Kjo faqe është pjesë e Doracakut ndihmë për redaktuesit dhe jep shpjegime për ngjajshmërit dhe fnksionimin e "Gjuhës HTML" të kombinuar me Wiki tekste

Nëse dëshironi të ndihmoni, urdhëroni dhe përkthejeni tekstin nga gjuha angleze.


Pjesa e lejuar e HTML-së

Redakto

Elementet e më poshtëme të HTML-së janë të lejuara në Wiki:


Fragmente e nga Sanitizer.php tregojë se cilat atribute janë të lejuara.

Freskimi: Në 1.4rc1, funksioni i fshirjes së urdhëresave të HTML-së është i futur në Parser.php.
Freskimi: Në 1.5, funksioni i fshirjes së urdhëresave të HTML-së tani është i futur në Sanitizer.php.

Për shumicën e elementeve të HTML-së gjenden kodi korenspodues në Tekstin wiki. shiko (en)m:Help:Editing. Në anën tjetër elementet e HTML-së kanë vetin e një identifikimi "id" e cila mund të thirret me një herë (en)user style, dhe e bënë të mundëshme që ajo urdhëresë të jetë cakë i një lidhje.


	/* private */ function removeHTMLtags( $text )
	{
		wfProfileIn( "OutputPage::removeHTMLtags" );
		$htmlpairs = array( # Tags that must be closed
			"b", "i", "u", "font", "big", "small", "sub", "sup", "h1",
			"h2", "h3", "h4", "h5", "h6", "cite", "code", "em", "s", "span",
			"strike", "strong", "tt", "var", "div", "center",
			"blockquote", "ol", "ul", "dl", "table", "caption", "pre",
			"ruby", "rt" , "rb" , "rp"
		);
		$htmlsingle = array(
			"br", "p", "hr", "li", "dt", "dd"
		);
		$htmlnest = array( # Tags that can be nested--??
			"table", "tr", "td", "th", "div", "blockquote", "ol", "ul",
			"dl", "font", "big", "small", "sub", "sup"
		);
		$tabletags = array( # Can only appear inside table
			"td", "th", "tr"
		);

		$htmlsingle = array_merge( $tabletags, $htmlsingle );
		$htmlelements = array_merge( $htmlsingle, $htmlpairs );

		$htmlattrs = array( # Allowed attributes--no scripting, etc.
			"title", "align", "lang", "dir", "width", "height",
			"bgcolor", "clear", /* BR */ "noshade", /* HR */
			"cite", /* BLOCKQUOTE, Q */ "size", "face", "color",
			/* FONT */ "type", "start", "value", "compact",
			/* For various lists, mostly deprecated but safe */
			"summary", "width", "border", "frame", "rules",
			"cellspacing", "cellpadding", "valign", "char",
			"charoff", "colgroup", "col", "span", "abbr", "axis",
			"headers", "scope", "rowspan", "colspan", /* Tables */
			"id", "class", "name", "style" /* For CSS */
		);

P.sh.: elementi caku (nkorimi/anchor) që shenohet me "a" (në HTML) në wiki tekste nuk është i lejuar.

<a href="http://meta.wikimedia.org/wiki/Main_Page">Main Page</a>

trajtohet si teksti wiki

&lt;a href="http://meta.wikimedia.org/wiki/Main_Page"&gt;Main Page&lt;/a&gt;

dhe për këtë paraqitet si

<a href="http://meta.wikimedia.org/wiki/Main_Page">Main Page</a>

Për këtë përdoret nga redaktuesit :

[http://meta.wikimedia.org/wiki/Main_Page Main Page]

që lexuesi e shehë si:

Main Page

<span>,

Ky tekstë i <span style="color:red">"kuq"</span> është "span"-tekst.

Ky tekstë i <span id="randomfooid">"identifikuar"</span> është "span"-tekst.

Ky tekstë i<span class="importantmessage">"klasifikuar"</span> është "span"-tekst.

prodhonë:

Ky tekstë i "kuq" është "span"-tekst..

Ky tekstë i "identifikuar" është "span"-tekst..

Ky tekstë i "klasifikuar" është "span"-tekst..

Identifikimi (ID) dhe klasifikimi (class) përdoren me qenë në konnjugacion me styleshhets.


shembull:

Ky tekstë i <em style="color:red;font-style:normal">"kuq"</em> është "span"-tekst 

Ky tekstë i "kuq" është "span"-tekst.


Shënim: Ky element është (en)deprecated (nuk duhet përdorur) në vend të <span>.

Për disa veti/atribute si ngjyra, mund të përdoret:

Është <font color="red">kuq</font> si gjaku.

prodhonë

Është kuq si gjaku


P.sh. për të ndihmuar klasen "red"

<div class="reg">teksti shembull</div>

jepë:

teksti shembull

i cili do të jetë i kuqë nesë rradha në CSS .red {color:red} është e aktivizuarLidhje të jashtme

Redakto


Doracaku Ndihmë - Gjitha faqet në anglisht: Meta Help
Nëse gjeni ndonjë artikull që i takonë hapsirës Ndihmë në hapsirën e tjera Wikipedia zhvendoseni atë në në hapsirën Ndihmë.
'Për lexuesit : [Kërko] · [Shko] · Lidhjet këtu · Artikull i rastit · Faqe Speciale · Version shtypi - Ndryshime së fundmi · N. fundmi përparuar · Ndryshimet fqinje · Lista mbikqyrëse · Historiku i faqes · tani · Ngarkoni skeda · Kontributet - Hyni · Parapëlqimet · (en) User style
Për redaktorët | Faqja e re · Ndihmë:Emri i faqes · Lidhja · Lidhja wiki · Lidhja ndërwiki · Ndihmë:Nën shënimi · Teksti wiki · Lista · HTML dhe Wiki Figura dhe skeda · Seksioni · Stampa
Për moderatorët |
Për administratorët |
Shtojca | Doracak për Fillestarët
redaktoni kutin