Hobi është një aktivitet të cilin një person e bën për kënaqësi personale dhe jo për ndonjë shpërblim. Duke ushtruar një aktivitet të caktuar personi i zgjëron njohuritë e tij, fiton përvojë dhe shkathtësi dhe vendos kontakte me pesona tjerë të cilët merren me aktivitetin e njejtë. Për ushtrimin me sukses të një veprimtarie hobi personi mund të vlerësohet me shpërblime të ndryshme por thelbi i hobit është kënaqësia personale.

Si hobi mund të konsiderohen: arti, muzika, vallëzimi, piktura; modelimi, enigmatika, programimi, shkenca p.sh astronomia, matematika; sporti; pastaj drugdhendja, pemëtaria, bletaria; marrja me kafshët si me kuajt qentë,pëllumbat, pastaj koleksionimi i pullave postare etj.

Në disa raste hobi kalon në punë të përhershme dhe bëhet profesion.