Kjo faqe është pjesë e Doracakut ndihmë për redaktuesit dhe jep shpjegime për krijimin dhe funksionimin e "Tabelave" në kuptimin e rrjetave të ndryshme të ndërtuar nga hapsira/rubrika vertikale dhe horizontale.

Nëse dëshironi të ndihmoni, urdhëroni dhe përkthejeni tekstin nga gjuha angleze.


Sintaksa "pipet" (me vizë ndarse) Redakto

The table's caption
Column heading 1 Column heading 2 Column heading 3
Row heading 1 Cell 2 Cell 3
Row heading A Cell B Cell C


{|
 table code goes here
|}
{|
|+ caption
 table code goes here
|}
{|
|+ The table's caption
|-
 cell code goes here
|-
 cell code goes here
|}
{|
|+ The table's caption
|-
| cell codes go here
|-
| cells in the next row go here
| more cells in the same row here
|}
{|
|+ The table's caption
|-
|Cell 1 || Cell 2 || Cell 3
|-
|Cell A 
|Cell B
|Cell C
|}
{|
|+ The table's caption
! Column heading 1 !! Column heading 2 !! Column heading 3
|-
|Cell 1 || Cell 2 || Cell 3
|-
|Cell A
|Cell B
|Cell C
|}
{|
|+ The table's caption
! Column heading 1 !! Column heading 2 !! Column heading 3
|-
! Row heading 1 
| Cell 2 || Cell 3
|-
! Row heading A 
|Cell B
|Cell C
|}
{| border="1"
|+ The table's caption
! Column heading 1 !! Column heading 2 !! Column heading 3
|-
! Row heading 1
| Cell 2 || Cell 3
|-
! Row heading A
|Cell B
|Cell C
|}
The table's caption
Column heading 1 Column heading 2 Column heading 3
Row heading 1 Cell 2 Cell 3
Row heading A Cell B Cell C

Shembuj Redakto

Shembuj të thjeshtë Redakto

Redaktuesi shkruan këtë:

{| 
| A 
| B
|- 
| C
| D
|}
{| 
| A || B
|- 
| C || D 
|}

Lexuesi shehë këtë:

A B
C D

Tabelat multiplikative Redakto

Redaktuesi shkruan këtë:

{| class="wikitable" style="text-align:center"
|+Multiplication table
|-
! × !! 1 !! 2 !! 3
|-
! 1
| 1 || 2 || 3
|-
! 2
| 2 || 4 || 6
|-
! 3
| 3 || 6 || 9
|-
! 4
| 4 || 8 || 12
|-
! 5
| 5 || 10 || 15
|}

Lexuesi shehë këtë:

Multiplication table
× 1 2 3
1 1 2 3
2 2 4 6
3 3 6 9
4 4 8 12
5 5 10 15

Ngjyrat dhe parametrat Redakto

Redaktuesi shkruan këtë:

{| 
| style="background:red; color:white" | abc
| def
| bgcolor="red" | <span style="color:white;"> ghi </span>
| jkl
|}

Lexuesi shehë këtë:

abc def ghi jkl


Redaktuesi shkruan këtë:

{| style="background:yellow; color:green"
|- 
| abc || def || ghi
|- style="background:red; color:white"
| jkl || mno || pqr
|-
| stu || style="background:silver" | vwx || yz
|}

Lexuesi shehë këtë:

abc def ghi
jkl mno pqr
stu vwx yz


Gjatësia, lartësia Redakto

Redaktuesi shkruan këtë:

{| style="width:75%; height:200px" border="1"
|- 
| abc || def || ghi
|- style="height:100px" 
| jkl || style="width:200px" |mno || pqr
|-
| stu || vwx || yz
|}

Lexuesi shehë këtë:

abc def ghi
jkl mno pqr
stu vwx yz


Caktimi i kolonave Redakto

{| border="1" cellpadding="2"
!width="50"|Name
!width="225"|Effect
!width="225"|Games Found In
|-
|Poké Ball || Regular Poké Ball || All Versions
|-
|Great Ball || Better than a Poké Ball || All Versions
|}
Name Effect Games Found In
Poké Ball Regular Poké Ball All Versions
Great Ball Better than a Poké Ball All Versions


{| border="1" cellpadding="2"
|-
|width="100pt"|This column is 100 points wide
|width="200pt"|This column is 200 points wide
|width="300pt"|This column is 300 points wide
|-
|blah || blah || blah
|}
This column is 100 points wide This column is 200 points wide This column is 300 points wide
blah blah blah

Pozicionimi Redakto

Mélange Redakto

Redaktuesi shkruan këtë:

{| border="1" cellpadding="5" cellspacing="0" align="center"
|+'''An example table'''
|-
! style="background:#efefef;" | First header
! colspan="2" style="background:#ffdead;" | Second header
|-
| upper left
|  
| rowspan=2 style="border-bottom:3px solid grey;" valign="top" |
right side
|-
| style="border-bottom:3px solid grey;" | lower left
| style="border-bottom:3px solid grey;" | lower middle
|-
| colspan="3" align="center" |
{| border="0"
|+''A table in a table''
|-
| align="center" width="150px" | [[Image:Wikipedia-logo-v2-sq.svg]]
| align="center" width="150px" | [[Image:Wikipedia-logo-v2-sq.svg]]
|-
| align="center" colspan="2" style="border-top:1px solid red; border-right:1px
     solid red; border-bottom:2px solid red; border-left:1px solid red;" |
Two Wikimedia logos
|}
|}

Lexuesi shehë këtë:

An example table
First header Second header
upper left  

right side

lower left lower middle
A table in a table
   

Two Wikimedia logos

Rrëshqitja tek Tabelat Redakto

Redaktuesi shkruan këtë:

This paragraph is before the table. Lorem ipsum dolor sit
amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor
incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad
minim veniam, quis nostrud exercitation...

{| align="right" border="1"
| Col 1, row 1 
|rowspan="2"| Col 2, row 1 (and 2) 
| Col 3, row 1 
|- 
| Col 1, row 2 
| Col 3, row 2 
|}

Note the floating table to the right.  

This paragraph is after the table. Lorem ipsum dolor sit
amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor
incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad
minim veniam, quis nostrud exercitation...

Lexuesi shehë këtë:

This paragraph is before the table. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation...

Col 1, row 1 Col 2, row 1 (and 2) Col 3, row 1
Col 1, row 2 Col 3, row 2

Note the floating table to the right.

This paragraph is after the table. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation...

Nën tabelat Redakto

Redaktuesi shkruan këtë:

{| border="1"
| &alpha;
| align="center" | cell2
{| border="2" style="background-color:#ABCDEF;"
| NESTED
|-
| TABLE
|}
| valign="bottom" | the original table again
|}

Lexuesi shehë këtë:

α cell2
NESTED
TABLE
the original table again

Kombinimet e urdhëresave COLSPAN dhe ROWSPAN Redakto

Redaktuesi shkruan këtë:

{| border="1" cellpadding="5" cellspacing="0"
|-
! Column 1 || Column 2 || Column 3
|-
| rowspan="2"| A
| colspan="2" align="center"| B
|-
| C <!-- column 1 occupied by cell A -->
| D 
|-
| E
| rowspan="2" colspan="2" align="center"| F
|- 
| G <!-- column 2+3 occupied by cell F -->
|- 
| colspan="3" align="center"| H
|}

Lexuesi shehë këtë:

Column 1 Column 2 Column 3
A B
C D
E F
G
H


Pozicionimi i tabelës Redakto

Redaktuesi shkruan këtë:

{| class="wikitable" style="margin: 1em auto 1em auto"
|+ '''Cells left-aligned, table centered'''
! Duis || aute || irure
|-
| dolor || in reprehenderit || in voluptate velit
|-
| esse cillum dolore || eu fugiat nulla || pariatur.
|}

Lexuesi shehë këtë:

Cells left-aligned, table centered
Duis aute irure
dolor in reprehenderit in voluptate velit
esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur.

Dhënia e parametrave Redakto

Redaktuesi shkruan këtë:

{| style="color:white"
|-
| bgcolor="red"|cell1 || width="300" bgcolor="blue"|cell2 || bgcolor="green"|cell3
|}

Lexuesi shehë këtë:

cell1 cell2 cell3

Pozicionimi decimal Redakto

Redaktuesi shkruan këtë:

{| cellpadding="0" cellspacing="0"
|align="right"| 432 || .1
|-
|align="right"| 43 || .21
|-
|align="right"| 4 || .321
|}

Lexuesi shehë këtë:

432 .1
43 .21
4 .321


Redaktuesi shkruan këtë:

{|border="1" cellpadding="4" cellspacing="2"
|
{|cellpadding="0" cellspacing="0" width="100%"
|align="right" width="50%"| 432 ||width="50%"| .1
|}
|-
|
{|cellpadding="0" cellspacing="0" width="100%"
|align="right" width="50%"| 43 ||width="50%"| .21
|}
|-
|
{|cellpadding="0" cellspacing="0" width="100%"
|align="right" width="50%"| 4 ||width="50%"| .321
|}
|}

Lexuesi shehë këtë:

432 .1
43 .21
4 .321


432.1
 43.21
 4.321

Stili dhe klasat Redakto

{| border="1" cellpadding="2"
|+Multiplication table
|-
! &times; !! 1 !! 2 !! 3
|-
! 1
| 1 || 2 || 3
|-
! 2
| 2 || 4 || 6
|-
! 3
| 3 || 6 || 9
|-
! 4
| 4 || 8 || 12
|-
! 5
| 5 || 10 || 15
|}
 
Multiplication table
× 1 2 3
1 1 2 3
2 2 4 6
3 3 6 9
4 4 8 12
5 5 10 15
becomes this:
{| class="wikitable"
|+Multiplication table
|-
! &times; !! 1 !! 2 !! 3
|-
! 1
| 1 || 2 || 3
|-
! 2
| 2 || 4 || 6
|-
! 3
| 3 || 6 || 9
|-
! 4
| 4 || 8 || 12
|-
! 5
| 5 || 10 || 15
|}
 
Multiplication table
× 1 2 3
1 1 2 3
2 2 4 6
3 3 6 9
4 4 8 12
5 5 10 15


Redaktuesi shkruan këtë:

{| class="wikitable" style="font-style:italic; font-size:120%; border:3px dashed red;"
|+Multiplication table
|-
! &times; !! 1 !! 2 !! 3
|-
! 1
| 1 || 2 || 3
|-
! 2
| 2 || 4 || 6
|-
! 3
| 3 || 6 || 9
|-
! 4
| 4 || 8 || 12
|-
! 5
| 5 || 10 || 15
|}

Lexuesi shehë këtë:

Multiplication table
× 1 2 3
1 1 2 3
2 2 4 6
3 3 6 9
4 4 8 12
5 5 10 15 XHTML HTML & Wiki-td Wiki-pipe
Table box one <table></table>
{| params 
|}
Caption <caption></caption> <caption></caption>
|+ caption
Row <tr></tr> <tr>
|- params 
Data cell

<td>cell1</td>
<td>cell2</td>

<td>cell1
<td>cell2

| cell1
| cell2
Data cell <td>cell1</td> <td>cell2</td> <td>cell3</td> <td>cell1 <td>cell2 <td>cell3
|cell1||cell2||cell3
Header cell <th></th> <th>
! heading
Sample table
1 2
3 4
<table>
  <tr>
   <td>1</td>
   <td>2</td>
  </tr> 
  <tr>
   <td>3</td> 
   <td>4</td> 
  </tr>
</table>
<table>
  <tr>
   <td> 1 <td> 2
  <tr>
   <td> 3 <td> 4
</table>
{| 
| 1 || 2
|- 
| 3 || 4
|}
Sample table
1 2
3 4
5 6
<table>
  <tr>
   <td>1</td>
   <td>2</td>
  </tr> 
  <tr>
   <td>3</td>
   <td>4</td>
  </tr>
  <tr>
   <td>5</td>
   <td>6</td>
  </tr>
</table>
<table>
  <tr>
   <td> 1 <td> 2
  <tr>
   <td> 3 <td> 4
  <tr>
   <td> 5 <td> 6
</table>
{| 
| 1 || 2 
|- 
| 3 || 4 
|- 
| 5 || 6 
|}
Pros
 • Can be previewed/debugged with any XHTML editor
 • Can be formatted for easier reading
 • Well-known
 • Can be previewed/debugged with any HTML editor
 • Can be formatted for easier reading
 • Well-known
 • Takes less space than XHTML
 • Easy to write
 • Easy to read
 • Takes little space
Cons
 • Tedious
 • Takes a lot of space
 • Difficult to read quickly
 • Should not be used
 • Confusing, especially for people with little HTML experience
 • Poorly formed
 • Poorly delimited
 • Generally odd looking
 • May not have browser support in future
 • Unfamiliar syntax
 • Rigid structure
 • Cannot be indented
 • Text (as in HTML tags) may be easier for some people to read than series of pipes, plus signs, exclamation marks, etc.
 • Is nothing more than a shortcut for HTML-style tags. Not easily understood by those unfamiliar with HTML table concepts
 XHTML HTML & Wiki-td Wiki-pipe


Tables Redakto

A table is defined by {| ''params'' |} which equals <table ''params''>Insert non-formatted text here </table>

Careful: You must include the space between {| and params, or the first parameter gets ignored.

Rows Redakto

<tr> tags will be generated automatically for the first row. To start a new row, use

|-

which results in

<tr>

Parameters can be added like this:

|- params

which results in

<tr params>

Note:

 • <tr> tags will be automatically opened at the first <td> equivalent
 • <tr> tags will be automatically closed at <tr> and </table> equivalents

Cells Redakto

Cells are generated either like this:

|cell1
|cell2
|cell3

or like this:

|cell1||cell2||cell3

which both equal

<td>cell1</td><td>cell2</td><td>cell3</td>

so "||" equals "newline" + "|"

Parameters in cells can be used like this:

|params|cell1||params|cell2||params|cell3

which will result in

<td params>cell1</td>
<td params>cell2</td>
<td params>cell3</td>

Headers Redakto

Functions the same way as TD, except "!" is used instead of the opening "|". "!!" can be used instead of "||". Parameters still use "|", though! Example:

!params|cell1

Captions Redakto

A <caption> tag is created by

|+ Caption

which generates

<caption>Caption</caption>

You can also use parameters:

|+ params|Caption

which will generate

<caption params>Caption</caption>

Displaying the table code which generates a table Redakto

A simple wiki markup table codes inside a Code box can be seen below.

{| border="5" cellspacing="5" cellpadding="2"
| style="text-align: center;" | [[Image:gnome-system.png]]
|-
! Computer
|-
| Processor Speed: 1.8 GHz
|}

Above codes produces / displays below table:

 
Computer
Processor Speed: 1.8 GHz

Below codes, generated and displayed the above table's Code box code itself, on the screen and web page, inside a blue colored dashed bordered rectangular box.

 
<pre>
{| border="5" cellspacing="5" cellpadding="2"
| style="text-align: center;" | [[Image:gnome-system.png]]
|-
! Computer
|-
| Processor Speed: 1.8 GHz
|}
</pre>
 

Note that, HTML tag <pre> was used to achieve displaying the above codes and the Code box.


{| border="5" cellspacing="5" cellpadding="2"
| style="text-align: center;" | [[Image:gnome-system.png]]
|-
! Computer
|-
| style="color: yellow; background-color: green;" | Processor Speed: <span style="color: white;"> 1.8 GHz </span>
|}

producing the below table:

 
Computer
Processor Speed: 1.8 GHz

Code box above the table has the auto line wrapping feature enabled. Note the long line (the sixth line from top) inside the codes, which is wrapped inside the Code box. This Code box and the codes, can be displayed by using below codes in the edit box.

<p style="padding: 1em; border: 1px dashed #2f6fab; color: Black; background-color: #f9f9f9; line-height: 1.1em;"> <tt>
<nowiki>{|</nowiki> border="5" cellspacing="5" cellpadding="2" <br />
| style="text-align: center;" | <nowiki>[[</nowiki>Image:gnome-system.png]] <br />
|- <br />
! Computer <br />
|- <br />
| style="color: yellow; background-color: green;" | Processor Speed: <nowiki><span style="color: white;"></nowiki> 1.8 GHz <nowiki></span></nowiki> <br />
<nowiki>|}</nowiki> <br />
</tt> </p>

See the above codes, note that, <nowiki>...</nowiki> tags were used to disable wiki markup codes for beginning a table ({|), ending a table (|}), start of an image displaying ([[), or a hyperlink, etc. All wiki & HTML markup codes need to be disabled by enclosing them inside the <nowiki>...</nowiki> tags. If these codes were to be displayed inside another table, then, each | (pipe) & ! (Exclamation mark) symbol also needed to be enclosed inside the <nowiki> tags. Note that, the longer line is automatically wrapped according to the width of the web browser's window, inside the Code box.

Alternatively, we can replace each | (pipe symbol) character with &#124; (HTML decimal entity code), replace each ! (exclamation mark) with &#33; code, replace { (beginning curly/second bracket) with &#123; and we may replace } (closing curly/second bracket) with &#125; code. Also replace the < (less than sign, or beginning angle bracket) with &#60; numeric entity code or, replace it with &lt; (HTML symbol entity code). For more on HTML decimal or hexadecimal numeric entity codes, please see w:Windows Alt codes. To display the wiki image markup code, we should replace the [ (beginning square/third bracket) with &#91; and we may replace ] (closing square/third bracket) with &#93;. When we are replacing characters with their numeric enitity codes, we are actually disabling their normal functionality, so we can display them on the web page(s).

By using the numeric entity codes, mentioned in above paragraph, below codes can display the above Code box in another alternative (better) way. Note that, the longer line is automatically wrapped, without exceeding the browser window's width, inside the below Code box.   
 
Computer
Processor Speed: 1.8 GHz

<p style="padding: 1em; border: 1px dashed #2f6fab; color: Black; background-color: #f9f9f9; line-height: 1.1em;"> <tt>
&#123;&#124; border="5" cellspacing="5" cellpadding="2" <br />
&#124; style="text-align: center;" &#124; &#91;&#91;Image:gnome-system.png]] <br />
&#124;- <br />
&#33; Computer <br />
&#124;- <br />
&#124; style="color: yellow; background-color: green;" &#124; Processor Speed: &#60;span style="color: red;"> 1.8 GHz &#60;/span> <br />
&#124;&#125; <br />
</tt> </p>

Shiko dhe (en)disabling wikitext interpretation and/or reformatting.

Shiko dhe këtu Redakto

Lidhje të jashtme Redakto


Doracaku Ndihmë - Gjitha faqet në anglisht: Meta Help
Nëse gjeni ndonjë artikull që i takonë hapsirës Ndihmë në hapsirën e tjera Wikipedia zhvendoseni atë në në hapsirën Ndihmë.
'Për lexuesit : [Kërko] · [Shko] · Lidhjet këtu · Artikull i rastit · Faqe Speciale · Version shtypi - Ndryshime së fundmi · N. fundmi përparuar · Ndryshimet fqinje · Lista mbikqyrëse · Historiku i faqes · tani · Ngarkoni skeda · Kontributet - Hyni · Parapëlqimet · (en) User style
Për redaktorët | Faqja e re · Ndihmë:Emri i faqes · Lidhja · Lidhja wiki · Lidhja ndërwiki · Ndihmë:Nën shënimi · Teksti wiki · Lista · HTML dhe Wiki Figura dhe skeda · Seksioni · Stampa
Për moderatorët |
Për administratorët |
Shtojca | Doracak për Fillestarët
redaktoni kutin