Roentgeniumi

Roentgeniumi është një element kimik me simbolin Rg dhe numrin atomik 111.