Dubniumi

Dubniumi është një element kimik me simbolin Db dhe numrin atomik 105.