Rutherfordiumi

Rutherfordiumi është një element kimik me simbolin Rf dhe numrin atomik 104.