Hemisfera veriore

gjysma e Tokës që shtrihet në veri të ekuatorit

Gjysëmsfera veriore (ose Hemisfera veriore) quhet pjesa sferike e Tokës e cila gjindet në pjesën veriore të ekuadorit (fljala gjysëmsferë do të thot “gjysëm sferë”).

Gjysëmsfera
Gjysëmsfera veriore me ngjyrë të verdhë

Vera Astronomike këtu zgjat nga qershori deri në gusht, ndërsa dimri nga dhjetori deri në shkurt. Gjysëmsfera veriore ka shumë ma shumë sipërfaqe tokësore se ajo jugore dhe për këtë arsye quhet edhe gjysëmsfera tokësore.

Kontinentet e gjysëmsferës veriore Redakto

Vendet Afrikane të cilat shtrihen në gjysëmsferën veriore Redakto

Në tërësi Redakto

Në pjesën më të madhe Redakto

Më një pjesë të vogël Redakto

Vende te Amerikës jugore të cila shtrihen në hemisferen veriore Redakto

Në tërësi Redakto

Pjesën më të madhe Redakto

Me një pjesë të vogël Redakto