Kjo është një pjesë e listës nga Përmbajtja e Doracakut Mediawiki dhe jep lidhje për te faqe me udhëzime që mund t'ju nevojiten gjatë redaktimit apo përpunimit të faqeve në Mediawiki.


Pasqyra Redakto

Kjo është pasqyra e faqeve të shumëfishta përmbajtja e të cilave paraqitet ndaras sipas lidhjeve

Sipas veglave ndaras Redakto

Shiko ndarasë
Redaktimi(en)
Fillimi i faqeve të reja (en)
Emërtimi i faqeve (en)

Referimet
Lidhjet (en)   Adresat URL (en)
Wiki lidhjet (en)
Lidhjet ndërwiki (en)
Nën shënimiet (en) (Burim të dhënash)

Formatimi
Wiki tekstet (en)   CSS(en)
Listat (en)   Tabelat (en)
HTML dhe Wiki-tekstet (en)
Figurat dhe skedat (en)
Formularët (en)   (en)

Organizimi
Seksionet/Nëntitujt (en)
Kategoritë (en)
#Ridrejtimet (en) (forward)
Hapësirat (en)
Zhvendosjet (en)
Gjatësia e faqes (en)

Fiksimi i faqes
Kthimi i versioneve të mëparshme (en)
Testimet (en)
Tregimi i para pamjeve (en)

Regjistrimi
Redaktimet e shkurtesave (en)
Veglat e përdorura gjatë redaktimit (en)
Fjalët e rezervuara (en)
Stampat (en)
Variabëlat (en)
Veprimet llogaritëse (en)

Komunikimi
Fusha përhkruese e redaktimeve (en)
Faqet e bisedave (en)
Konfliktet gjatë redaktimeve (en)
Redaktmet e vogla (en)

etj.
Shenjat karakteristike (en)
Livadhi i ushtrimeve (en)


Doracaku Ndihmë - Gjitha faqet në anglisht: Meta Help
Nëse gjeni ndonjë artikull që i takonë hapsirës Ndihmë në hapsirën e tjera Wikipedia zhvendoseni atë në në hapsirën Ndihmë.
'Për lexuesit : [Kërko] · [Shko] · Lidhjet këtu · Artikull i rastit · Faqe Speciale · Version shtypi - Ndryshime së fundmi · N. fundmi përparuar · Ndryshimet fqinje · Lista mbikqyrëse · Historiku i faqes · tani · Ngarkoni skeda · Kontributet - Hyni · Parapëlqimet · (en) User style
Për redaktorët | Faqja e re · Ndihmë:Emri i faqes · Lidhja · Lidhja wiki · Lidhja ndërwiki · Ndihmë:Nën shënimi · Teksti wiki · Lista · HTML dhe Wiki Figura dhe skeda · Seksioni · Stampa
Për moderatorët |
Për administratorët |
Shtojca | Doracak për Fillestarët
redaktoni kutin