Nxitimi që fiton një trup nën veprimin e një force përpjesëtohet në mënyrë të drejtë me forcën dhe në përpjesëtim të zhdrejtë me masën e trupit.