Sistemi periodik i elementeve

(Përcjellë nga Sistemi periodik)

Sistemi periodik i elementëve (shkurt:SI) është skema sipas të cilës renditen elementet bazuar te numri i tyre atomik "Z". I ideuar nga kimisti rus Dimitrij Mendelejev1869, dhe në të njëjetën kohë por në mënyre të pavarur nga kimisti gjerman Julius Lothar Meyer (1830 - 1895), fillimisht kishte shumë hapësira boshe të parashikuara për elementet që do të zbuloheshin në të ardhmen, disa prej të cilëve në gjysmën e dytë të viteve 90'. Në nder të kimistit rus sistemi periodik quhet ndryshe dhe tabela e Mendelejevit. Sistemi periodik ndahet në grupe dhe perioda. Ky sistem periodik ka 18 grupe dhe 7 perioda. Periodat janë rende horizontale, ndërsa grupet në rende vertikale. Në këtë tabelë, secili element është i shënuar me simbolin perkatës. Periodat 1,2 dhe 3 janë perioda te shkurtra. Perioda e 4 dhe 5 janë perioda te gjata . Perioda e 6 quhet perioda shumë e gjatë , ndërsa e 7 perioda e papërfunduar. Elektronet e shtresës së fundit quhen elektrone valentore.

  • Çdo grup (shtylle e sistemit) përmban elementet të cilët kanë të njëjtin konfigurim elektronik të jashtëm (mënyrën sesi elektronet shpërndahen rreth bërthamës). Brenda çdo grupi gjenden atome me veti të ngjashme.
  • Çdo periodë (rresht i tabelës) fillon me një element atomi i të cilit ka një konfigurim të jashtëm të tipit "s" ose "ns", ku "n" është numri kuantik parësor, dhe duke vazhduar në atomet e tjera të periodës, numri atomik "Z" rritet me nga një njësi në çdo kalim.

Sistemi periodik i elementëve (shkurt:SI) është skema me të cilën renditen elementet sipas numrit të tyre atomik "Z". I ideuar nga kimisti rus Dimitrij Mendeleev në 1869, dhe në të njëjetën kohë por në mënyre të pavarur nga kimisti gjerman Julius Lothar Meyer (1830 - 1895), fillimisht kishte shumë hapësira boshe, të parashikuara për elementet që do të zbuloheshin në të ardhmen, disa në gjysmën e dytë të viteve 90'. Në nder të kimistit rus sistemi periodik quhet ndryshe dhe tabela e Mendelejevit. Sistemi periodik ndahet në grupe dhe perioda. Ky sistem periodik i ka 18 grupe dhe 7 perioda. Periodat janë rende horizontale , ndërsa grupet në rende vertikale. Në këtë tabelë, secili element është i shënuar me simbolin perkatës. Periodat 1,2 dhe 3 janë perioda te shkurtra. Perioda e 4 dhe 5 janë perioda te gjata. Perioda e 6 quhet perioda shumë e gjatë, ndërsa e 7 perioda e papërfunduar. Elektronet e shtresës së fundit quhen elektrone valentore. Çdo grup (shtylle e sistemit) përmban elementet të cilët kanë të njëjtin konfigurim elektronik të jashtëm (menyren sesi elektronet shpërndahen rreth berthamës). Brenda çdo grupi gjenden atome me veti të ngjashme. Çdo periode (rrjesht i tabelës) fillon me një element atomi i të cilit ka një konfigurim të jashtëm të tipit "s" ose "ns", ku "n" është numri kuantik parësor, dhe duke vazhduar në atomët e tjera të periodës, numri atomik "Z" rritet më nga një njësi në çdo kalim.

Historiku i tabeles periodike

Redakto

Historia e tabelës periodike është gjithashtu një histori e zbulimit të elementeve kimike. Personi i parë në histori që ka zbuluar një element të ri ishte Hennig Brand, një tregtar i falimentuar gjerman. Marku u përpoq të zbulonte Gurin e Filozofit - një objekt mitik që duhej të shndërronte metalet bazë të lira në ar. Në vitin 1649, eksperimentet e tij me urinën e distiluar njerëzore rezultuan në prodhimin e një substance të bardhë me ngjyra të ndezura, të cilat ai e quajti fosfor.  Ai e mbajti zbulimin e tij të fshehtë deri në vitin 1680, kur Robert Boyle rizbulonte fosforin dhe botoi gjetjet e tij. Zbulimi i fosforit ndihmoi të shtrohej pyetja se çfarë nënkuptonte që një substancë të ishte një element.

Në vitin 1661, Boyle e përcaktoi një element si "një substancë që nuk mund të ndahet në një substancë më të thjeshtë nga një reaksion kimik". Ky përkufizim i thjeshtë shërbeu për tre shekuj dhe zgjati deri në zbulimin e grimcave nënatomike.

Antoine Laurent de Lavoisier

Redakto

Traité Lévilleier de Chimie (Traktati Elementar i Kimisë), i cili u shkrua në 1789 dhe së pari u përkthye në anglisht nga shkrimtari Robert Kerr, konsiderohet të jetë libri i parë modern për kiminë. Ai përmbante një listë të "substancave të thjeshta" që Lavoisier besonte se nuk mund të ndaheshin më tej, duke përfshirë oksigjenin, azotin, hidrogjenin, fosforin, merkurin, zinkun dhe squfurin, të cilat përbënin bazën për listën moderne të elementeve. Lista e Lavoisier përfshinte gjithashtu "dritën"dhe 'kaloritë", të cilat në atë kohë besoheshin të ishin substanca materiale. Ai i ka klasifikuar këto substanca në metale dhe jo metale. Ndërsa shumë kimistë kryesorë refuzuan të besonin zbulimet e reja të Lavoisier, Traktati Elementar u shkrua mjaft mirë për të bindur brezin e ri. Megjithatë, përshkrimet e Lavoisierit të elementëve të tij nuk kanë plotësi, pasi ai i klasifikonte ato vetëm si metale dhe jo-metale

John Newlands

Redakto

Ligji i Newlands për oktavët

Në 1864, kimisti anglez John Newlands klasifikoi gjashtëdhjetë e dy elementë të njohur në tetë grupe, bazuar në vetitë e tyre fizike.

Newlands vuri në dukje se shumë çifte të elementeve të ngjashme ekzistonin, të cilat ndryshonin nga disa të shumëfisha prej tetë në numër masiv dhe ishin të parët që u caktuan atyre një numër atomik. Kur 'ligji i oktavës' u botua prej tij në lajmet e kimisë, disa bashkëkohës të tij u tallën duke e krahasuar këtë periodicitet me shkallën muzikore. Ligjerata e tij ndaj Shoqërisë së Kimisë më 1 mars 1866 nuk u botua. Shoqata mbrojti vendimin e saj duke thënë se tema të tilla "teorike" mund të jenë të diskutueshme. Rëndësia e analizës së Newlands u njoh në fund nga Shoqëria e Kimisë me Medaljen e Artë pesë vjet pasi njohën punën e Mendelejevit. Rëndësia e periodicitetit të tetë nuk do të pranohej deri në shekullin e ardhshëm, me teorinë e bonitetit të Gilbert N. Lewis (1916) dhe teorinë e oktaturës së Irving Langmuir (1919).  Shoqëria Mbretërore e Kimisë e njohu kontributin e Newlands në shkencë në vitin 2008, kur ata vendosën në shtëpinë ku ai lindi një pllakë blu që përshkroi atë si "zbulues të ligjit periodik për elementët kimikë". Ai futi fjalën "periodike" në kimi.

Dmitri Ivanovich Mendeleev

Redakto

Kimisti rus Dmitri Mendeleev ishte shkencëtari i parë që hartoi një tabelë periodike të ngjashme me atë që përdoret sot. Mendelejevi i vendosi elementet sipas masës atomike, që korrespondonte me masën relative molare. Nganjëherë thuhet se ai ka luajtur "diamant kimik" në udhëtimet e gjata të trenave, duke përdorur letra me fakte të ndryshme rreth elementëve të njohur. Në vitin 1869, tabela u botua në një revistë të errët ruse dhe u ribotua në një revistë gjermane, Zeitschrift für Chemie. Në të, Mendelejev deklaroi se:

Elementet, nëse vendosen sipas masës së tyre atomike, shfaqin një periodicitet të dukshëm të vetive.

Elementet që janë të ngjashme për sa i përket vetive të tyre kimike kanë pesha atomike të cilat janë pothuajse të njëjta (p.sh. Pt, Ir, Os) ose që rriten rregullisht (p.sh., K, Rb, Cs).

Vendosja e elementeve, ose i grupeve të elementeve në rendin e masave të tyre atomike, korrespondon me të ashtuquajturat valencë të tyre, si dhe, deri në një farë mase, me vetitë e tyre kimike dalluese; siç është e dukshme në mesin e serive të tjera në atë të Li, Be, B, C, N, O, dhe F.

Elementet që janë më të përhapura gjerësisht kanë pesha të vogla atomike.

Madhësia e peshës atomike përcakton karakterin e elementit, ashtu si madhësia e molekulës përcakton karakterin e një trupi kompleks.

Ne duhet të presim zbulimin e shumë elementëve ende të panjohur - për shembull, elemente analoge me aluminin dhe silicin - pesha atomike e së cilëve do të jetë midis 65 dhe 75.

Pesha atomike e një elementi ndonjëherë mund të përcaktohet nga njohjen e elementëve të tij të afërt. Kështu, pesha atomike e telurisë duhet të qëndrojë midis 123 dhe 126 dhe nuk mund të jetë 128.

Veti të caktuara karakteristike të elementeve mund të parashikohen nga masat atomike të tyre.

Glenn T. Seaborg

Redakto

Gjatë hulumtimit në Projektin Manhattan në vitin 1943, Glenn T. Seaborg përjetoi vështirësi të papritura në izolimin e elementeve Americium dhe Kurium. Seaborg u habit nëse këto elemente i përkisnin një serie tjetër, e cila do të shpjegonte pse vetit;; e tyre kimike ishin të ndryshme nga ajo që pritej. Në vitin 1945, kundër këshillës së kolegëve, ai propozoi një ndryshim të rëndësishëm në tabelën e Mendeleevit: serinë e aktinideve. Koncepti i aktorinidit të Seaborg të strukturës elektronike të elementit të rëndë, duke parashikuar që aktinidet të formojnë një seri të tranzicionit analoge me serinë e elementëve të lanthanidit të tokës së rrallë, është pranuar mirë dhe është përfshirë në tabelën periodike.

Shih dhe këtë

Redakto