Europi

Europi

Europi është një element kimik me simbolin Eu dhe numrin atomik 63.