Kallaj

Kallaj

Kallaj është një element kimik me simbolin Sn dhe numrin atomik 50.