Rutheniumi

Rutheniumi është një element kimik me simbolin Ru dhe numrin atomik 44.