Kjo është kategoria e mirëmbajtjes për artikujt te burimet e të cilëve parametrat location=, |place=, |publication-place= ose |publicationplace= janë të plotësuara me 1 ose më shumë shifra. Artikujt këtu shtohen automatikisht nga moduli CS1. Ju lutemi përdorni parametrat |page=, |pages=, |at= kur specifikoni një vendodhje brenda burimit.