Kjo faqe bën kthjellimin e titujve që kanë për bazë Zh.
Nëse një lidhje e brendshme ju solli këtu, ju lutemi, ndryshojeni lidhjen në fjalë që të ridrejtojë direkt te faqja e duhur.


Shkronja Zh

Redakto
·A · B · C · Ç · D · Dh · E · Ë · F · G · Gj · H · I · J · K · L · Ll · M · N·


Nj · O · P · Q · R · Rr · S · Sh · T · Th · U · V · X · Xh · Y · Z · Zh·

Shih dhe

Redakto
  • gjuhën shqipe është një bashkëtingëllore dhe shkronja e tridhjetegjashtë e alfabetit, me të shënohet gërma Zh e madhe e dorës.
  • si em. f. Bashkëtingëllorja dhe shkronja zh. Zh-ja e madhe (e vogël). Zh-ja e dorës (e shtypit).
  • Nga a-ja deri te zh shih tek A.
  • ZH- fjalëform. Parashtesë që bashkohet zakonisht me tema foljore dhe formon folje që kanë kuptim të kundërt me atë të këtyre temave p.sh. zhbëj, zhdredh, zhvesh, zhvlerësoj etj.

  WikiFjalori: Zh – shfletoni më shumë në fjalorin e lirë