Muhammed bin Abdylvehhabi


Muhammed Ibn Abdulvehhabi ka qenë një nga studiuesit më të njohur të islamit. Kontributi i tij bëri ka ndihmuar që të kemi një vizion më të qartë për rëndësinë e fesë myslimane në botë. Sipas tij sekti Vehabi nuk ekziston.