Prometiumi

Prometiumi

Prometiumi është një element kimik me simbolin Pm dhe numrin atomik 61.