Erbiumi

Erbiumi është një element kimik me simbolin Er dhe numrin atomik 68.