Rasa kallëzore

ras gramatikore e përdorur për të shënuar kundrinorin e drejtë të një foljeje kalimtare

Rasa kallëzore (shkurt KALL) e një emri është rasa gramatikore e përdorur për të shënuar kundrinorin e drejtë të një foljeje kalimtare. E njëjta rasë përdoret në shumë gjuhë për kundrinorët e (disa ose të gjitha) parafjalëve. Zakonisht është e kombinuar me rasën emërore (për shembull në latinisht).

Rasa kallëzore është tipike për gjuhët e hershme indo-evropiane dhe ende ekziston në disa prej tyre (përfshirë armenishten, latinishten, sanskritishten, greqishten, gjermanishten, polonishten, rusishten dhe serbishten), në gjuhët fino-ugrishte (të tilla si finlandishtja dhe hungarishtja) ), në të gjitha gjuhët turkike dhe në gjuhët semite (të tilla si arabishtja). Disa gjuhë balto-finike, të tilla si finlandishtja, kanë dy rasa për të shënuar kundrinorët, kallëzuesin dhe atë pjesor. Në termat e shtrirjes morfosintaksore, të dy kryejnë funksionin kallëzor, por kundrinori kallëzor është telic, ndërsa pjesëzori jo.

Shembull

Redakto

Në fjalinë Unë shoh makinën, sintagma emërore makinën është kundrinor i drejtë i foljes "shoh". Në anglishte, e cila më së shumti ka humbur sistemin rasor, nyjën e shquar dhe emrin - "Makinën" - mbeten në të njëjtën formë pavarësisht nga roli gramatikor i luajtur nga fjalët.

Referime

Redakto