Gjuhët flektive apo gjuhët fusionale janë një lloj i gjuhëve sintetike, dallohen nga gjuhët aglutinative me tendencën e tyre për të përdorur një morfemë të vetme flektive për të treguar karakteristika të shumta gramatikore, sintaksore, apo semantike. Për shembull, folja digjuhën shqipe e ka trajtën e vetës së parë të kohës së kryer të thjeshtë dita; prapashtesa –ta përfaqëson edhe tiparet e përshtatjes në vetën e parë njëjës edhe të kohës së kryer të thjeshtë, në vend që të ketë një ndajshtesë të veçantë për secilën veçori.

Shembuj të gjuhëve flektive indo-evropiane janë: sanskritishtja, gjuha pashto, gjuhët e reja indo-ariane të tilla si bengalishtja, gjuha hindustani, gjuha kashmiri, dhe gjuha penxhabe; greqishtja (klasike dhe moderne), latinishtja, italishtja, frëngjishtja, spanjishtja, portugalishtja dhe rumanishtja; irlandishtja, gjermanishtja, gjuha faroese, islandishtja, shqipja dhe të gjitha gjuhët balto-sllave. Gjuhët e Kaukazit Verilindor janë shumë pak flektive.

Një grup tjetër i dukshëm i gjuhëve flektive është grupi i gjuhëve semitike; megjithatë, hebraishtja moderne është shumë më analitike se hebraishtja klasike "si me emra ashtu edhe me folje".[1] Varietetet bisedore të arabishtes janë më analitike sesa arabishtja standarde moderne, pasi kanë humbur të gjitha lakimet emërore, dhe në shumë raste gjithashtu paraqesin zgjedhim të thjeshtuar.

Një shkallë e kufizuar e shkrirjes gjendet gjithashtu në shumë gjuhë urale, si hungarishtja, estonishtja, finlandishtja dhe gjuhët sami, të tilla si Skolt Sami, pasi këto gjuhë janë kryesisht grumbulluese. E pazakontë për një gjuhë amtare të Amerikës së Veriut, Navajo ndonjëherë përshkruhet si flektive për shkak të morfologjisë së saj komplekse dhe të pandashme të foljeve.[2][3]

Një ilustrim i flektivitetit është fjala latine bonus ("mirë"). Mbaresa -us tregon gjininë mashkullore, rasën emërore dhe numrin njëjës. Ndryshimi i secilës prej këtyre veçorive kërkon zëvendësimin e prapashtesës -us me një tjetër. Në formën bonum, mbaresa -um shënon njëjësin në kallëzore mashkullore, njëjës kallëzore asnjanëse, ose njëjës emërore asnjanëse.

Historia Redakto

Gjuhët flektive zakonisht priren të humbin lakimin e tyre gjatë shekujve – disa gjuhë shumë më shpejt se të tjerët.[4] Ndërsa proto-indoevropianishtja ishte gjuhë flektive, disa nga pasardhëset e saj janë zhvendosur në një strukturë më analitike, të tilla si anglishtja moderne, danishtja dhe afrikanishtja, ose aglutinative, të tilla si persishtja dhe armenishtja. Pasardhëset e tjera janë flektive, duke përfshirë gjuhët sanskrite, greke të lashtë, lituaneze, letoneze, sllave, si dhe latinishten dhe gjuhët romane dhe gjuhë të caktuara gjermanike.

Disa gjuhë kalojnë me kalimin e kohës nga aglutinative në flektive. Për shembull, përderisa shumica e gjuhëve urale janë kryesisht grumbulluese, estonishtja po evoluon dukshëm në drejtim të një gjuhe flektive. Nga ana tjetër, finlandishtja, e afërmja e saj e ngushtë, shfaq më pak tipare flektive, duke u mbajtur kështu më pranë tipit kryesor uralik.

Lakimi Redakto

Një tipar i shumë gjuhëve flektive është sistem i tyre i lakimeve. Këtu emrat dhe mbiemrat kanë një prapashtesë të bashkëngjitur për të specifikuar rasën gramatikore (përdorimet e tyre në fjali), numrin dhe gjininë gramatikore; përemrat mund të ndryshojnë format e tyre plotësisht për të kodifikuar këtë informacion. Brenda një gjuhe flektive, ka zakonisht më shumë se një lakim; latinishtja dhe greqishtja kanë pesë, dhe gjuhët sllave kanë diku midis tre dhe shtatë. Gjermanishtja ka shumëfish bazuar në çfarëdo zanore ose bashkëtingëllore që mbaron fjala dhe shpesh mund të jetë e paparashikueshme.

Sidoqoftë, shumë pasardhëse të gjuhëve flektive priren të humbin sistemin e tyre rasor. Në shumicën e gjuhëve romane dhe gjermanike, duke përfshirë anglishten moderne (me përjashtime të dukshme të gjermanishtes dhe islandishtes), kodimi për rasën është thjesht vestigial; kjo sepse nuk përfshin më emra dhe mbiemra, por vetëm përemra. Krahaso në italisht egli (emër njëjës emërore), gli (emër njëjës dhanore, apo kundrinor i zhdrejtë), lo (mashkullore njëjës në rasën kallëzore) dhe lui (edhe mashkullorr kallëzore njëjës, por të theksuar dhe rasën e zhdrejtë që do të përdoret me parafjalët), që korrespondon me një çift të vetëm vestigial he, him në anglisht.

Zgjedhimi Redakto

Konjugimi është ndryshimi i formës së një foljeje për të kodifikuar informacionin rreth disa ose të gjitha mënyrat gramatikore, diatezat, kohët, aspektet, vetat, gjinitë gramatikore dhe numrat. Në një gjuhë flektive, dy ose më shumë nga këto pjesë të informacionit mund të përcillen në një morfemë të vetme, zakonisht një prapashtesë.

Për shembull, në frëngjisht, prapashtesa foljore varet nga mënyra, koha dhe aspekti i foljes, si dhe nga veta dhe numri (por jo gjinia) e temës së saj. Kjo i jep të rritet në mënyrë tipike dyzet e pesë forma të ndryshme të fjalëve të vetme të foljes, ku secila përcjell disa ose të gjitha një mënyrë. Për të ndryshuar ndonjë nga këto pjesë të informacionit pa ndryshuar të tjerët kërkon përdorimin e një prapashtese tjetër, karakteristikë kryesore e fusionalitetit.

Anglishtja ka dy shembuj të flektivitetit zgjedhimor. Prapashtesa foljore -s tregon një ndërthurje të kohës së tashme si me vetën e tretë ashtu edhe me njëjësin e temës së lidhur, dhe prapashtesa foljore -ed, e përdorur në një folje pa folje ndihmëse, përcjell si aspekt jo progresiv ashtu edhe kohën e shkuar.

Shiko edhe Redakto

Referime Redakto

  1. ^ See pp. 50-51 in Zuckermann, Ghil'ad (2009), "Hybridity versus Revivability: Multiple Causation, Forms and Patterns", Journal of Language Contact, Varia 2, pp. 40-67.
  2. ^ Sloane, Thomas O. (2001). Encyclopedia of Rhetoric (në anglisht). Oxford University Press. fq. 442. ISBN 978-0-195-12595-5.
  3. ^ Mithun, Marianne (2001). The Languages of Native North America (në anglisht). Cambridge University Press. fq. 323. ISBN 978-0-521-29875-9.
  4. ^ Deutscher, Guy (2006). The unfolding of language: an evolutionary tour of mankind's greatest invention (në anglisht) (bot. reprint). New York: Holt Paperbacks. ISBN 978-0-8050-8012-4.