Lista e vezirëve shqiptarë në Perandorinë Osmane

Kjo është lista e vezirëve të mëdhenj shqiptarë në Perandorinë Osmane.

Amblema e Perandorisë Osmane Vezirët e Perandorisë Osmane Flamuri i Perandorië Osmane

Vezirët e mëdhenj

Vezir i madh Ka filluar Ka mbaruar
Zaganos Pasha 1453 1456
Davud Pasha 1482 1497
Dukakinoğlu Ahmed Pasha 18 dhjetor 1514 8 shtator 1515
Pargalı Ibrahim Pasha 17 qershor 1523 14 Mars 1536
Ayas Mehmed Pasha 14 Mars 1536 13 korrik 1539
Çelebi Lütfi Pasha 13 korrik 1539 prill 1541
Kara Ahmed Pasha 6 tetor 1553 29 shtator 1555
Semiz Ali Pasha 10 korrik 1561 28 qershor 1565
Semiz Ahmed Pasha 12 tetor 1579 28 prill 1580
Koca Sinan Pasha 7 gusht 1580 6 dhjetor 1582
Koca Sinan Pasha 14 prill 1589 1 gusht 1591
Serdar Ferhad Pasha 1 gusht 1591 4 prill 1592
Koca Sinan Pasha 28 janar 1593 16 shkurt 1595
Serdar Ferhad Pasha 16 shkurt 1595 7 korrik 1595
Koca Sinan Pasha 7 korrik 1595 19 nëntor 1595
Koca Sinan Pasha 1 dhjetor 1595 3 prill 1596
Yemişçi Hasan Pasha 22 korrik 1601 4 tetor 1603
Gümülcineli Damat Nasuh Pasha 5 gusht 1611 17 tetor 1614
Ohrili Hüseyin Pasha 9 Mars 1621 17 shtator 1621
Mere Hüseyin Pasha 13 qershor 1622 8 gusht 1622
Mere Hüseyin Pasha 5 shkurt 1623 30 gusht 1623
Tabanıyassi Mehmed Pasha 18 maj 1632 2 shkurt 1637
Kemankeş Kara Mustafa Pasha 23 dhjetor 1638 31 janar 1644
Kara Dev Murad Pasha 21 maj 1649 5 gusht 1651
Tarhuncu Ahmed Pasha 20 qershor 1652 21 Mars 1653
Kara Dev Murad Pasha 11 maj 1655 19 gusht 1655
Zurnazen Mustafa Pasha
(4 orë qeverisje)
5 Mars 1656 5 Mars 1656
Köprülü Mehmed Pasha 15 shtator 1656 31 tetor, 1661
Köprülü Fazıl Ahmed Pasha 31 tetor, 1661 19 tetor, 1676
Arabacı Ali Pasha 24 gusht, 1691 21 Mars, 1692
Hacı Halil Pasha 21 gusht, 1716 tetor 1717
Hacı İvaz Mehmed Pasha 17 Mars, 1739 23 qershor, 1740
Nişancı Ali Pasha 24 gusht, 1755 23 tetor, 1755
Çavuşbaşı Memiş Pasha 16 nëntor, 1808 dhjetor 1808
Giritli Mustafa Naili Pasha 14 maj, 1853 30 maj, 1854
Giritli Mustafa Naili Pasha 2 gusht, 1857 23 tetor, 1857
Avlonyalı Mehmed Ferid Pasha 15 janar, 1903 korrik 1908