Teluri është element kimik me simbolin Te është shumë i rrallë në natyrë.

Ka vetinë e të qenit gjysmëpërcjelljës, prandaj përdoret në pajisjet elektrike që shndërrojnë rrymën alternative ne rrymë te vazhduar. Teluri ka erë shume të keqe, e cila mund te mbetet me muaj te njeriu që ka punuar me të ose me komponimet e telurit.

Teluri