Vetëvendosja është një princip filozofik dhe ligjor që u njeh entiteve si individi apo kombi të vetë-përcaktojnë të ardhmen e vet në një nga mënyrat e mëposhtëme: përfitimi i pavarësisë, asocimi apo integrimi me një entitet tjetër ekzistues, apo gjithsesi zgjedhja autonome e regjimit të vet politik.