Gjendeni në faqe të projektit fjalori në hapsirën Wikipedia, saktësisht tek përmbajtja për vitrinat e projektit.
Fresko pamjen ose kthehu te Vitrina Projekti Fjalori/Arësim apo Vitrina Projekti Fjalori/E ose kapërce në shkronjat e kësaj lëmije
A · B · C · Ç · D · Dh · E · Ë · F · G · Gj · H · I · J · K · L · Ll · M · N · Nj · O · P · Q · R · RR · S · Sh ·  T · TH · U · V · X · Xh · Y · Z · Zh / W
E-ja në lëmi tjera

Gjuhë dhe Letërsi
Arkeologjia
Arsimi
Baleti
Biznes
Ekonomia
Film
Fizika
Informatika
Interneti
Inxhenieria
Judikatura
Kimia
Komunikacioni
Kopshtaria
Kuzhina
Matematika
Mitologjia
Mjekësia
Muzika
Piktura
Gjeografia
Politika
Biologjia

 • edukologjia
  1. ...
  2. Emri bashkekohor i shkences mbi edukimin e cila perfshin si pedagogjin ashtu edhe andragogjin
 • Efekti
  1. ...
  2. efektshmëria / effectiveness : është niveli i dëshiruar i rezultateve të arritura.[1]
 • eficienca
  1. ...
  2. eficienca / efficiency: është aftësia për të arritur nivelin e dëshiruar të rezultateve me një kosto të ulët, me shpenzimin e një sasie kohe dhe energjie të pakët përkundrejt punës së kryer.[1]
 • Ekipi
  1. ...
  2. ekipi për vlerësim i shkollës (ang.:school team for evaluation) ekipi i formuar dhe i aftësuar me qëllim që të bëjë vlerësimin e zbatimit të planit të zhvillimit të shkollës dhe të projekteve shkollore.[1]
  3. ekipi zhvillimor i shkollës (ang.:school development team) - ekipi prej 5-11 anëtarësh të grupeve të ndryshme të interesit, i cili organizon dhe udhëheq përpilimin e planit të zhvillimit të shkollës, zgjedhet nga këshilli i shkollës.[1]
 • Etosi
  1. ...
  2. etosi i shkollës (ang.:school ethos) - morali i shkollës, etika e shkollës.[1]


Dëftime

Redakto
 1. ^ a b c d e Shkolla dhe komuniteti - Alush Kryeziu, në projektin Wikibooks