Lawrenciumi

Lawrenciumi është një element kimik me simbolin Lr dhe numrin atomik 103.