Taulant Amiti- student në Universiteti i Evropës Juglindore në Fakultetin e Informatikës së Biznesit, Tetovë, R.Maqedonisë

Punimet e mia: