Qeveria

sistem ose grup njerëzish që qeverisin një komunitet të organizuar, shpesh një shtet

Qeveria është struktura administrative që drejton një shtet. Përbehet nga anëtare të zgjedhur nga Kryeministri. Asnje shtet nuk mund te funksionojë pa qeverinë e tij dhe administratën përkatese, e cila zbaton ligjet.