>________________
redaktoni kutinë

Ky funksion është për personat e interesuar që të shtypin në letër përmbajtjen e fletës që lexuar në këtë projekt.

Për makinat e shtypit Redakto

Nëse përdorni pamjen fillestare ("Monobook") të sistemit operues, Mediawiki përdorë (en) Cascading Style Sheets ashtu që të mund të rregullohet për makinat e veçanta.

Tekë shfletuesit modern ky funksion duhet të aktivizohet automatikisht ashtu që pamja e fletës së shtypur të jetë e përshtatshme për formatit e saj. Pra nëse shtypni urdhëresën/komandën "Print" në shfletues do të merrni pamjen e fletës të cilën mund ta shtypni në letër.


Në rast se përdorni versione tjea apo më të vjetra atëherë keni mundësi që me urdhëresën "Version shtypi" që është paraqitur në çdo fletë të projektit të fitoni pamjen e përgatitur për tu shtypur në letër, ose fusni tekstin "&printable=yes" në fushën e adresës URL p.sh.:


http://meta.wikimedia.org/w/wiki.phtml?title=Help:Template&printable=yes

Për të krijuar versionin e fletës që jeni duke shikuar:

{{SERVER}}{{localurl:{{PAGENAME}}|printable=yes}}

e cila paraqet në kuti:

//sq.wikipedia.org/w/index.php?title=Version_shtypi&printable=yes


http://meta.wikimedia.org/style/wikiprintable.css :

/* MediaWiki print stylesheet */

body {
 color: #000000; background: #ffffff;
}


/* MSIE/Win doesn't understand 'inherit' */
a, a.external, a.new, a.stub {
 color: black ! important;
	text-decoration: none ! important;
}
#article {
	margin: 0 ! important;
}

/* Continue ... */
a, a.external, a.new, a.stub {
	color: inherit ! important;
	text-decoration: inherit ! important;
}

/* Hide ugly UI stuff */
#quickbar, #topbar, #footer, #siteNotice,
.editsection, .toctoggle {
	display: none;
}

/* */
#article {
	position: relative;
	margin: inherit ! important;
}

/* Show some stuff */
.urlexpansion {
	display: inline ! important;
}

.printfooter {
	border-top: solid 1px black;
	display: block ! important;
}

/* Old stuff, fixme:
.bodytext { }
a.CBlink { color: #0000AA; text-decoration: none; font-size: 12pt; }
a.interwiki, a.external { color: #3333BB; text-decoration: none; }
h1.pagetitle { padding-bottom: 0; margin-bottom: 0; }
i.link, u.link { color: #000066; }
p.subtitle { padding-top: 0; margin-top: 0; }
*/


Doracaku Ndihmë - Gjitha faqet në anglisht: Meta Help
Nëse gjeni ndonjë artikull që i takonë hapsirës Ndihmë në hapsirën e tjera Wikipedia zhvendoseni atë në në hapsirën Ndihmë.
'Për lexuesit : [Kërko] · [Shko] · Lidhjet këtu · Artikull i rastit · Faqe Speciale · Version shtypi - Ndryshime së fundmi · N. fundmi përparuar · Ndryshimet fqinje · Lista mbikqyrëse · Historiku i faqes · tani · Ngarkoni skeda · Kontributet - Hyni · Parapëlqimet · (en) User style
Për redaktorët | Faqja e re · Ndihmë:Emri i faqes · Lidhja · Lidhja wiki · Lidhja ndërwiki · Ndihmë:Nën shënimi · Teksti wiki · Lista · HTML dhe Wiki Figura dhe skeda · Seksioni · Stampa
Për moderatorët |
Për administratorët |
Shtojca | Doracak për Fillestarët
redaktoni kutin