Ky është doracaku Ndihmë për lexuesit në media wiki dhe u mundëson atyre që të informohen në lidhje me funksionet dhe veglat e përdorura për shfletimin e faqeve të projektit.


Në përgjithësi Redakto

Për të gjurmuar një artikull zakonisht përdoret kutia e cila gjendet në rubrikën e majtë (shtyllë standarte për të gjitha faqet) të dritares së hapur. Aty gjendet një fushë e pranimit dhe dy susta të mbishkruara me komandat Shko dhe Kërko. Në Fushën e pranimit shkruhet emri i artikullit (fjala që duhet gjurmuar). Gjatë shkrimit të fjalës duhet pasur parasysh se krahasimi i saj me regjistrin është i përpiktë shkronjë për shkronjë dhe për këtë duhet shkruar shkronjat e gjuhës shqipe. Pranimi i fjalës bëhet duke shtypur sustën Shko ose Kërko varësisht se gjurmoni një artikull apo një listë me atë fjalë.

Nëse keni shtypur Kërko dhe fjala që keni shkruar në fushën e pranimit nuk përputhet me ndonjë fjalë të regjistruar në amzën e projekti do të merrni një listë të fjalëve të përafërta.

Për gjurmimin e artikujve me tituj të përbërë nga disa fjalë mund të veprohet në të njëjtën mënyrë. Për këtë mund të përdorni edhe shumë fleta tjera ndihmëse në këtë drejtim të cilat zakonisht janë të regjistruara në Projekti Kërko ose Gjurmo apo tituj të ngjajshëm.

Doracaku Lexuesi Redakto

 
Shtylla standarte
redaktoni kutinë
Shiko ndaras

Orientimi
[Kërko] (en)/(m:sq)
[Shko] (en)/(m:sq)
Lidhjet këtu (en)/(m:sq)
Artikull i rastit (en)/(m:sq)
Faqe Speciale (en)/(m:sq)
Version shtypi (en)/(m:sq)

Ndryshimet
Ndryshime së fundmi (en)/(m:sq)
N.f përparuar (en)/(m:sq)
Ndryshimet fqinje (en)/(m:sq)
Lista mbikqyrëse (en)/(m:sq)
Historiku i faqes (en)/(m:sq)
Tani (en) /(m:sq)
Ngarkoni skeda (en)/(m:sq)
Kontributet (en)/(m:sq)

Anëtarësimi
Hyni (en)/(m:sq)
Parapëlqimet (en)/(m:sq)
(en) User style


Shiko dhe këtu Redakto

Wikipedia:Pasqyra

Doracaku Ndihmë - Gjitha faqet në anglisht: Meta Help
Nëse gjeni ndonjë artikull që i takonë hapsirës Ndihmë në hapsirën e tjera Wikipedia zhvendoseni atë në në hapsirën Ndihmë.
'Për lexuesit : [Kërko] · [Shko] · Lidhjet këtu · Artikull i rastit · Faqe Speciale · Version shtypi - Ndryshime së fundmi · N. fundmi përparuar · Ndryshimet fqinje · Lista mbikqyrëse · Historiku i faqes · tani · Ngarkoni skeda · Kontributet - Hyni · Parapëlqimet · (en) User style
Për redaktorët | Faqja e re · Ndihmë:Emri i faqes · Lidhja · Lidhja wiki · Lidhja ndërwiki · Ndihmë:Nën shënimi · Teksti wiki · Lista · HTML dhe Wiki Figura dhe skeda · Seksioni · Stampa
Për moderatorët |
Për administratorët |
Shtojca | Doracak për Fillestarët
redaktoni kutin