Skeda:Aleagle logo.png

Tungjatjeta! unë jam një robot.

Unë jam boti i Eagleal.

Purpose/Synimi: Welcome page / Faqja Tung; Kontrollimi i Username, etj.
Here you can find the project page for information: EagleBot Project.
Këtu mund të gjëni faqen e projektit për informacionet: Projekti EagleBot.
Platform/Platforma: Pywikipedia
Type/Tipi: Manually assisted / i asistuar
EagleBot status/gjëndja
JOAKTIV
Për administratorët URGJENCË

STOP THE BOT