Muhammed bin Abdylvehhabi

(Përcjellë nga Muhammed Ibn Abdulvehhabi)


Muhammed Ibn Abdulvehhabi ka qenë një nga studiuesit më të njohur të islamit. Kontributi i tij bëri ka ndihmuar që të kemi një vizion më të qartë për rëndësinë e fesë Islame në botë. Sipas tij sekti Vehabi nuk ekziston.