Të drejtat e fëmijëve

Të drejtat njerëzore të fëmijëve

Të drejtat e fëmijëve janë të drejta në kuadër të të drejtave të njeriut me vëmendje të veçantë ndaj të drejtave të mbrojtjes dhe kujdesit të veçantë që u jepen të miturve.

Përmbajtje

Redakto

Konventa e vitit 1989 për të drejtat e fëmijëve (CRC) përcakton një fëmijë si "çdo qenie njerëzore nën moshën tetëmbëdhjetë vjeçare, përveç nëse në bazë të ligjit të zbatueshëm për fëmijën, pjekuria arrihet më herët." [1] Të drejtat e fëmijëve përfshijnë të drejtën e tyre për t'u bashkuar me të dy prindërit, identitetin njerëzor, si dhe nevojat themelore për mbrojtje fizike, ushqim, arsim universal të paguar nga shteti, kujdes shëndetësor dhe ligje penale të përshtatshme për moshën dhe zhvillimin e fëmijës, mbrojtje e barabartë e të drejtave civile të fëmijës dhe liria nga diskriminimi në bazë të racës së fëmijës, gjinisë, orientimit seksual, identitetit gjinor, origjinës kombëtare, fesë, paaftësisë, ngjyrës, përkatësisë etnike ose karakteristikave të tjera. Interpretimet e të drejtave të fëmijëve sillen nga lejimi i fëmijëve për veprime autonome dhe deri te e drejta e fëmijëve për të qenë fizikisht, intelektualisht dhe emocionalisht të lirë nga abuzimi, megjithëse ajo që përkufizohet si "abuzim" është çështje debati. Përkufizime të tjera përfshijnë të drejtat për përkujdesje dhe ushqim. [2] Nuk ka përkufizime të termave të tjerë të përdorur për të përshkruar të rinjtë si " adoleshentë ", ose " të rinjë" në të drejtën ndërkombëtare, [3] por lëvizja e të drejtave të fëmijëve konsiderohet se është një lëvizje relativisht e dallueshme nga lëvizja për të drejtat e të rinjëve. Fusha e të drejtave të fëmijëve përfshin fushat e ligjit, politikës, fesë, moralit dhe arsimit.

Shih edhe

Redakto

Literatura

Redakto

Referencat

Redakto
  1. ^ Convention on the Rights of the Child, G.A. res. 44/25, annex, 44 U.N. GAOR Supp. (No. 49) at 167, U.N. Doc. A/44/49 (1989), entered into force Sept. 2 1990.
  2. ^ Bandman, B. (1999) Children's Right to Freedom, Care, and Enlightenment. Routledge. p 67.
  3. ^ "Children and youth", Human Rights Education Association. Retrieved 2/23/08.

Lidhje të jashtme

Redakto