Kjo faqe është pjesë e Doracakut ndihmë për redaktuesit dhe jep shpjegime për mënyrat dhe krijimin e "Teksteve Wiki" d.m.th në kuptimin forma dhe stili i shkrimeve. Duhet pasur parasyshë që edhe pse rregullat janë të përafërta me atë të gjuhës shqipe prap se prapë ato nuk janë të njëjta. P.sh.: Kryeradha dhe "zbrastia" para saj nuk është e nevojshme.

Nëse dëshironi të ndihmoni, urdhëroni dhe përkthejeni tekstin nga gjuha angleze.


Në kolonën e majtë të tabeles së mëposhtme, mund të shifni cilat efekte janë të mundshme. Në kolonën e djathë, shifni si ato efekte janë arritur. Me fjaë të tjera, që teksti të duket sikur ai në kolonën e majtë, shkruajeni në formatin që e shihni në kolonën e djathtë.

Mbajeni këtë faqe hapur në një shfletues të veqantë për t'ju referuar gjatë punës. Nëse dëshrioni që së pari ti provoni gjërat pa shkaktuar dëme, bëjeni në "livadh".


Titujt, kryerreshtat , listat dhe rreshtat Redakto

Prezentohet si ... JU e shenoni si...

Ylli Blakcori Redakto

YouTuber ,Gamer and a Social Network user ! Redakto


== Ylli Blakcori ==

=== Ylli Blakcori ===

==== YouTuber and Gamer ====

Ylli Blakcori is an YouTuber with his channel called StarBoy ! He's actually a Gamer , and took part in the championship in Kosovo of the game League Of Legends !

Ylli Blakcori is an YouTuber with his channel called StarBoy ! He's actually a Gamer , and took part in the championship in Kosovo of the game League Of Legends ! 
Ju mund të ndër-
-preni rreshtin pa filluar një tjetër.

Nyjet, URLs, grafikonet Redakto

JU e shenoni si...
Ja ku eshte [[kalendari Gregorian]].
[[Gjakova (komuna)Kultura]]
I njëjti cak, emërtim tjetër: 
[[Verë (pije alkolike)|veren]]
Prapashtesat i bashkohen nyjes: [[Drini]]t, [[MJAFT]]-it

Mos shfaq pjesën ne kllapa të titullit të faqes lidhëse: Verë.

Serveri e mbushë pjesën pas | kur ta ruani faqën. Kur ta hapni kutinë e redaktimit herën tjeter, do ta shihni nyjen e plotësuar. E njejta vlenë për tiparin e mëposhtëm.

Mos shfaq pjesën ne kllapa të titullit të faqes lidhëse:
[[Verë (pije alkolike)|]]. 
Kur të shtoni ndonjë koment në faqet Diskutimet,

nënshkruajeni atë. Kjo bëhet duke shtuar 3 "~" për emrin tuaj përdorues:

Arianiti

ose 4 për emrin përdorues plus datën/kohën:

Arianiti 08:10 Oct 5, 2002 (UTC)
Kur të shtoni ndonjë koment në faqet Diskutimet,
nënshkruajeni atë. Kjo bëhet duke shtuar 3 "~" për emrin tuaj përdorues:
: ~~~
ose 4 për emrin përdorues plus datën/kohën:
: ~~~~
Koha në Londër është një faqe që ende nuk ekziston.
 • Ju mund ta krijoni atë duke klikuar në nyje.


 • Për të krijuar një faqe të re:
  1. Krijo një nyje deri te ajo nga një faqe tjetër.
  2. Rauje atë faqe.
  3. Kliko në nyjen që posa krijuat. Faqja e re do të hapet për redaktim.
 • Have a look at Wikipedia:How to start a page|how to start a page guide and Wikipedia's Wikipedia:Naming conventions|naming conventions.
 • Pasi të krijoni ndonjë faqe, kerkoni titullin e tij për tu siguruar që të gjitha lidhjet me atë cak qojne deri tek faqja e posakrijuar.
[[Koha në Londër]] është një faqe që 
ende nuk ekziston.

wikipedia:Redirect|Redirect një titull artikullit deri te një tjetër duke vendosur tekst si ky në rreshtin e parë.

#REDIRECT [[[[Stampa:Artikuj të zgjedhur]]]]

Është interesant çka thojnë gjermanët për Drinin tonë ? Artikujt mund të lidhen me një faqe me të njejten temë në një gjuhë tjetër duke përdorur një nyje si kjo [[kodi i gjuhës:Titulli]]. Nuk ka rëndësi ku i vendosni keto nyje kur redaktoni pasi qe ato gjimonë shfaqen në të njejtin vend kur ta ruani faqen, zakonisht në një listë ne fillim të kutisë se redaktimeve ndërsa në faqosje do të del emri i gjuhës në kolonën e majtë. (See Wikipedia:Interlanguage links).

[[de:Drin]]
Nyje e jashtme: Nupedia
Nyje e jashtme: 
[http://www.nupedia.com Nupedia]
Ose veq jepeni URL-në: http://www.nupedia.com.
 • URL të gjitha simbolet duhet të jenë nga këto: A-Z a-z 0-9 ._\/~%-+&#?!=()@ \x80-\xFF. Nëse një URL përmban ndonjë karakter tjetër, duhet të përdorët kodi përkatës në ASCII; p.sh.: ^ duhet të shkruhet %5E.
Ose veq jepeni URL-në: 
http://www.nupedia.com.
Një figurë:  
 • Vetëm figurat që janë ngarkuar në Wikipedia mund të përdorën. Për të ngarkuar figura, përdorë faqen "jepni skedar". Imazhin e ngarkuar do ta gjeni në listën e figurave.
Një figurë: [[Image:Bakllava2.jpg]]

ose, me tekst përshkrues (këshillohet)

[[Image:Bakllava2.jpg|Bakllava me arra]] 
Teksti përshkrues përdorët në vend të imazhit kur nuk ekziston mundësija e shfaqjes së tij apo nësë përdoruesi është me të meta në shikim. Mbaje treguesin mbi imazh për ta parë këtë tekst.

Klikimi në një figurë të ngarkuar do të shfaq një faqe përshkruese, me të cilen ju mund të lidheni direkt pa e shfaqur fotografin në artikull: Bakllava me arra


[[:Figura:Bakllava2.jpg|Bakllava me arra]]

Për të shtuar nyje deri te ngarkimet jo-figura sikur zërimet, ose për te figurat të shfaqura si nyje në vend se të paraqitura në vetë faqen e artikullit, përdorë nyjen e llojit "media".


Shqiptimi i shkonjave shqipe

Flamuri i Danimarkës[[media:Alfabeti_Shqip.ogg|Shqiptimi i shkonjave shqipe]]

[[media:Flag of Denmark.svg|Flamuri i Danimarkës]]

Për tu lidhur me librat, mund të përdorni nyjet e llojit ISBN.

ISBN 0123456789X

ISBN 0123456789X

Përkufizim i pamjes së shenjave Redakto

Prezetohet si ... JU e shenoni si...

i pjerrët, i trashë, i pjerrët dhe i trashë.

 • Shenjat mbi tekste nuk janë thonjëza por apostrofa.
''Emphasize'', '''strongly''', 
'''''very strongly'''''.

Gjithashtu formati italic dhe bold kanë të njëjtin efekt, këtë e tregon formula matematikore në rastin e mëposhtëm:

F = ma
 • Se cilen nga këto metoda do të zgjidhni Ju për intepretuesin kjo është irelevante.
You can also write <i>italic</i> and <b>bold</b>
if the desired effect is a specific font style
rather than emphasis, as in mathematical formulas:

:<b>F</b> = <i>m</i><b>a</b>
Lloji i shenjave tek termat teknikë.
A typewriter font for <code>technical terms</code>.
Ju mund të shenoni me shenja të vogla.
You can use <small>small text</small> for captions.
Mund të fshini jo me gomë

dhe nënvizoni me lapsë.

You can <strike>strike out deleted material</strike>
and <u>underline new material</u>.

Germat si ë dhe ç (Shiko wikipedia:Special characters)
À Á Â Ã Ä Å
Æ Ç È É Ê Ë
Ì Í Î Ï Ñ Ò
Ó Ô Õ Ö Ø Ù
Ú Û Ü ß à á
â ã ä å æ ç
è é ê ë ì í
î ï ñ ò ó ô
œ õ ö ø ù ú
û ü ÿ&Agrave; &Aacute; &Acirc; &Atilde; &Auml; &Aring; 
&AElig; &Ccedil; &Egrave; &Eacute; &Ecirc; &Euml; 
&Igrave; &Iacute; &Icirc; &Iuml; &Ntilde; &Ograve; 
&Oacute; &Ocirc; &Otilde; &Ouml; &Oslash; &Ugrave; 
&Uacute; &Ucirc; &Uuml; &szlig; &agrave; &aacute; 
&acirc; &atilde; &auml; &aring; &aelig; &ccedil; 
&egrave; &eacute; &ecirc; &euml; &igrave; &iacute;
&icirc; &iuml; &ntilde; &ograve; &oacute; &ocirc; 
&oelig; &otilde; &ouml; &oslash; &ugrave; &uacute; 
&ucirc; &uuml; &yuml;

Pikëzimet :
¿ ¡ « » § ¶
† ‡ • —


&iquest; &iexcl; &laquo; &raquo; &sect; &para;
&dagger; &Dagger; &bull; &mdash;

Shenjat komerciale :
™ © ® ¢ € ¥

£ ¤

&trade; &copy; &reg; &cent; &euro; &yen; 
&pound; &curren;
Germat me index rendorë : x2

Germat me index fuqizimi: x2 or x²

 • Në përgjithsi shenimin e fuqizimit në këtë formë e mbështetin të gjithë intepretuesit, por me gjithë të është mirë të përdoret forma e më poshtme.

ε0 = 8.85 × 10−12

C² / J m.
Subscript: x<sub>2</sub>
Superscript: x<sup>2</sup> ose x&sup2;

&epsilon;<sub>0</sub> =
8.85 &times; 10<sup>&minus;12</sup>
C&sup2; / J m.
Germat e shkrimit grekë :

α β γ δ ε ζ
η θ ι κ λ μ ν
ξ ο π ρ σ ς
τ υ φ χ ψ ω
Γ Δ Θ Λ Ξ Π
Σ Φ Ψ Ω


&alpha; &beta; &gamma; &delta; &epsilon; &zeta; 
&eta; &theta; &iota; &kappa; &lambda; &mu; &nu; 

&xi; &omicron; &pi; &rho; &sigma; &sigmaf;
&tau; &upsilon; &phi; &chi; &psi; &omega;
&Gamma; &Delta; &Theta; &Lambda; &Xi; &Pi; 
&Sigma; &Phi; &Psi; &Omega;

Shenjat dhe simbolet matematikore:
∫ ∑ ∏ √ − ± ∞
≈ ∝ ≡ ≠ ≤ ≥ →
× · ÷ ∂ ′ ″
∇ ‰ ° ∴ ℵ ø
∈ ∉ ∩ ∪ ⊂ ⊃ ⊆ ⊇
¬ ∧ ∨ ∃ ∀ ⇒ ⇔
→ ↔
(Shiko Wikipedia:WikiProject Mathematics|WikiProject Mathematics)

&int; &sum; &prod; &radic; &minus; &plusmn; &infin;
&asymp; &prop; &equiv; &ne; &le; &ge; &rarr;
&times; &middot; &divide; &part; &prime; &Prime;
&nabla; &permil; &deg; &there4; &alefsym; &oslash;
&isin; &notin; &cap; &cup; &sub; &sup; &sube; &supe;
&not; &and; &or; &exist; &forall; &rArr; &hArr;
&rarr; &harr;
x2   ≥   0 true.
 • Për fushat boshe në mes shenoni shenjen e unikodit - &nbsp;.
 • &nbsp; gjithashtu ndaloni ndërpreren e rreshtit në mes, e nevojshme për formularët.
<i>x</i><sup>2</sup>&nbsp;&nbsp;&ge;&nbsp;&nbsp;0 true.

Formularët kompleks :
   

 • Shiko Wikipedia:TeX markup
 
<math>\sum_{n=0}^\infty \frac{x^n}{n!}</math>

Suppressing interpretation of markup:
Link → (<i>to</i>) the Wikipedia FAQ

 • Used to show literal data that would otherwise have special meaning.
 • Escapes all wiki markup, including that which looks like HTML tags.
 • Does not escape HTML character entities.
<nowiki>Link &rarr; (<i>to</i>) 
the Wikipedia FAQ</nowiki>

Komentet përbrenda fletës edituse:
nuk prezentohet në faqe

 • Used to leave comments in a page for future editors.
<!-- comment here -->

Tabela Redakto

Vendosja e Tabelës Përmbajtëse (TP) apo (TOC) Redakto

Në statusin e tanishëm të gjuhës së shënuar wiki, të paktën katër krerë nisin TOC në krye të kreut të parë (ose pas seksionit hyrës).Duke vënë __NOTOC__ kudo detyron TOC të zhduket.Shiko edhe #CompWikipedia:Sectionact_TOC|compact TOC for alphabet and year headings.

Tabela e shkruar në HTML Redakto

Tabelat e pregatitura në gjuhën HTML janë të mirëseardhura . Detalisht për nevojen dhe lidhjen e tyre me Wiki-në, shiko Wikipedia:How to use tables.

Variablat Redakto

KodiEfekti
{{CURRENTMONTH}} 05
{{CURRENTMONTHNAME}} maj
{{CURRENTDAY}} 25
{{CURRENTDAYNAME}} E shtunë
{{CURRENTYEAR}} 2024
{{CURRENTTIME}} 04:04
{{NUMBEROFARTICLES}} 97.775
Doracaku Ndihmë - Gjitha faqet në anglisht: Meta Help
Nëse gjeni ndonjë artikull që i takonë hapsirës Ndihmë në hapsirën e tjera Wikipedia zhvendoseni atë në në hapsirën Ndihmë.
'Për lexuesit : [Kërko] · [Shko] · Lidhjet këtu · Artikull i rastit · Faqe Speciale · Version shtypi - Ndryshime së fundmi · N. fundmi përparuar · Ndryshimet fqinje · Lista mbikqyrëse · Historiku i faqes · tani · Ngarkoni skeda · Kontributet - Hyni · Parapëlqimet · (en) User style
Për redaktorët | Faqja e re · Ndihmë:Emri i faqes · Lidhja · Lidhja wiki · Lidhja ndërwiki · Ndihmë:Nën shënimi · Teksti wiki · Lista · HTML dhe Wiki Figura dhe skeda · Seksioni · Stampa
Për moderatorët |
Për administratorët |
Shtojca | Doracak për Fillestarët
redaktoni kutin