Gjuha zyrtare është gjuha formale që përdoret në një shtet të caktuar. Gjuha zyrtare është një gjuhë e cila flitet nga të gjithë funksionarët e shtetit. Disa shtete si Kanadaja kanë dy gjuhë zyrtare:gjuhën angleze dhe gjuhën frënge dhe zakonisht një punonjës i punësuar në administratën e shtetit, i cili ka të bëjë me publikun, duhet të dijë të komunikojë, të flasë dhe të shkruaj, në të dyja këto gjuhë.