Tabela e shkurtimeve te fjalorët e shqipes

Tabela e shkurtimeve është listë në një fletë të fjalorëve që jep shpjegime për shkurtimet e fjalëve dhe shenjave të përdorura në atë fjalorë. Zakonisht kjo listë përdoret gjatë ndërtimit të fjalorëve dhe para botimit plasohet në faqe e para apo të fundit të librit.

Për fjalorët shqip-shqip zakonisht përdoret lista e shkurtimeve e paraqitur më poshtë. Po ashtu edhe për fjalorët tjerë d.m.th të kodeve në gjuhët tjera në shpjegimet në gjuhen shqipe përdoret një listë e till.

 1. ana. - term nga anatomia.
 2. antrop. - term nga antropologjia.
 3. arb. - fjalë a shprehje e arbëreshëve të Italisë ose të Greqisë.
 4. arkeol. - termë nga arkeologjia.
 5. arkit. - term nga arkitektura.
 6. art. - term nga arti ose artikull
 7. as. - emër i gjinisë asnjanëse; në gjinin asnjanëse.
 8. astr. - term nga astronomia.
 9. astronaut. - term nga astronautika.
 10. av. - term nga aviacioni.
 11. bakt. - term nga bakteriologjia.
 12. bashkërend. - lidhëz bashkërenditëse.
 13. betim. - fjalë a shprehje, që përdoret si betim.
 14. biol. - term nga biologjia.
 15. biokim. - term nga biokimia.
 16. bised. - fjalë a shprehje e ligjërimit.
 17. blet. - term nga bletaria.
 18. bot. - term nga botanika.
 19. bujq. - term nga bujqësia.
 20. det. - term nga detaria.
 21. dëf. - përemër dëftorë.
 22. dipl. - term nga diplomacia.
 23. drejt. - term nga drejtësia.
 24. dhan. - rasa dhanore.
 25. ek. - term nga ekonomia.
 26. elektr. - term nga elektroteknika.
 27. em. - emër.
 28. etnogr. - term nga etnografia.
 29. euf. - euforizëm.
 30. f. - emër i gjinisë femërore; në gjinin femërore.
 31. farm. - term nga farmaceutika.
 32. fet. - term fetar.
 33. fëm. - term nga fjalë ose shprehje e të folurit të fëmijëve.
 34. fig. - kuptimi i figurshëm.
 35. filoz. - term nga filozofia.
 36. fin. - term nga financat.
 37. fiz. - term nga fizika.
 38. fiziol. - term nga fiziologjia.
 39. fjalëform. - element fjalëformuese.
 40. fj.ndërm. - fjalë e ndërmjetshme.
 41. fj.u. - fjalë e urtë.
 42. folk. - term nga folkloristika.
 43. fol. - folje.
 44. foto. - term nga fotografia.
 45. gjah. - term nga gjuetia.
 46. gjell. - term nga gjellëtarja.
 47. gjeod. - term nga gjeodezia.
 48. gjeofiz. - term nga gjeofizika.
 49. gjeogr. - term nga gjeografia.
 50. gjeol. - term nga gjeologjia.
 51. gjeom. - term nga gjeometria.
 52. gjëzë. - gjëgjëzë.
 53. gjin. - rasa gjinore.
 54. gjuh. - term nga gjuhësia.
 55. hek. - term nga hekurudha.
 56. hidrol. - term nga hidrologjia.
 57. hidrotek. - term nga hidroteknika.
 58. hist. - term nga historia, historizmi.
 59. iron. - me ironi, për shpoti.
 60. jokal. - folje jokalimtare.
 61. kal. - folje kalimtare.
 62. kallëz. - rasa kallëzore.
 63. kallëzuese. - si kallëzues.
 64. keq. - me kuptim keqsues.
 65. kim. - term nga kimia.
 66. kinem. - term nga kinematografia.
 67. kirur. - term nga kirurgjia.
 68. kish. - term kishtar.
 69. kopsht. - term nga kopshtaria.
 70. krah. - krahasues.
 71. krahin. - term nga krahinorizmi, fjalë ose shprehje krahinore.
 72. kr.pop. - fjalë ose shprehje e krijimtarisë gojore popullore.
 73. kr.thj. - koha e kryer e thjeshtë.
 74. kryes. - kryesisht.
 75. kund. - fjalë me kuptim të kundërt, antonim; e kundërta.
 76. kundërsht. - lidhës kundërshtore.
 77. lart. - fjalë a shprehje e stilit të lartë.
 78. lej. - lidhës lejore.
 79. let. - term nga letërsia.
 80. libr. - fjalë ose shprehje e ligjërimit libror.
 81. lidh. - lidhëz.
 82. lidhor. - përemër lidhor.
 83. logj. - term nga logjika.
 84. m. - emër i gjinisë mashkullore; në gjinin mashkullore.
 85. malk. - malkim.
 86. mat. - term nga matematika.
 87. mb. - mbiemër.
 88. meteor. - term nga meteorologjia.
 89. min. - term nga mineralogjia dhe në miniera.
 90. mit. - term nga mitologjia.
 91. mjek. - term nga mjekësia.
 92. moh. - pjesëz mohuese; mouese.
 93. mospërf. - fjalë ose shprehje me ngjyrim mospërfilës.
 94. muz. - term nga muzika.
 95. ndajf. - ndajfolje.
 96. ndërt. - term nga ndërtimtaria.
 97. num.përmb. - numëror përmbledhës.
 98. num.rresht. - numëror rreshtorë.
 99. num.them. - numëror themelor.
 100. mxit. - pjesë nxitëse.
 101. nj. - numri njëjës.
 102. opt. - optika.
 103. pakr. - koha e pakryer.
 104. pakuf. - përemër i pakufishëm.
 105. palak. - fjalë e palakueshme.
 106. paleont. - term nga paleontologjia.
 107. pandr. - fjalë e pandryshueshme.
 108. parafj. - parafjalë.
 109. pasth. - pasthirrmë.
 110. pavet. - folje pavetore.
 111. peshk. - term nga peshkataria.
 112. përb. - fjalë apo term me ngjyrim përbuzës.
 113. përçm. - fjalë apo term me ngjyrim përçmues.
 114. përd. - përdoret si ... .
 115. përem. - përemër.
 116. përf. - me përdorim përforcues.
 117. përk. - fjalë apo shprehje përkëdhelëse.
 118. përmb.përmbledhës. - përmbledhës.
 119. P.e.s. - Para erë sonë.
 120. pës. - folje e diatezës pësore; me kuptimin pësor.
 121. pj. - pjesëz.
 122. pjes. - pjesore.
 123. poet. - fjalë a shrehje poetike.
 124. poh. - pjesëz pohuese; pohuese.
 125. pr. - përemër pronor.
 126. pr. - term nga proverba.
 127. psikol. - term nga psikologjia.
 128. pyet. - përemër pyetës.
 129. pyllt. - term nga pylltaria.
 130. r. - rasë.
 131. radio. - term nga radioteknika.
 132. rrallë. - fjalë a shprehje e përdorur rrallë.
 133. rrjedh. - rasa rrjedhore.
 134. spec. - term special ose term që përdoret në disa fusha.
 135. sport. - term nga sporti, fizkultura.
 136. sh. - numri shumës.
 137. shah. - term nga shahu.
 138. shak. - fjalë a shpehje që përdoret me shaka.
 139. shar. - fjalë a shpehje sharëse.
 140. shkurt. - shkurtim.
 141. shtypshkr. - term nga shtypshkronja.
 142. tall. - fjalë a shpehje tallëse.
 143. teatër. - term nga teatri.
 144. tek. - term nga teknika.
 145. tekst. - term nga tekstili, industrinë e tekstile.
 146. tr. - trajtë.
 147. treg. - term nga tregtia.
 148. thjeshtligj. - fjalë a shprehje e thjesht ligjërimi.
 149. ur. - urim.
 150. urdh. - mënyra urdhërore.
 151. usht. - term nga ushtria.
 152. vet. - vetëm.
 153. veter. -term nga veterinaria.
 154. vetor. - përemër vetor.
 155. vetv. - folje a diatezë vetvetore ; me kuptimin vetëvetor.
 156. vjet. - fjalë a shprehje e vjetruar.
 157. zakon. - zakonisht.
 158. zool. - term nga zoologjia; emërtim për kafshë.
 159. zvog. - me kuptimin zvogëluese.
 160. zyrt. - fjalë ose shprehje e punëve zyrtare.


Burimi i të dhënave

Redakto