Sekonda është njësi matëse e kohës. Sekonda është e një e gjashtëdhjeta pjesë e minutit. Një orë e plotë ka saktësisht 3600 sekonda.

Përkufizimi i tanishëm dhe formal i Sistemit Ndërkombëtar të Njësive për sekondën është:

Sekonda [...] përkufizohet duke marrë vlerën numerike fikse të frekuencës së ceziumit ΔνCs, frekuenca e pangacmuar e kalimit në gjëndjen bazë të atomit cezium 133, që është 9192631770 kur shprehet në njësinë Hz, që shkruhet ndryshe s−1.

Ora aktualisht është 19:30 (UTC) , kurse në Shqipëri 20:30.


Kalendari që përdoret në Shqipëri është Kalendari Gregorian.
Formati i datës vendos formën, në të cilën do të pasqyrohet Data dhe Ora.
Mijëvjeçar Shekull Dekadë Vit Muaj Javë
Ditë Orë Minutë Sekondë Millisekondë  
Ngjarjet e një dekade
Dekadat nga 1290 p.e.re deri më sot
Ngjarjet e një viti
Çdo vit nga 400 p.e.re deri më sot
Përvjetorë historikë
Të gjitha ditët e një viti
Kronologjia është strukturimi i kohës.
Kozmologjia merret me zhvillimin kohor të universit.
Historia e tokës ndahet në Gjeologjinë historike dhe në Shkallën kohore të gjeologjisë.
Historia e natyrës analizon nëpërmjet Paleontologjisë qëniet e gjalla dhe rrethanat e tyre të jetesës.