Holmiumi

Holmiumi

Holmiumi është një element kimik me simbolin Ho dhe numrin atomik 67.