Fermiumi

Fermiumi

Fermiumi është një element kimik me simbolin Fm dhe numrin atomik 100.