Misioni i Organizatës së Kombeve të Bashkuara në Kosovë

Rezoluta 1244
Kosova

UNMIK - United Nation Mission in Kosovo

Qenda e kordinimi të UNMIK-ut, Prishtinë

Mision í OKB-se, i vendosur ne Kosove.

Ne baze te rezulutes 1244, UNMIK-u është qe te:

 • mbështëse funksionimin themelor administrativ
 • ngrise autonomine substanciale dhe veteqeverisjen ne Kosove
 • mundesoje dhe lehtesoje procesin e vendosjes se statutit te Kosoves
 • koordinoje punen e organitatave internacionale te emergjes dhe humanitare
 • ndihmoje renomivin e infrastrukture kyqe
 • mbaje rendin dhe sigurine e ligjit
 • ngrise te drejtat e njeriut
 • perkujdeset për kthimin e te gjithe personave ne shtepite e tyre ne Kosove

Puna e UNMIK-ut është ndare ne kater "shtylla":

 • Shtylla I: Policia dhe Drejtesia (udhehequr nga OKB-ja)
 • Shtylla II: Administrtimi civil (udhehequr nga OKB-ja)
 • Shtylla III: Demokratizimi dhe ngritja e institucioneve (udhehequr nga Organization OSCE-a)
 • Shtylla IV: Restarurimi dhe zhvillimi ekonomik (udhehequr nga BE-ja)

Lidhje te jashtme

Redakto