Indiumi

Indiumi është një element kimik me simbolin In dhe numrin atomik 49.