Animizim (lat. Animismus nga Anima me kuptimin Shpirti) besimi në ekszistencen e shpitit të Natyrës dhe fuqitë natyrore. Ky besi i ka rrënjët tek popujt natyrorë.