Seaborgiumi

Seaborgiumi është një element kimik me simbolin Sg dhe numrin atomik 106.