>________________
redaktoni kutinë

Kjo fletë ju jep shpjegime për ndryshimet fqinje më të reja që ndodhin në faqen përkatëse të projektit.

Çka janë ndryshimet fqinje? Me këtë mendohet në ndryshimet të cilat i bëhen faqeve në të cilat titulli i fletë përkatëse është futur si lidhje.

Funksioni "Ndryshime së fundmi" ju mundëson një pasqyrë të ndryshimeve në mbarë projektin ndërsa ky funksion ju mundëson të shikoni ndryshimet që kanë të bëjnë me fletat e ndërlidhura me një fletë të caktuar.

Numri i ndryshimeve mund të caktohet në funksionin Parapëlqimet.


Opcionet Redakto

Shiko dhe këtu Redakto


Doracaku Ndihmë - Gjitha faqet në anglisht: Meta Help
Nëse gjeni ndonjë artikull që i takonë hapsirës Ndihmë në hapsirën e tjera Wikipedia zhvendoseni atë në në hapsirën Ndihmë.
'Për lexuesit : [Kërko] · [Shko] · Lidhjet këtu · Artikull i rastit · Faqe Speciale · Version shtypi - Ndryshime së fundmi · N. fundmi përparuar · Ndryshimet fqinje · Lista mbikqyrëse · Historiku i faqes · tani · Ngarkoni skeda · Kontributet - Hyni · Parapëlqimet · (en) User style
Për redaktorët | Faqja e re · Ndihmë:Emri i faqes · Lidhja · Lidhja wiki · Lidhja ndërwiki · Ndihmë:Nën shënimi · Teksti wiki · Lista · HTML dhe Wiki Figura dhe skeda · Seksioni · Stampa
Për moderatorët |
Për administratorët |
Shtojca | Doracak për Fillestarët
redaktoni kutin