqipe, Filologji, nr.6, Prishtinë, fq.

    109 – 126. ( Rezyme në juhën angleze )
211.Abu – l – Kasim Mensur – Firdevsi ,Rustemi dhe Suhrabi , ( Hyrje ) Perla, nr.4,
    1998, Tiranë, fq. 149 – 150.

212. Simpoziumi i dytë ndërkombëtar kushtuar përkthimeve të Kur’anit…..

    KD, 30, maj.8. 

1999

213. Të vdekurit që ecin mbi tokë, Flaka , 8-9,maj. Shkup,fq.6. 214. Dual gramatikal dhe përdorimi i saj në gjuhën arabe,Filologji, nr.7. Prishtinë, fq. 69-76

    ( Rezymeja në gjuhën angleze).

215. Ngulitja e disa persizmave dhe evoluimi i tyre në gjuhën shqipe,Perla, nr.1.

     Tiranë : 47 – 57. ( Rezymeja në gjuhën angleze ).

216. Kur’ani – bosht i literatureës Islame,( intervistë) , Flaka,dt.11.12. Shkup.


2000

217. Sugar është fjalë arabe, Bota sot, dt.4.09, Prishtinë. 218.Në Meke filloi misionin e profetësisë, Flaka…dt.3.07, Shkup. 219.Porosija e Profetit : Atdheu është pjesë e besimit , Flaka….dt.4.07.Shkup. 220.Agjerimi – obligim individual, Flaka…dt.8.12.Shkup. 221.Agjerimi i ramazanit është obligim individual, Dita, dt.8.12. Shkup. 222. Universiteti është Universitet,Fakti,dt.5.07. Shkup. 223.Haxhi është Haxh ,Epoka e Re, dt.2.03. Prishtinë. 224. Medreseja “ Alauddin “ gjysmë shekulli në shërbim të edukimit dhe arsimit Islam,

    Frymëzimi, nr.2. Gjakovë.

225. Dezintegrimi kombëtarë nën moshën e fees në prag të shekullit XX, Bota Sot. 226. Dezintegrimi kombëtarë nën maskën e fees në prag të shekullit XX , (verzioni i plotë),

    Frymëzimi , nr.6, Gjakovë.

227. Quo vadis Bim, Flaka….dt,12.02. Shkup. 228. Orientalistika shqiptare në shërbim të kulturës kombëtare,Fakti, dt.24.06. Shkup. 229. * * , Rilindja, dt.4.07. fq.14. Prishtinë. 230. Hafiz Ali Korça – pararoja e kombit , Rilindja , 4.11. Prishtinë. 231. Tolstoi dhe tradita Islame,Rilindja, dt.25.11. Prishtinë. 232. Reflektime të literatureës orientale në veprën e Naim Frashërit ,Flaka…dt.26.10. Shkup. 233. * * * Rilindja, dt.14.10.2000, fq.11. Prishtinë. 234. Dualizmi në kulturë dhe qytetrim – ardhmëri e popullit shqiptarë, Perla, nr.1. Tiranë, fq.

    40 – 50.( rezyme në gjuhën angleze ).

235. Emrat arab dhe drejtshkrimi i gjuhës shqipe . SNGJLKSH , nr.19, Prishtinë, fq.333.


2001


236.Institucionet edukativo arsimore Islame në Kosovë dhe Maqedoni ,Perla , nr.1-4,

    Tiranë, fq. 80 – 90. ( rezymeja në gjuhën angleze).

237.Rinjohje me Hoxhë Kadri Prishtinën,Dis, 129-130, fq. 59-60. 238. Reflektimi i literatureës orientale dhe islame në veprën e Naim Frashërit,

    SO, nr.1, Prishtinë, fq.23 – 32. ( Rezyme në gjuhën angleze).

239. Letërsija arabe në “ Jeta e Re: 1949 – 1989”, SO, nr.1. Prishtinë, fq.199 – 208. 240.( Recenzim.) World Bibliography of the Translation of the Holy Qur’an….1415 – 1980,

    Instambul, 1986 So, nr.1, fq 251 – 255.

241.( Rec.) World Bibliography of Translation of the Holy Qur’an in manuscript form, I ,

     ( Turkish , Persian and Urdu translation excluded ) Istambul, 2000. Pp. LIV + 209,
    SO, nr.1. Prishtinë, fq. 256 – 260.

242. Profeti Muhammed a.s. në poezin shqipe, Dis, nr.133, fq.38. 243. Një jubilee që duhet kujtuar ,Dis, nr.131, fq. 62- 63. 244. Prapë për përkthimin e Kur’anbit asgjë të re, dis, 133. Fq. 46 – 48. 245. Dy jubile të kulturës Islame në KOsovë, Edis, nr.65, fq. 9 – 14. 246. Formula e ndërtuar në tre faktorë, Tribuna e Drejtësisë, nr.1. Prishtinë. 247. DR. Muhamed M. Arnaut, Kosova bu’retu –n-nizai-l-alhanijji-s-serbijji fi karni – l –‘

    Ishrin, Al – Kahire, 1998, pp.160, DS, nr.3. fq. 490 – 493.

248. I tillë ishte Hasan Efendija, Dis, nr.136, fq. 55-56.


2002


249. Gjinija gramatikore e foljes në gjuhën arabe dhe në gjuhët e Ballkanit,

    SNGJLKSH, nr.21.2002.

250. Sulejman Mashoviq , Qasje bashkëkohore edukimit islam, Edis, nr.67,

    Prishtinë, fq. 135 – 140. 

251. Poezia arabe nga Siria dhe Sudani të përkthyera në gjuhën shqipe, SO, 2, Prishtinë,

   Fq. 73 – 87.

252. Hafizët tanë …..Myftinia e Tetovës dhe Malit të Zi , SO, nr.2, Prishtinë,fq. 203 – 212. 253. Kur’an so prevod , prevede Hasan Xhilo, Medina, 1998, pp,nr.1, Shkup, fq. 187 – 190. 254. Sanxhaku i Dibrës në fund të shekullit XIX….Gjal – Hi, nr.30.


2003

255. Institucionet arsimore e shëndetësore në vilajetin e manastirit dhe organet qeveritare në

   sanxhakun e Dibrës kah fundi i shekullit XIX (19), Gjurmime alb. Seri historike ,
    nr.30 – 2000,  Prishtinë, 2003, fq.211 – 224.

256. Hafizët tanë….( Hafizë të Shqipërisë), Këshilla, Tiranë, nr.2, 2003, fq.2. 257. Hafizët tanë gjatë histories : Gjilani, Presheva, Dardana,Edis, Prishtinë, nr. 71. 258. Hafizët tanë..…II: Prishtinë, Pejë, Gjakovë, Ferizaj, Podujevë, Edis , Prishtinë, nr.72, 259. Hafizët tanë.….III: Mitrovicë, Vushtrri, Jeni Pazar, Edis, Prishtinë, nr.73. 260. Hafizët tanë….IV ,Tiranë, Shkodër, Berat,Edis, Prishtinë, nr.74. 261. Hafizët tanë.….V, Tetovë, Edis, Prishtinë, nr.75. 262. Gjurmë të bindjës fetare në kulturën popullore shqiptare, Shtersimet e identitetit

    kulturor shqiptarë, Prishtinë, 2003, boton Zëri ynë.

263. Letër e Hapur Mark Sopit – Rexhep Bojës, Epoka e re, 17.06.2003.


2004

264. Hafizët tanë ….( Hfz. Të Shqipërisë,) Këshilla, nr.3, Tiranë, 2004. 265. Kërcënim- jo , drejtkuptim dhe drejtinterpretim – po, Epoka e re, 09.10.2004.


2005

266. Sami Frashëri autor i fjalorëve dygjuhësor, Seminari…24-1, Prishtinë, fq. 147 – 160. 267. Jubileu i përkthimit të parë në gjuhën shqipe ,ZD, Zëri ditor, 25,26 tetor…22.Prishtinë

   -  Dy vazhdime….

268. Jubileu i përkthimit……Gazeta Besa, nr.4,5……. 269. Mehmet Ali Pasha në disa botime në gjuhën shqipe …..Gazeta Besa, 14 – 2005……. 270. Hafizët tanë….VI, Kumanovë , Kërçov, Edis, Prishtinë, nr.76. 271. Për një terminologji islame……Terminologjia islame, Prishtinë , ( ASHAK ). 272. Reflektime të studimeve orientale…… Gjurmime Albanologjike, seria e shkencave

    Filologjike , nr. 34 – 35 – 2005, fq 150 – 162 . Prishtinë, 2006.
    Intervista në Mendimi Islam……. Prizëren…


2006

273. Intervistë…….. Argumenti , mars …nr.3 (48). 274. U bë tepër ,Epoka e re, maj, 10,fq.5. 275. Të dhëna për personelin e administrates islame sipas allnames ilmije të vitit 1334

    (1915) në pragë të Luftës parë Botërore , Vjetari i Kosovës, XXXV – XXXVI, Prishtinë
    2006, pp 369 – 379.

276. Hafizët tanë…..VII. Muftinia e Shkupit, Edis, Prishtinë, nr.78.fq. 279. 277. Hafizët tanë…. VIII, MUftinia e Shkupit ( me plotësime), Edis, Prishtinë , nr.79. 278. Hafizët tanë….IX , Muftinia e Gostivarit, Edis, nr.80. 279. Qasje e re….. Rec. F. Gylen…..Edis, Prishtinë, nr.79. 280. Kur’ani dhe sida në Kosovë, Gazeta Besa , 31 maj…… 281. Loja me identitetin fetar, Pavarësia News, dt.21 korrik, fq. 10. 282. Loja me lojëra , Pavarësia News, dt. 28 Korrik, fq.11. 283. Loja me lirinë, Pavarësoia News , dt. 7 gusht, fq.10. 284. Loja me xhaminë, Pavarësia News, dt. 12 gusht, fq.7. 285. Krimi – Librat e shenjt dhe shqiptarët ,Universi, nr 7 – 2006, Tiranë. 286. Dr. Hasan Kaleshi, najstariji vakafski dokumenti u Jugosllaviji na arapskom jeziku.

    Edukata islame, nr.81 – 2006, Prishtinë.

287. Nuk ka islam evropian, po evropian musliman ka, Pavarësia News, dt. 13 dhjetor 2006.

    Prishtinë.


2007

288. Loja me festën e Bajramit, Pavarësia News , dt. 4 janar 2007, Prishtinë – Epoka e re,

     Dt. 5 janar 2007, Prishtinë.

289. Marveshja absurd e paris islame ,Paqja , nr.2 – janar – 2007, Prishtinë. 290. Dallimi mes orientalistikës botërore dhe asaj shqiptare është shumë i qartë (interv.)

    Paqja, nr.3 – shkurt- 2007, Prishtinë.

291. Shpjegimi i kuptimeve të Kur’anit të lartë në gjuhën shqipe , Riad, 2000, fq.956,

     Edukata islame, nr.82- 2007, Prishtinë.

292. Muhammedi a.s. Pejgamber dhe figurë historike,Paqja, nr.5 – prill – 2007, Prishtinë. 293. Për një imitim të zgjedhur, Dituria islame, nr. 201 – 2007, Prishtinë edhe në Paqja

    Nr.6 – 2007, Prishtinë.

294. Tradita tre shekullore e hifzit dhe hafizët në hapësirën shqiptare, 1667 – 2007,

    Drita e Kur’anit , nr.1 – 2007 , Tiranë, fq. 140 – 149.

295. Translation of Arabic literature in the Albanian language ,Filologji , nr.15-2007,

     Prishtinë, pp. 29 – 34.

296. Mali i Zi në kamus al – a’lam të Sami Frashërit, Elif, nr.38 – shkurt – 2007, podgoricë. 297. * * * , 2, Elif, nr.39 – mars – 2007 , Podgoricë.


2008


298. Hasan A. Kaleshi, 1922 – 1976 , Fjalori Enciklopedik Shqiptarë, 2. Tiranë – 2008,fq.1095. 299. DR. Hasan Kaleshi , najstariji vakufski dokumenti u Jugosllaviji na arapskom jeziku,

    Edukata islame , nr. 81 – 2006, Prishtinë.

300.Nuk kai slam evropian, por evropian musliman ka ,Pavarsia News, dt.13.12.20006,

   Prishtinë.

301. Ndikimi i librave të shenjtë në dialogun ndërmjet qytetrimeve euro – aziatike,

    Edukata islame… nr. 85 – 2008, Prishtinë, fq. 291 – 300.

302. Bibliografia e dr. Hasan Kaleshit , Edis ….nr. 86 – 2008, Prishtinë, fq. 305. 303. Orientalistics and Albanian orientalists, Universi, nr.!0 – 2008, Tiranë. 304. Koegzistenca e tre librave të shenjtë dhe ardhmëria e tyre në Ballkan , Ura, nr.1-2008

    Tiranë.

305. Itervistë me dr. Feti Mehdiun, Përkthyesin e parë të Kur’anit në gjuhën shqipe,

    Drita e jetës, nr.3 , 4 – 2008, Gjilanë.

306. Kosova shpëtoi ! Por….., Epoka e Re, 29 prill 2008, Prishtinë.


2009


307. Roli historik dhe kulturor i disa shqiptarëve në sulltanatin Osman, 1. Uluslarararsi

    Balkanlarda Tarih ve Kultur Kongresi , 10 – 16 Mayis – 2009, Prishtinë – Istambul – 2009, 
    Fq. 837 – 843.

308. Më shumë kujdes për botimin e përkthimit dhe interpretimit të Kur’anoit në gjuhën

   Shqipe, Edis, nr. 90 – 2009, Prishtinë, fq. 77 – 102.

309. Gjendja arsimore në Kosovë në periudhën Osmane dhe Postosmane, Ura, nr. 2 – 20009,

    Tiranë.

310. Më shumë kujdes për botimin e përkthimit dhe interpetimit të Kur’anit në gjuhën shqipe,

   Drita e Kur’anit, nr. 1-2- 2009, Tiranë, fq. 157 – 179.

311.Edhe shpendët të tubuar, të gjithë Atij i drejtohen, Drita e Kur’anit, nr. 3 -4 – 2009,

   Tiranë, fq. 60 – 68.


2010


312. Hafizi dhe xhamia kulminacioni i poezisë lirike perse ( F. Bajraktareviq, përktheu

    Feti Mehdiu ) Edukata islame, nr. 92 – 2010, Prishtinë.

313. Roli i imamit për definimin e positës reale të mevludit te shqiptarët, Edis, nr. 93 – 2010,

    Shih edhe Mevludi tek shqiptarët , Prishtinë – 2010.

314. Strategjia vizionare e H. Sherifit ef. Ahmetit për publicistikën Islame të Kosovës,

    Haxhi Sherif ef. Ahmeti : jeta dhe vepra – 1920 -1998. Prishtinë – 2010.

315. Ngulitja e disa persizmave dhe evoluimi i tyre semantic në gjuhën shqipe,

    Perzismat në gjuhën shqipe dhe studimi i tyre, Tiranë – 2010.

316. Për Kur’anin me kur’an , Ura, nr.1 – 2010, Tiranë 317. Intervista Kur’ani bosht i literatureës islame , Ura, nr. 1 – 2010, Tiranë. 318. Intervista nr. 2 dhe intervista nr. 3 , Ura, nr. 1 – 2010, Tiranë.


2011


319. Etika islame dhe fjalët e urta popullore shqiptare , Edis, 95 – 2011, Prishtinë. 320. Reflekse Kur’anore në poezinë e Mehmet Akifit, Edis, nr.96 – 2011, Prishtinë. 321. E vërteta është ilaç i hidhur por shërues , Edis, nr. 96 – 2011, Prishtinë,

    Fq. 217 – 222 ; Shih edhe : Që historia shqiptare të mos mbesë në kurthin serbosllav ,
    Prishtinë – 2011.

322. Perla për Kosovën, kosova për Perlën, Perla, nr.2 – 59, Tiranë – 2011. 323. Dituria islame – pishtare e gazetarisë islame shqiptare, Perla, nr.2 -59 ,Tiranë-2011. 324. 12 shehidët e kryengritjës së Kosovës të vitit 1981, Perla , nr.2 -59, Tiranë. 325. Hrvatska krajem XIX ( 19) veka u Osmanskoj enciklopediji “ Kamus al-a’lami “

    Iv, Uluslararassı güney * doğu Avrupa turkolojısı sempozıyum bldirileri,- Prizren,2011.
   ( Referati sa IV Medjunarodnog turkoloskog simpozijuma Jugo – Istocne Evrope ) 
   str. 67 – 77.

326. Objektet më të vjetra islame në rajonin e Kërçovës, Ura, nr. 7 – 2011, Tiranë. 327. Një i madh i medresës së Madhe Kadri Halimi, Drita Halimi Statovci,

    Një jetë ndërmjet shkencës dhe atdhetarisë, libri i 5. Prishtinë – 2011.

328. Mësimet mbi fenë në institucionet publike të arsimit, Edukata islame, nr. 96 – 2011,

    Prishtinë, fq. 200 – 207.


2012


329. Dimenzioni etik dhe social i kryengritjës së Halil Patronës, Edukata islame, nr.99 – 2012,

    Prishtinë, fq. 315 – 323.

330. Pikat e Ivo Andriqit , Epoka e re, maj, 2012. 331.Anadoll – Rumeli, dy shkrimtarë një motiv, Bota sot, Prishtinë. Korrik – 2012. 332. Hafiz Ali Korça vizionar i ardhmërisë shqiptare , Epoka e Re, dt.17 – 18 tetor,

     2012, Prishtinë.

333. Në vigjilje të katërdhjet vjetorit të orientalistikës shqiptare. Studime Orientale , nr 3

    2012 , Prishtinë.

334. Shpjegim i kuptimeve të Kur’anit të lartë në gjuhën shqipe ( përmbledhur në një vëllim

    Nga dr. Muhamed Taki-ud-Din al – Hilali ……, SO, nr.3 – 2012. Prishtinë.

335. Vizioni real i Hafiz Ali Korçës për ndërtimin e shtetit kombëtar, Ura , nr. 8-9 , 2012, Tiranë 336. Hafizë të Kur’anit në shërbim të vatanit – dimenzioni patriotic i hafizëve të Kur’anit,

    Kontributi i prijësve muslimanë në formësimin e vetëdijës dhe identitetit kombëtar,
    ( 28 – 29 shtatorë, 2012 ), Tiranë, 2013, fq. 68-81.

337. Akademik Dr. Hasan Kaleshi dhe kontributet e botuara pas vdekjes së tij.

    Akademi shkencore për dijetarin eminent shqiptarë prof. Hasan Kaleshi . Kërçovë, 2012,
    Fq. 47 – 62. Botimi i 90 vjetori i Hasan Kaleshit , Kërçovë.

338. Muhafizët shqiptarë në 100 vjetorin……Drita e Kur’anit , nr.3 – 2012 , Tiranë, fq. 176-191. 339. Ali Huluku , Rabi’a va harif, Damask, Studime Orientale, nr.3, Prishtine fq. 208. 340. Isa Memishi, Fjalor arabisht-shqip ,I – II, Prishtine,2011, Studime Orientale, nr.3,

    Prishtine,fq.205.


2013


341. Lindja shqipëtare e Prizrenit, rec. Qemajl Morina, Ura, 10 – 11, 2013, Tiranë. 342. Përkthimi i Kur’ani Kerimit nga Hasan ef. Nahi dh eveçoritë e ribotimit të këtij

   Përkthimi ( në 20 vjetorin e vdekjes së H. Ef. Nahit ) ,Takvim, Prishtinë, 2013,
   Fq. 239 – 270.

343. Shqipëria e sotme në Sejahatnamen ( Udhëpërshkrimin ) e Evlija Çelebiut,

   Hikmet, nr.3-2013, Prishtinë, fq. 17 – 29.

344. Fille e fryte të Orientalistikës , Hikmet, nr.4 – 2013, Prishtinë, fq. 123 – 141. 345. Anadoll – Rumeli, dy shkrimtar një motiv, Monografia e degës së orientalistikës

    1973 – 2013, Prishtinë, 2013, fq. 74 – 78.

346. Mulla Sadri ef. Prestreshi – kultivues i fees dhe traditës islame në Kosovë,

    Sadri ef. Prestreshi – jeta dhe vepra, prishtinë, 2013, fq. 105 – 113.

347.Perkthimi i Kur’ani Kerim nga Hasan effendi Nahid dhe vecorit e ketij perkthimi ( ne 20 vjetorin e vdekjes se Hasan effendi Nahit ; Takvim , per vitin 2013, Prishtine, fq. 239-270. 348.Akademik dr. Hasan Kaleshi dhe kontributet e botuara pas vdekjes se tij, ( Akademi shkencore per dijetarin eminent shqiptare Prof.dr. Hasan Kaleshi per përvjetorin e lndjës ) Kërçov, 2012,fq. 47-48 349.Muhafizët shqiptarë…. Drita e Kur’anit, ……. Tiranë.


2014


350. Fillet dhe frytet e orientalistikës shqiptare ( 40 vjetori i themelimit 1973 – 2013 ),

    Ura, nr. 12 – 13, Tiranë, Fq. 89 – 101.

351. Vladimir Lukonin, Monedha e dinastisë sasanide : Bahrami dhe Narsehu, Perla, nr.3

     2014, Tiranë, fq. 133 – 136.
352. Vladimir Lukonin, Çështja kushame, Perla, nr.4, 2014, Tiranë.

353. Loja me Universitetin , Bota sot, 11 dhjetor 2014, fq.18, Prishtinë. 354. Terrorizmi nuk ka fe as komb ! Zëri , 4 tetor, 2014, Prishtinë.


2015

355. Hafiz Bajram Agani gjurmëlënës që obligon brezat, Myderriz Hafiz Bajrami ef. Agani

    Jeta dhe vepra 1894 – 1962, Prishtinë , 2015,

356. Muhamed Arkun, Si lexohet Kur’ani, Hikmet, nr. 9 – 2015, Prishtinë. 357. Vladimir lukonin, Merv dhe Niza (2) ,Hikmet, nr.9 – 2015, Prishtinë. 358 .Muhamed Arkun, Si te lexohet Kur’ani, Hikmet, nr.9. Prishtine. 359. Aktualiteti veprës se Sami Frasherit : Shqipëria ç’ka qenë, ç’është dhe ç’do të bëhet, Perla, nr:3-4, Tiranë fq.85. 360. Vladimir Lukonin , Merv dhe Niza , 2, Hikmet, nr.9, Prishtinë. 361. Al-mahtutat-l-arabiyya fi Albaniya va Kosova, AL”ILAKATU- LARABIYYA- BALKANIYYA,

     Doha,2015.

362. Specifiqnosti albanske orientalistike i uloga dr. Esada Durakoviqa u opstanku orientalistike u Pristini, Behar, br.119, 363. Drita e Kur’anoit, nr.4 , Tiranë, 2015. 364. Universiteti duhet te mbetet Universitet , Epoka e Re, 31 tetor, fq.12, Prishtinë. 365. Kosova ne Unesko , garanci e vlerave boterore, Epoka e re, dt. 5 nentor, fq. 12. Prishtinë. 366.Kosova jashte Uneskos, për Kosovën Mësim – për Europën mjerim, Epoka e Re, dt.17

   Nëntor ,fq.10, Prishtin[


   2016

367. Përkthimet e para integrale dhe përkthyesit e parë të Kur’anit ne gjuhën shqipe,

    Drita e Kur’anit ; 1,(36) 2016, Tiranë ,fq. 102 -106.

368. Hikmet, nr 12-2016, Prishtinë…


  2017

369. Perla……nr.2, 2017 370. Kontributi i prof. Ajetit dhe veprës ‘ Vehbije” për studimet albanologjike fq.18 …. 371. Rec. Muhamed Mufaku : Nga historia e shqiptarëve të Egjiptit gjatë shekullit XV – XX ,

    Prishtinë, 2016, Perla nr.2, 2017, Tiranë , fq. 133-136.

372.Brengat e Rexhep Vokas një shekull pas vdekjes së tij, Perla nr.4 -2017, Tiranë, fq. 57-66.


  2018 

373. Medresja Alaudin në funksion të ruajtjes dhe kultivimit të vlerave integruese tradicionale

    islame,Medresja Alaudin – e Prishtinës 65 vjetë në shërbim të arsimit fetar dhe kombëtar,
    Prishtinë, 2018, fq. 299-310.

374. Venerimet e mija për rrugën 30 vjeëare të Diturisë Islame, Revista Dituria Islame tri

    dekada jetë, punë, sfida dhe suksese, Prishtinë, 2018, fq. 337-342.

375. Zani i naltë, nr.19, Tiranë , ( Nekrolog , h. Ismail Rexhepi ). 376. Zani i naltë, nr…. Vjeshtë, 2018… Mendimet e Vokës… 377. in memoriam : Haxhi Ismail B. Rexhepi : 1947-2016, Edukata islame, nr.112, 2018, fq.267. 378. Mehmet kico, ( in memoriam ), 1949-2018, Studime orientale, 4, Prishtinë, fq. 79-83.


  2021 

379. Kur’an - Këndimi i Ilo Mitkë Qafzezit ne burime të shkruara – prej Xhevdet Korçës deri te Ramadan Shkodra , Studime, 1, Prishtinë, 2021, fq.219-229.

 2022

380. Mustashrik Kosova asdara 43 kitaban bayna ta’lif ve targama va tahkik , Hamzat wassk,

     nr 12-13 oktobar, 2022, s.6-8, Sharika , Intervistet i priu Ali al- Amiri)	

381. Meet the scholar behind the Qur’an’s Albanian translation, Hamzat vassl, nr,12,

    13- oktobar, 20022,s. 22-23, Sharjah ( intervistes i priu : Xhumana Fraije).

382. Drejtëshkrimi i disa emrave arab në gjuhën shqipe , propozime për drejtëshkrimin

   ( 1976 – 2014), II, Shkup,2022,fq.327-330.	

2023

383. Xhemilja e Algjerisë shkruar nga Simone de Beauvoir – Gizele Halimi , Përkthyer nga

     Dr. Feti Mehdiu - 03.12.2022 … 2023


         Shkrimet në gjuhë të tjera : arabe , serbokroate, turke dhe angleze.

384. Srpsko- hrvatski prevodi Kur’ana, SH,IIII, str,(sep) Pristina, 1977. 385. Dr. Hasan Kaleshi ( in memorian ) POF, XXV, Sarajevo,1978. 386. O albanskim prevodima Kur’ana, AGHB, V-VI, Sarajevo , 1978. 387. ( Rec.) DR. Hasan Kaleshi, Akdam al – vathaik al – vakfija bi – l- lugati – l arabijja

  Fi Jugoslavija, Al – Marifa, mart – april, Damask, 1978.

388. Shair ve kasidetani fi Kosova, Al – Bejan, nr.152, Al – Kuvajt, 1978,pp.40-41. 389. O prevodu Kur’ana na srpskohrvatski jezik u odnosu na arpski tekst, ZFF, XIV, Pristina

  1980, (sep.)

390. Arnavut dilinde birkaç türkçe sözcüğünü kullanılışı , POF, XXX , Sarajevo, 1980, (sep). 391. Srphrvat dilinde Sami Frashıri , Çevren, nr. 35, 1982, Priştine . 392.Kur’ani kod albanaca , Glasnik VIS –a, nr.1., str.29, Sarajevo, 1984. 393. ( Rec.) Bibliografia prevoda Kur’ana , World bibliography of Translations of the Meanings

   of the Holy Qur’’an , Istambul. 1986, pp…..kultur Istoka, nr.9, Beograd, 1986.

394. * * * Glasnik VIS-a, Sarajevo, 1986. 395. Medunarodni naucni skup posvecen prevodenju Kur’ana, preporod, nr.8, dt. 15.04.

    Sarajevo – 1986.

396. Targamatu – l – Kur’an ila – l – lugati – l - albanijjati , Istambul – Tripoloi, 1986. 397. Targamat al – Kur’an al – Kerim fi Jugasllavija, Al – Turath al – Arabi , nr.37 – 38.

   Dimishk – 1990.

398. Hecegovina krajem XIX veka prema podacima u Kamus al –a ‘ alam , IM, nr. 134, str.

   36 – 37. Sarajevo – 1990.

399. Prilog bibliografiji jugoslovenske orientalistike 1966 – 1990 – Arabistika na albansko,

   Jeziku u Jugoslaviji, POF, 40, str. 414 – 432, Sarajevo, 1990, (sep.).

400. islamska etika i albanske poslovice , Zbornik, Zagrebacke dzanije , Zagreb , 1991. 401. Kako ce albanci u Evropu, MGB , nr.43, Sarajevo, 1992. 402.Nekoliko arapskih rukopisa bosanskog porekla sacuvanih u Pristini, aghbb, XVII – XVIII

    ,  p  163 – 169, Sarajevo, 1996.

403. Islam kod albanaca u svijetlu rukopisnih djela, Zbornik ( sa simpozija ) Zagrebacke

     damije  Zagreb, 1997.

404. Shehadat anit – tergemti –l- Kur’ani –l- Kerim ila-l-lugati-l-albanijjati,

    Am – man – Mafrak, 1999.

405. Kosovada Oriyentalistikanın geleceği ve oriyental eğitimi Demokrasi Ufuğu nrç1ö 2001

   Prıştineö sç6ç2001 ( Şefkat Derneği )ö

406. Davru kismi –l – istishrak fi xhamiati Prishtina fitta rif bitturathi –l – arabijji –l- islamijj

  Fi –l-lugati al – banijjati ( Sahihu-l- Buhari numudhixhen, Tahki – kut- turathi – arr’a ji va-l- 
  afak, 99, almugjal-laduth-thani, Amman, 2006.

407. Translations of Arabic literature in the Albanian language, Filologji , nr.15, 2007,

   Prishtinë, pp.29-34.

408. Orientalistics and Albanian orientalists, Universi, nr.10 – 2008, Tiranë. 409. Hrvatska krajem XIX (19) veka u Osmanskoj enciklopediji “ Kamus al-a’alam “,

    Referati sa IV , Medunarodnog Turlkoloskog Simpoziuma Jugoistocne Evrope,
     Zagreb – 2007, Prizren- 2011 str. 67 – 77.

410. “ Lahuta e Malsis “ Arnavut Tarihi Destaninda Istambul,

    Dünya edebiyatında Istambul sempozyumu, 6-7 mayıs 2010  Istambul 2012 , 519 527

411. Rexhep Voka, 1847 1917 , TDV- Islam Ansıklopedisi, cilt, 43, Istambul,2013, s.

    122- 123.

412. ( Rec.) Fjalor Arabisht - Shqip , ( Isa Memishi ) Anali Gazi Husrev-begove Biblioteke,

    Nr.35, Sarajevo – 2014.


            Veprate e Feti Mehdiut ne biblotekat boerore
      Nje numer sish jane katalogizuar ne Bibloteken e Kongresit ne Washington 

D.C. Library of Congres Online Catalog, ne Isam - Kütüphanesı * Istambul , Oupen Librari, Penjab public Library – Lahor.

Referime

Redakto
 • 3 Teuta Shuku Hoti ( 10.02.2023 ): " Te dhenat e derguara nga Akademik Fetih Mehdiu "
 4.Teuta Shuku Hoti ( 12.02.2023 ):  " Te dhenat jane vendosur me lejen e Akademik dr.pr. Feti Mehdiut )

Referime

Redakto
 1. ^ Jecaj, Shkëlzen (29 qershor 2015). "Feti Mehdiu, 30 vjet nga përkthimi i plotë i Kur`anit: një përvojë e jashtëzakonshme". tesheshi.com.{{cite web}}: Mirëmbajtja CS1: Gjendja e adresës (lidhja)
 2. ^ Kadriu, Liridon (30 janar 2010). "Intervistë me Dr. Feti Mehdiun: "25 vjet pas përkthimit të parë të plotë të Kur'anit në gjuhën shqipe" (1985-2010)". orientalizmi.wordpress.com.{{cite web}}: Mirëmbajtja CS1: Gjendja e adresës (lidhja)