Terbiumi

Terbiumi është një element kimik me simbolin Tb dhe numrin atomik 65.