Praseodimi

Praseodimi është një element kimik me simbolin Pr dhe numrin atomik 59.