Indiumi

Indiumi

Indiumi (indium) është një element kimik me simbolin In dhe numrin atomik 49.