>________________
redaktoni kutinë

Kjo faqe jep shpjegime për funksionin "Ngarkoni skeda" d.m.th në kuptimin futja e skedave (fotografisë ,muzikës) të formateve të caktuara në kryebankën (databazë) e sisemit operues me qëllim që të mundësoj paraqitjen e tyre në faqe të projektit.

Ky funksion është i lidhur për çdo faqe të projektit dhe për përdoruesin është i dukshëm në shtyllën standarte në anën e majtë të faqes.

Përshkrimi i skedës Redakto

Versione tjera Redakto

Po që se ekzistojnë verzione tjera të skedës (sidomos për barrat e mëdha) atëher duhet ridrejtuar.

Kategorizimi i fotografive Redakto

Fotografitë mund të futen në të njëjten kategori sikurse edhe faqet tjera por në praktikë ato ndahen nuk futen në të njëjten kategori.

Në projektin Commons, kryesisht janë figura për këtë edhe futja në kateori të përbashkët me artikullin kuptohet pasi që artikuj aty nuk ka por ato faqe shërbejnë për paraqitje të figurave.

Fotografit nuk ka nevojë të redaktohen (sipas dëshirës), kategorizimi i tyre bëhet me listën përzgjedhëse. Shiko (en) upload summary.

Shiko dhe këtu Redakto


Doracaku Ndihmë - Gjitha faqet në anglisht: Meta Help
Nëse gjeni ndonjë artikull që i takonë hapsirës Ndihmë në hapsirën e tjera Wikipedia zhvendoseni atë në në hapsirën Ndihmë.
'Për lexuesit : [Kërko] · [Shko] · Lidhjet këtu · Artikull i rastit · Faqe Speciale · Version shtypi - Ndryshime së fundmi · N. fundmi përparuar · Ndryshimet fqinje · Lista mbikqyrëse · Historiku i faqes · tani · Ngarkoni skeda · Kontributet - Hyni · Parapëlqimet · (en) User style
Për redaktorët | Faqja e re · Ndihmë:Emri i faqes · Lidhja · Lidhja wiki · Lidhja ndërwiki · Ndihmë:Nën shënimi · Teksti wiki · Lista · HTML dhe Wiki Figura dhe skeda · Seksioni · Stampa
Për moderatorët |
Për administratorët |
Shtojca | Doracak për Fillestarët
redaktoni kutin