Nobeliumi

Nobeliumi

Nobeliumi është një element kimik me simbolin No dhe numrin atomik 102.